СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ДЛЯ НАРОДНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ): ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ

Автор(и)

  • Nataliia R. Petroshchuk Київський університет імені Бориса Грінченка")

Ключові слова:

мовна картина світу, інтеграція знань, внутрішньопредметні зв’язки, міжпредметні зв’язки, лінгвістичний матеріал, мовні завдання

Анотація

У статті систематизовано, висвітлено історіографію проблеми, розглянуто роботи вчених стосовно формування системи підвищення кваліфікації вчителів для народних шкіл в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Nataliia R. Petroshchuk, Київський університет імені Бориса Грінченка")

Старший викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання ІППО КУ ім. Бориса Грінченка

Посилання

Акимов В. В. Земская работа по подготовке народных учителей / В. В. Акимов // Журн. М-ва нар. просвещения. – 1915. – № 4/6. – С. 130–134.

Бадья Л. А. Підготовка вчителів початкового навчання на земських короткотерміновних педагогічних курсах в Україні (друга половина XIX–початок XX ст.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. А. Бадья. – К., 2011. – 339 с.

Білецький О. А. Розвиток народної освіти в Катеринославській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / О. А. Білецький. – Слов’янськ, 2009. – 203 с.

Березівська Л. Д. Освітньо-виховна діяльність Київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ–поч. ХХ ст.) / Л. Д. Березівська. – К. : Молодь, 1999. – 191 с.

Клименко. Ідея та практика вчительських українських курсів / Клименко // Вільна укр. шк. – 1919. – № 6/7. – С. 53.

Вдовенко В. В. Проблеми початкової освіти України в роботі педагогічних з’їздів (1861–1920) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / В. В. Вдовенко. – К., 2005. – 170 с.

Вежлев А. М. Учительские съезды и курсы в России (вторая половина ХІХ века) / А. М. Вежлев // Сов. педагогика. – 1958. – № 7. – С. 78–88.

Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки / Н. М. Гупан. – К. : А.П.Н., 2002. – 224 с.

Дем’яненко Н. М Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ ст.–перша третина ХХ ст.) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Н. М Дем’яненко ; Ін-т педагогіки і психології АПН України. – К., 1999. – 469 с.

Звягинцев Е. А. Полвека земской деятельности по народному образованию / Е. А. Звягинцев. – М. : Тип. т-ва “Задруга”, 1917. – 88 с.

Корф Н. А. Земский вопрос (о народном образовании) / Н. А. Корф. – СПб. : Тип. Головачова А., 1867. – 64 с.

Корф Н. А. Учительские съезды / Н. А. Корф // Наше школьное дело : сб. ст. по училищеведению. – М. : Изд. Братьев Салаевых, 1873. – С. 25–36.

Каптерев П. Ф.Современные задачи народного образования в России / П. Ф. Каптерев. – М. : Изд. журн. «Нар. учитель», 1913. – 80 с.

Корж Л. В. Освітня діяльність земств Харківської губернії (в кінці ХІХ – на початку ХХ століття) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. В. Корж. – К., 1999. – 197 с.

Кузьмінський А. І. Теоретико-методологічні засади післядипломної педагогічної освіти в Україні : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / А. І. Кузьмінський ; Ін-т педагогіки і психології АПН України. – К., 2003. – 481 с.

Крисюк С. В. Становлення та розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1917–1995 рр.) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : 13.00.04 / С. В. Крисюк. – К., 1996. – 48 с.

Левітас Ф. Л. З історії становлення системи підвищення кваліфікації учителів в Україні (друга половина ХІХ – перша чверть ХХ ст.) / Ф. Л. Левітас, Л.Є Сігаєва // «Мрії, вистраждані життям…» : до 145-річниці з дня народження Б. Д. Грінченка : кол. моногр. : у 2 ч. – К., 2009. – Ч. 1. – С. 231–234.

Лисенко С. А. Психолого-педагогічна підготовка вчителів початкового навчання на педагогічних курсах в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / С. А. Лисенко. – Х., 2008. – 299 с.

Мармазова О. І. Просвітницька діяльність земств в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / О. І. Мармазова. – Донецьк, 1998. – 180 с.

Олійник Н. А. Освітня діяльність земств Чернігівської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. А. Олійник. – Чернігів, 2008. – 236 с.

Протасова Н. Г. Післядипломна педагогічна освіта: сутність і сучасне розуміння / Н. Г. Протасова, В. І. Пуцов // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. –2002. –Вип. 2. – С. 160–165.

Прудченко І. І. Київський Фребелівський педагогічний інститут в системі вищої освіти України (1907–1920 рр.) : дис. … канд. наук : 13.00.01 / І. І. Прудченко. – К., 2005. – 198 с.

Паначин Ф. Г. Педагогическое образование в России / Ф. Г. Паначин. – М. : Педагогика, 1979. – 216 с.

Ковалев А. А. Очерк возникновения и развития учительських курсов и съездов в России / А. А. Ковалев // Русская шк. – 1906. – № 12. – С. 71–94.

Пирогов М. І. Вибрані педагогічні твори / М. І. Пирогов. – М. : Педагогіка, 1985. – C. 143–144.

Пуцов В. І. Процес навчання в системі підвищення кваліфікації як об’єкт управління / В. І. Пуцов // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип. 3. – С. 30–36.

Рябовол Л. Т. Розвиток земської освіти в Херсонській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / Л. Т. Рябовол. – Кривий Ріг, 2001. – 163 с.

Русова С. Ф. Просвітницький рух на Вкраїні в 60-х роках / С. Ф. Русова // Світло. – 1911. – № 6. – С. 34–42.

Русова С. Курсы народных учителей в Киеве / С. Ф. Русова // Укр. вісн. – 1906. – № 14. – С. 965–967.

Сігаєва Л. Є. Становлення і розвиток системи підвищення кваліфікації вчителів в Україні (20– 30-ті роки ХХ ст.) / Л. Є. Сігаєва. – К. : ПП. «Липень», 2000. – 236 с.

Серополко С. О. Земство и народный учитель / С. О. Серополко // Для народного учителя. – М., 1909. – № 4. – С. 1–5.

Чарнолуский В. Земство и народное образование : очерки из прошлого и настоящего земской деятельности в различных отраслях общественного образования : в 2 ч. / В. Чарнолуский. – СПб. : Тип. М. А. Александровой, 1910. – 345 с.

Чепіга (Зеленкевич) Я. Ф. Вибрані педагогічні твори : навч. посіб. / Я. Ф. Чепіга (Зеленкевич) ; Ін-т педагогіки АПН України ; упоряд., наук. ред. Л. Д. Березівська. – Х. : ОВС, 2006. – С. 57-65.

Чехов Н. В. Народное образование в России с 60-х годов ХIХ века / сост. Н. В. Чехов. – М. : Польза, 1912. – 224 с. : іл.

Фальборк Г. А. Настольная книга по народному образованию : [в 4 т.] / Г. А. Фальборк, В. И. Чарнолуский. – СПб., 1899–1911. – 4 т.

Худоминский П. В. Развитие системы повышения квалификации педагогических кадров советской общеобразовательной школы (1917–1981 гг.) / П. В. Худоминский. – М. : Педагогика, 1986. – С. 7–8, 90.

Downloads


Переглядів анотації: 476

Опубліковано

2014-03-13

Як цитувати

[1]
N. R. Petroshchuk, «СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ДЛЯ НАРОДНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ): ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ», OD, вип. 1 (5), с. 182–193, Бер 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ