СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ АВТОНОМІЇ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Оксана Власюк Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», вул. Митрополита Василя Липківського, 36, 03035, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1683-5622
  • Тетяна Дараган Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», вул. Митрополита Василя Липківського, 36, 03035, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6714-9374

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.2.5

Ключові слова:

заклади вищої освіти, конкурентоспроможність, модернізація вищої освіти, організаційна автономія, якість надання освітніх послуг

Анотація

У статті розглянуто впровадження університетської автономії, що дозволяє закладам вищої освіти бути незалежними, самостійними та відповідальними за якість освітніх послуг, які вони надають. Проаналізовано стан та інструменти впровадження організаційної автономії у закладах вищої освіти України. Встановлено, що закладам вищої освіти надано право: самостійно розробляти порядок обрання керівника, в межах чинного законодавства; визначати академічну структуру (наукові, навчально-наукові, науково-дослідні, науково-виробничі інститути, факультети, кафедри); створювати юридичні особи (формувати інноваційні структури, що забезпечуватимуть виконання його статутних завдань та впровадження інноваційних проектів); корегувати кількість зовнішніх представників у наглядових і вчених радах (зокрема залучення потенційних роботодавців до складу своїх керівних органів та до розробки й модернізації освітніх програм). У статті визначено заходи з розширення організаційної автономії у вітчизняних закладах вищої освіти: поширення децентралізації системи вищої освіти; розробка нормативно-правових актів для збільшення правового поля практичної діяльності університетів; припинення участі представників Міністерства освіти і науки України у виборах ректора; послаблення процедури участі у керівних органах представників громадянського суспільства та комерційних організацій. Визначено стан впровадження організаційної автономії в українських закладах вищої освіти через пристосування вітчизняної законодавчої бази з питань вищої освіти до показників оцінювання її рівня, визначених Асоціацією європейських університетів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Оксана Власюк, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», вул. Митрополита Василя Липківського, 36, 03035, Київ, Україна

Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу науково-дослідної роботи та атестації наукових кадрів

Тетяна Дараган, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», вул. Митрополита Василя Липківського, 36, 03035, Київ, Україна

завідувач сектору відділу науково-дослідної роботи та атестації наукових кадрів

Посилання

Автономія та врядування у вищій освіті: монографія / О. П. Воробйова та ін. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2015. 192 с.

Боднар Д. Автономія закладу вищої освіти: віхи розвою. Педагогіка. 2018. Випуск 25 (2). С.25-32. DOI: 10.32626/2309-9763.2018–25.25-32.

Варич О. П., Савохіна М. В. Правові межі автономії ЗВО при формуванні освітніх програм. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Стратегія і методологія освіти. 2019. №64. С.7-15. DOI https://doi.org/10.32820/2074-8922-2019-64-7-15

Верденхофа О. Р., Каленюк І. С., Цимбал Л. І. Параметри та моделі автономії університетів. Міжнародна економічна політика. 2018. № 1 (28). С.110-129.

Власюк О., Дараган Т., Тимошенко Н., Заєць С. Результати всеукраїнського онлайн-опитування. Київ: ДНУ «ІМЗО», 2020, С.17. URL : https://imzo.gov.ua/diyalnist/naukova-robota/

Дериховська В. І., Степуріна С. О. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління організаційною автономією ЗВО. Економіка і суспільство.2018. Випуск 18. С.644-652. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-18-90

Закон України «Про вищу освіту». 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення : 26.02.2021).

Квіт С. М. Міністерство має посилювати свою роль як розумного модератора. URL: https: //theukrainians. org/sergiy-kvit/ (дата звернення : 29.07.2019).

Луговий В. І., Калашнікова С. А., Слюсаренко О. М., Таланова Ж. В. Автономія та лідерство в Європейському просторі вищої освіти. Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України. 2014. №1. С.14-20.

Мокляк В. М. Обґрунтування поняття «автономія вищого навчального закладу». Педагогічні науки 2015. №63. С.132-136.

Мордовець А. В. Теоретичне обґрунтування напрямів модернізації системи вищої освіти України. Ефективна економіка. 2019. №6. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.41

Панич О. І. Університетська автономія в контексті українського законодавства і практики. URL : https://ru.osvita.ua/vnz/65226/ (дата звернення : 23.10.2019).

Половченя А. Б. Забезпечення принципу автономії закладів вищої освіти: адміністративно-правовий аспект. Адміністративне право і процес.2019. №8. С.96-99. DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.8.18

Berdahl, R. Academic freedom, autonomy and accountability in British universities. Studies in Higher Education. 1990. № 15. P. 169–180.

Timm, J. Kontraktmanagement und Zielvereinbarungen: reform Universitäten. Leistungsfähigkeit durch Eigenverantwortung. Bonn: Stifterverband Für die Deutsche Wissenschaft (Hrsg),1999. P. 24.

University Autonomy in Europe. URL : https://bit.ly/2R3FPVs (дата звернення : 17.05.2017).

Weber, L. University Autonomy, a Necessary, but not Sufficient Condition for Excellence. IAU/IAUP. Proceedings of the International Presidents’ Symposium. Chiang Mai, Thailand, 8-9 December, 2006. URL : http://www.unesco.org/iau/ conferences/chiang_mai/pdf/ Luc_Weber.pdf.

Vorobjova, О. Р., Gorecka, T. O., Dem’yanenko, N. M., Kalashnikova, S. A.,. Kovalenko, O. M, Lugovij, V .I. , … Tkachenko, V. P. (2015). Avtonomiia ta vriaduvannia u vyshchii osviti: monohrafiia [Autonomy and governance in higher education]. Kyiv: Instytut vyshchoi osvity NAPN Ukrainy, 192 (ukr).

Bodnar, D. (2018) Avtonomiia zakladu vyshchoi osvity: vikhy rozvoiu [Autonomy of higher education institutions: milestones in development]. Pedahohika, Vypusk 25 (2), 25-32. DOI: 10.32626/2309-9763.2018–25.25-32 (ukr).

Varych, O. P., & Savokhina, M. V. (2019). Pravovi mezhi avtonomii ZVO pry formuvanni osvitnikh prohram [Legal limits of free economic autonomy in the formation of educational programs]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity. Stratehiia i metodolohiia osvity, №64, 7-15. DOI https://doi.org/10.32820/2074-8922-2019-64-7-15 (ukr).

Verdenkhofa, O. R., Kaleniuk, I. S., & Tsymbal, L. I. (2018) Parametry ta modeli avtonomii universytetiv [Parameters and models of university autonomy]. Mizhnarodna ekonomichna polityka, № 1 (28), 110-129 (ukr).

Vlasiuk, O., Darahan, T., Tymoshenko, N., & Zaiets, S. (2020) Rezultaty vseukrainskoho onlain-opytuvannia [Results of the all-Ukrainian online survey]. Kyiv: DNU «IMZO», 19. URL : https://imzo.gov.ua/diyalnist/naukova-robota (ukr).

Derykhovska, V. I., & Stepurina, S. O. (2018) Informatsiino-analitychne zabezpechennia upravlinnia orhanizatsiinoiu avtonomiieiu ZVO [Information and analytical support for the management of organizational autonomy of universities]. Ekonomika i suspilstvo, Vypusk 18, 644-652. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-18-90 (ukr).

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine On Higher Education] (2014)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (ukr).

Kvit, S. M. (2019) Ministerstvo maie posyliuvaty svoiu rol yak rozumnoho moderatora [The Ministry should strengthen its role as a smart moderator]. https: //theukrainians. org/sergiy-kvit/ (ukr).

Luhovyi, V. I., Kalashnikova, S. A., Sliusarenko, O. M., & Talanova, Zh.V. (2014) Avtonomiia ta liderstvo v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity [Autonomy and leadership in the European Higher Education Area]. Teoretychnyi ta naukovo-metodychnyi chasopys «Vyshcha osvita Ukrainy, №1, 14-20 (ukr).

Mokliak, V. M. (2015) Obgruntuvannia poniattia «avtonomiia vyshchoho navchalnoho zakladu» [Rationale for the concept of «autonomy of higher education»]. Pedahohichni nauky, №63, 132-136 (ukr).

Mordovets, A. V. (2019) Teoretychne obgruntuvannia napriamiv modernizatsii systemy vyshchoi osvity Ukrainy [Theoretical substantiation of directions of modernization of the system of higher education of Ukraine]. Efektyvna ekonomika, №6. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.41 (ukr).

Panych, O. I. (2019) Universytetska avtonomiia v konteksti ukrainskoho zakonodavstva i praktyky [University autonomy in the context of Ukrainian legislation and practice]. https://ru.osvita.ua/vnz/65226/ (ukr).

Polovchenia, A. B. (2019) Zabezpechennia pryntsypu avtonomii zakladiv vyshchoi osvity: administratyvno-pravovyi aspekt [Ensuring the principle of autonomy of higher education institutions: administrative and legal aspect]. Administratyvne pravo i protses, №8, 96-99. DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.8.18 (ukr).

Berdahl R. (1990) Academic freedom, autonomy and accountability in British universities. Studies in Higher Education, № 15, 169–180 (eng).

Timm J. (1999) Kontraktmanagement und Zielvereinbarungen: reform Universitäten. Leistungsfähigkeit durch Eigenverantwortung [Contract management and target agreements: reform universities. Efficiency through personal responsibility]. Bonn: Stifterverband Für die Deutsche Wissenschaft (Hrsg), 24 (deut).

University Autonomy in Europe. (2017) URL : https://bit.ly/2R3FPVs (eng).

Weber L. (2006) University Autonomy, a Necessary, but not Sufficient Condition for Excellence. IAU/IAUP [Proceedings of the International Presidents’ Symposium]. Chiang Mai, Thailand, 8-9 Decembe. http://www.unesco.org/iau/ conferences/chiang_mai/pdf/ Luc_Weber.pdf (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 68

Опубліковано

2021-06-09

Як цитувати

[1]
О. Власюк і Т. Дараган, «СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ АВТОНОМІЇ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ», OD, вип. 33, вип. 2, с. 60–76, Чер 2021.

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою