ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Тетяна Потапчук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, вул. Шевченка 57, 76000, м.Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1680-6976
  • Надія Кравець Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» вул. Шевченка 57, 76000, м. Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4334-1414

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.1.12

Ключові слова:

професійна підготовка, самоосвіта, компетентність, самоосвітня компетентність, формування самоосвітньої компетентності

Анотація

У статті самоосвіта як складник професійної підготовки виступає способом її реалізації. У цьому контексті під самоосвітою майбутніх вихователів ми розуміємо процес, який забезпечує безперервність підвищення освітнього рівня та розширення інформаційного поля фахівців, покращення якості та підняття рівня їхньої компетентності та професіоналізму, що пов’язаний з розвитком особистості та бере участь у формуванні загальної та педагогічної культури, слугує становленню світогляду, оскільки саме студент є суб’єктом управління власною навчальною діяльністю під час фахової підготовки.
На основі аналізу різних підходів до визначення поняття «самоосвітня компетентність» у контексті нашого дослідження цей термін розглядаємо як інтегративне явище, що характеризується наявністю стійкої внутрішньої мотивації, сформованістю професійно-значущих особистісних якостей, володінням вміннями й навичками самостійної роботи, які дозволяють особистості організовувати пізнавально-пошукову діяльність, спрямовану на безперервний процес підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням; та виступає складником професійної компетентності фахівця і показником успішності його фахової діяльності.

Враховуючи зазначене вище, можна констатувати тісний зв’язок поняття «самоосвіта» із поняттям «професійна підготовка»; самоосвіту при цьому слід розуміти як спосіб реалізації цієї підготовки, яка, відповідно, має на меті формування кваліфікованого працівника, здатного до вироблення стратегій професійного розвитку в результаті самоосвіти. Це є однією з найважливіших передумов подальшої професійної реалізації його як фахівця У зв’язку з цим перед вищою школою постає завдання розробки більш ефективних технологій навчання та створення умов, які були б орієнтовані на стимулювання самоосвіти студентів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Тетяна Потапчук, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, вул. Шевченка 57, 76000, м.Івано-Франківськ, Україна

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти

Надія Кравець, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» вул. Шевченка 57, 76000, м. Івано-Франківськ, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти

Посилання

• Бєлєнька Г. В. Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного навчального закладу: монографія. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. 320 с.

• Бопко І. З. Особливості та проблеми наукової діяльності викладача університету. Зб. наук. праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки. 2014. № 3. С. 44–52.

• Воропай Н. А. Методичне забезпечення формування самоосвітньої компетентності майбутніх вихователів дошкільних закладів. Том 1 № 65 (2014): Збірник наукових праць "Педагогічні науки" С.294-299/http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/622.

• Закон України «Про дошкільну освіту». К.: Редакція журналу «Дошкільне виховання», 2001. 56 с.

• Згурская М. П. Педагогическая культура: информационно-коммуникативный аспект компетенции преподавателя высшей школы. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. Харків, 2009. Вип. 22 (26). С. 34–43.

• Кезин В. Г. Психолого-педагогические особенности обучения взрослых. Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2012. № 17 (44). С. 21–26.

• Мороз О. Г., Юрченко В. І. Підготовка майбутнього викладача вищої школи: психолого-педагогічний ракурс. Наукові записки: збірник наукових статей НПУ імені М. П. Драгоманова. К.: НПУ,2001. Вип. 41. С. 156–159.

• Ольховська М. В. Специфіка формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-педагогів. Наукові праці. 2013. Том 173. Вип. 161. С. 84–88.

• Пелех Л. Р. Формування особистості майбутнього вчителя у системі масових виховних заходів вищого навчального закладу : автореф. дис. …канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». К., 2001. 20 с.

• Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Академвидав, 2004. 456 с.

• Преображенская И. Н. Формирование самообразовательной компетентности студентов художественно-графических специальностей (на материале дисциплин информационного цикла): дис. … канд.. пед. наук: 13.00.08. Воронеж, 2008. 205 с.

• Пукас І. Л. Професійно-педагогічний саморозвиток учителя у процесі співпраці школи з закладами педагогічної освіти: дис. …канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Кам’янець-Подільський. 2018. 312 с.

• Bjeljenjka, Gh. V. (2011). Formuvannja profesijnoji kompetentnosti suchasnogho vykhovatelja doshkiljnogho navchaljnogho zakladu [Formation of professional competence of a modern educator of a preschool educational institution]: monoghrafija. Kyjiv. un-t im. B. Ghrinchenka,. 320 s. [in Ukrainian].

• Bopko, I. Z. (2014). Osoblyvosti ta problemy naukovoji dijaljnosti vykladacha universytetu [Features and problems of scientific activity of the university teacher]. Zb. nauk. pracj Nacionaljnoji akademiji Derzhavnoji prykordonnoji sluzhby Ukrajiny. Serija: Pedaghoghichni ta psykhologhichni nauky. # 3. S. 44–52. [in Ukrainian].

• Voropaj N. A. (2014). Metodychne zabezpechennja formuvannja samoosvitnjoji kompetentnosti majbutnikh vykhovateliv doshkiljnykh zakladiv [Methodological support of formation of self-educational competence of future teachers of preschool institutions]. Tom 1 # 65: Zbirnyk naukovykh pracj "Pedaghoghichni nauky" S.294-299/http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/622. [in Ukrainian].

• Zakon Ukrajiny (2001). «Pro doshkiljnu osvitu» ["On Preschool Education"]. Redakcija zhurnalu «Doshkiljne vykhovannja», 56 s. [in Ukrainian].

• Zghurskaja, M. P. (2009). Pedaghoghycheskaja kuljtura: ynformacyonno-kommunykatyvnыj aspekt kompetencyy prepodavatelja vыsshej shkolы [Pedagogical culture: information and communication aspect of the competence of a teacher of higher education]. Problemy ta perspektyvy formuvannja nacionaljnoji ghumanitarno-tekhnichnoji elity: zb. nauk. pr. Vyp. 22 (26). S. 34–43. [in Russian].

• Kezyn, V. Gh. (2012). Psykhologho-pedaghoghycheskye osobennosty obuchenyja vzroslыkh [Psychological and pedagogical features of adult learning]. Vestnyk PNYPU. Socyaljno-эkonomycheskye nauky. # 17 (44). S. 21–26. [in Russian].

• Moroz, O. Gh. & Jurchenko V. I. (2001). Pidghotovka majbutnjogho vykladacha vyshhoji shkoly: psykhologho-pedaghoghichnyj rakurs [Preparation of the future teacher of higher school: psychological and pedagogical perspective]. Naukovi zapysky: zbirnyk naukovykh statej NPU imeni M. P. Draghomanova. NPU, Vyp. 41. S. 156–159. [in Ukrainian].

• Oljkhovsjka, M. V. (2013). Specyfika formuvannja samoosvitnjoji kompetentnosti majbutnikh inzheneriv-pedaghoghiv [The specifics of the formation of self-educational competence of future engineers-teachers]. Naukovi praci. Tom 173. Vyp. 161. S. 84–88. [in Ukrainian].

• Pelekh, L. R. (2001). Formuvannja osobystosti majbutnjogho vchytelja u systemi masovykh vykhovnykh zakhodiv vyshhogho navchaljnogho zakladu [Formation of the personality of the future teacher in the system of mass educational activities of higher education]: avtoref. dys. …kand. ped. nauk: spec. 13.00.04 «Teorija ta metodyka profesijnoji osvity». 20 s. [in Ukrainian].

• Ponimansjka, T. I. (2004). Doshkiljna pedaghoghika [Preschool pedagogy]: navchaljnyj posibnyk dlja studentiv vyshhykh navchaljnykh zakladiv. Akademvydav, 456 s. [in Ukrainian].

• Preobrazhenskaja Y. N. (2008). Formyrovanye samoobrazovateljnoj kompetentnosty studentov khudozhestvenno-ghrafycheskykh specyaljnostej (na materyale dyscyplyn ynformacyonnogho cykla) [Formation of self-educational competence of students of art and graphic specialties (on a material of disciplines of an information cycle)]: dys. … kand.. ped. nauk: 13.00.08. 205 s. [in Russian].

• Pukas, I. L. (2018). Profesijno-pedaghoghichnyj samorozvytok uchytelja u procesi spivpraci shkoly z zakladamy pedaghoghichnoji osvity [Professional and pedagogical self-development of a teacher in the process of cooperation of a school with institutions of pedagogical education]: dys. …kand. ped. nauk: 13.00.04 – teorija i metodyka profesijnoji osvity. 312 s. [in Ukrainian].

Downloads


Переглядів анотації: 105

Опубліковано

2021-02-26

Як цитувати

[1]
Т. Потапчук і Н. Кравець, «ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ», OD, вип. 32, вип. 1, с. 180–193, Лют 2021.

Номер

Розділ

Акмеологічні студії