СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ ПЕДАГОГІВ У СИТУАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ УМОВ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Viktoriia Naumova Київський університет імені Бориса Грінченка, просп. Павла Тичини, 17, 02152 Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-0114-4749

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.1.5

Ключові слова:

невизначеність, післядипломна педагогічна освіта, педагог, професійний розвиток, умови

Анотація

У статті доведено, що існуючі тенденції реформування післядипломної педагогічної освіти дозволяють стверджувати, що невизначеність в отриманні педагогами результатів підвищення кваліфікації виступає головною умовою виникнення ризиків професійного розвитку. Схарактеризовано розуміння професійного розвитку в умовах оновлення парадигми освіти. Пропоновано результати експериментального дослідження, мета якого полягала у визначенні особистісних властивостей педагогів, що зумовлюють результативність прийняття рішення у ситуації невизначеності умов професійного розвитку.
Встановлено, що сучасна післядипломна педагогічна освіта має різноманітні форми як формальної, так і неформальної та інформальної освіти дорослих. Узагальнені результати проведеного дослідження характеризують у цілому свідомий вибір педагогами стратегії поведінки щодо прийняття рішення в ситуації невизначеності умов професійного розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Viktoriia Naumova, Київський університет імені Бориса Грінченка, просп. Павла Тичини, 17, 02152 Київ, Україна

Cтарший викладач кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій, Інститут післядипломної педагогічної освіти

Посилання

• Войцехівський М. Ф., Івашньова С.В. Професійна діяльність педагога: проблеми і шляхи їх вирішення. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 2016. Вип. 46. С. 28–39.

• Волярська О. Напрями вдосконалення професійного розвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти. Естетика і етика педагогічної дії, 2016. Вип. 14. С. 143–152.

• Калініна Л. М. Стратегічне управління освітньою організацією : навчальний посібник. Ніжин : НДУ імені Миколи Гоголя, 2013. 104 с.

• Освітологія: хрестоматія: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: ВП «Едельвейс», 2013. 744 с.

• Черненко Н. М. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до ухвалення управлінських рішень в умовах невизначеності. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Педагогічні науки, 2018. № 4. С. 86–89.

References

• Vojcexivs`ky`j, M. F. & Ivashn`ova S. V. (2016). Profesijna diyal`nist` pedagoga: problemy` i shlyaxy` yix vy`rishennya [Professional activity of teacher : problems and ways of their decision]. Zasoby` navchal`noyi ta naukovo-doslidnoyi roboty`. 46, 28–39.

• Volyars`ka, O. (2016). Napryamy` vdoskonalennya profesijnogo rozvy`tku pedagogiv u sy`stemi pislyady`plomnoyi pedagogichnoyi osvity`[ Directions of perfection of professional development of teachers are in the system of postgraduate pedagogical education]. Estety`ka i ety`ka pedagogichnoyi diyi, 14, 143–152.

• Kalinina, L. M. & Kovalenko, Ye. I. (2013). Strategichne upravlinnya osvitn`oyu organizaciyeyu [A strategic management educational organization : trains aid.]: navchal`ny`j posibny`k. Nizhy`n : NDU imeni My`koly` Gogolya, 104.

• Osvitolohiia [Educology] (2013). V. O. Ohneviuk, S. O. Sysoieva (Ed.). Kyiv : VP «Edelveis», 744.

• Chernenko, N. M. (2018). Pidgotovka majbutnix menedzheriv osvity` do uxvalennya upravlins`ky`x rishen` v umovax nevy`znachenosti [Preparation of future managers of education is to the acceptance of administrative decisions in the conditions of vagueness]. Naukovy`j visny`k Pivdennoukrayins`kogo nacional`nogo pedagogichnogo universy`tetu im. K. D. Ushy`ns`kogo. Pedagogichni nauky`, 4, 86–89

Downloads


Переглядів анотації: 126

Опубліковано

2020-03-17

Як цитувати

[1]
V. Naumova, «СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ ПЕДАГОГІВ У СИТУАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ УМОВ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ», OD, вип. 1 (28), с. 55–63, Бер 2020.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти