ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.39

Ключові слова:

педагогічні працівники, післядипломна освіта, професійний розвиток, професійна спрямованість

Анотація

Стаття присвячена експериментальній перевірці особистісних особливостей професійної спрямованості педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти.

У ході теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури встановлено, що розвиток професійної спрямованості педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти відбувається в тісному взаємозв’язку з професійним й особистісним розвитком самої особистості педагога. Завданнями емпіричного дослідження було: здійснити відбір психодіагностичних методик і тестів, які дозволять виокремити особливості професійної спрямованості педагогічних працівників; сформувати репрезентативну вибірку педагогічних працівників; провести діагностування респондентів, здійснити математичну обробку отриманих даних; описати взаємозв’язок особливостей, які впливають на професійну спрямованість у педагогічних працівників та інтерпретувати результати. Дослідно-експериментальна робота передбачала використання виключно адаптованих і стандартизованих методик і тестів. Це сприяло отриманню надійних та валідних результатів, які характеризують особливості професійної спрямованості педагогічних працівників. Доведено й експериментально підтверджено, що до основних особистісних особливостей професійної спрямованості педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти слід віднести внутрішню мотивацію, рівень емпатії, рівень самооцінки, рівень соціального самоконтролю. З’ясовано, що у професійній спрямованості  педагогічних працівників слід виокремити мотиваційну, емпатичну та оцінювальну складові.  Отримані результати емпіричного дослідження свідчать про доцільність організації спеціальної психолого-педагогічної роботи зі слухачами курсів підвищення кваліфікації в умовах післядипломної педагогічної освіти, спрямованої на розвиток професійної спрямованості педагогічних працівників. У перспективі  необхідно приділити увагу вивченню організаційно-педагогічних і психолого-педагогічних умов взаємозалежності педагогічної спрямованості та професійного розвитку педагогічного працівника.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Волярська О. С. Напрями розвитку вищої освіти в Україні в умовах нестабільності. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наук. праць. 2020. Вип. 2 (18). С. 34–43. DOI: 10.35387/od.2(18).2020. С. 34–43

Кашина Г. С. Науково-природнича підготовка педагогів у системі післядипломної освіти засобами інформаційно-технологічного забезпечення: монографія. Херсон : Вид-во «ОЛДІ–ПЛЮС», 2018. 315 с.

Літовка О. П. Педагогічна спрямованість особистості як базова основа розвитку професійної позиції майбутнього вчителя. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2014. Вип. 38. С. 216–219.

Освітологія: хрестоматія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Укладачі : В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва. Київ: Едельвейс, 2013. 744 с.

Мірошник С. І. Професійний розвиток педагога: сучасні підходи. Народна освіта. 2016. Випуск № 2 (29). URL: www.narodnaosvita.kiev.ua/ (дата звернення: 08.07.2021).

Стойчик Т. І. Концептуальні основи управління якістю підготовки конкурентоздатних фахівців. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки». 2020. Вип. 13 (42). С. 240–258. DOI: 10.32405/2218-7650-2020-13(42)-240-258

Day C. Professional Identity Matters: Agency, Emotions, and Resilience. Schutz P., Hong J., Cross Francis D. (Eds.). Research on Teacher Identity. Cham: Springer, 2018. С. 61–70. DOI: 10.1007/978-3-319-93836-3_6

Gaikhorst L., Beishuizen J. J. J., Zijlstra B. J. H. & Volman M. L. L. The sustainability of a teacher professional development programme for beginning urban teachers. Cambridge Journal of Education. 2017. № 47 (1). С. 135–154. DOI: https://doi.org/10.1080/0305764X.2015.1125449

Nickel J. & Zimmer J. Professional identity in graduating teacher candidates. Teaching Education. 2019. № 30 (2). С. 145–159. DOI: https://doi.org/10.1080/10476210.2018.1454898

Philipchuk H. H., Vovk M. P., Kotun K. V., & Khodatska O. M. Ukrainian Electronic Resources Potential for Pedagogical Education: Experience of Ukraine and Canada. Information Technologies and Learning Tools. 2020. № 78 (4). С. 14–31. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v78i4.3612

Tang S. Y. F., Wong A. K. Y. & Cheng M. M. H. The preparation of highly motivated and professionally competent teachers in initial teacher education. Journal of Education for Teaching. 2015. № 41 (2). 128–144. DOI: 10.1080/02607476.2015.1010875

References

Voliarska, O. S. (2020). Napriamy rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini v umovakh nestabilnosti [Directions of higher education development in ukraine in conditions of instability]. Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy, 2 (18), 34–43. DOI: 10.35387/od.2(18).2020. 34–43 (in Ukrainian).

Kashyna, H. S. (2018). Naukovo-pryrodnycha pidhotovka pedahohiv u systemi pisliadyplomnoi osvity zasobamy informatsiino-tekhnolohichnoho zabezpechennia: monohrafiia [Scientific and natural training of teachers in the system of postgraduate education by means of information and technological support: monograph]. OLDI–PLIuS (in Ukrainian).

Litovka, O. P. (2014). Pedahohichna spriamovanist osobystosti yak bazova osnova rozvytku profesiinoi pozytsii maibutnoho vchytelia [Pedagogical orientation of the individual as the basic foundation of the future teacher professional position]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, 38, 216–219 (in Ukrainian).

Ohneviuk, V. O. & Sysoieva, S. O. (Eds.) (2013). Osvitolohiia: khrestomatiia: navchalnii posibnik dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Osvitology: a textbook for students of higher educational institutions]. Edelveis (in Ukrainian).

Miroshnyk, S. I. (2016). Profesiinyi rozvytok pedahoha: suchasni pidkhody [Professional Development of Teachers: Modern Approaches]. Narodna osvita, 2 (29). www.narodnaosvita.kiev.ua/. (in Ukrainian).

Stoichyk, T. I. (2020). Kontseptualni osnovy upravlinnia yakistiu pidhotovky konkurentozdatnykh fakhivtsiv [Conceptual basics of quality management for training of competitive specialists]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity. Seriia «Pedahohichni nauky», 13 (42), 240–258. DOI: 10.32405/2218-7650-2020-13(42)-240-258 (in Ukrainian).

Day, C. (2018). Professional Identity Matters: Agency, Emotions, and Resilience. In P. Schutz, J. Hong, D. Cross Francis (Eds.), Research on Teacher Identity (pp. 61–70). Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-93836-3_6 (in English).

Gaikhorst, L., Beishuizen, J. J. J., Zijlstra, B. J. H. & Volman, M. L. L. (2017). The sustainability of a teacher professional development programme for beginning urban teachers. Cambridge Journal of Education, 47 (1), 135–154. DOI: 10.1080/0305764X.2015.1125449 (in English).

Nickel, J. & Zimmer J. (2019). Professional identity in graduating teacher candidates. Teaching Education, 30 (2), 145–159. https://doi.org/10.1080/10476210.2018.1454898

Philipchuk, H. H., Vovk, M. P., Kotun, K. V., & Khodatska, O. M. (2020). Ukrainian Elektronic Resources Potential for Pedagogical Education: Experience of Ukraine and Canada. Information Technologies and Learning Tools, 78 (4), 14–31. DOI: 10.33407/itlt.v78i4.3612 (in English).

Tang, S. Y. F., Wong, A. K. Y. & Cheng, M. M. H. (2015). The preparation of highly motivated and professionally competent teachers in initial teacher education. Journal of Education for Teaching, 41 (2), 128–144. DOI: 10.1080/02607476.2015.1010875 (in English).

Downloads


Переглядів анотації: 101

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

[1]
В. Наумова, «ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ», OD, вип. 34, вип. 3, с. 130–143, Вер 2021.

Номер

Розділ

Інновації в освіті