ВИЩА ОСВІТА ТА РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ: ДЕСЯТИЛІТТЯ ВЗАЄМОДІЇ

Автор(и)

  • Наталя Мосьпан Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка 13б, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-8610-7965

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.1.2

Ключові слова:

вища освіта, випускники, законодавство, незбалансована взаємодія, ринок праці

Анотація

 У статті аналізується взаємодія вищої освіти з ринком праці в Україні за останнє десятиліття (2010-2020 р.). Дослідження зосереджено на аналізі минулих, поточних і майбутніх тенденцій у галузі вищої освіти, ринку праці та національного законодавства в перспективі сталого економічного розвитку. Дослідження носить міждисциплінарний та змішаний (теоретико-емпіричний) характер. Матеріалом дослідження слугують аналітичні звіти, наукові публікації, авторська монографія, статистичні дані та опитування студентів. Для візуалізації наведених явищ та висновків представлено дані опитувань, проведених у 2015, 2017 та 2020 рр. серед українських студентів педагогічного фаху та іноземних студентів медичного фаху.

Національна модель взаємодії вищої освіти з ринком праці сформувалася під впливом світових процесів (глобалізація, маркетизація, інтернаціоналізація, європеїзація). У 2020 році національна економіка, досягнувши межі свого розвитку, була вражена пандемією COVID-19, чиї негативні наслідки потребують глибокого осмислення та ретельного вивчення.

З 2014 р. почали зростати негативні наслідки у взаємодії вищої освіти з ринком праці. Вони проявлялися у нестачі кваліфікованої робочої сили, або невідповідності кваліфікації вимогам ринку праці, які продовжують загострюватись в останні роки. На законодавчому рівні була спроба окреслити кроки до взаємодії вищої освіти з ринком праці без визначення конкретних механізмів. Економічна та фінансова криза вимагає від уряду перейти на іншу форму фінансування закладів вищої освіти та здійснити їхню реструктизацію і скорочення. Сучасний стан взаємодії вищої освіти з ринком праці визначається як незбалансований в Україні. Це призвело до невідповідності попиту та пропозиції на національному ринку праці; зайнятості студентів, які навчаються в закладах вищої освіти; високого рівня безробіття випускників закладів вищої освіти та фахівців з вищою освітою; збільшення студентської та трудової міграції; дистанційного навчання та роботи. Україна поступово втрачає сучасні фактори економічного зростання – людський та інтелектуальний капітал. Перспективні тенденції розглядаються у переході до циркулярної економіки; у включенні «екологічного» виміру циркулярної економіки у процес підготовки фахівців у вищій освіті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталя Мосьпан , Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка 13б, Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри англійської філології та перекладу

Посилання

• Закон України «Про вищу освіту» № 1556–VII за станом на 01.07.2014.

• Закон України «Про освіту» № 2145-VIII за станом на 05.09.2017.

• Ільїч, Л. М. (2017). Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування. Економіка та держава. 2017. № 4. С. 69–74.

• Кулицький, С. (2017). Проблеми розвитку ринку праці в Україні. Україна: події, факти, коментарі. № 21. С. 56–69.

• Карантинне безробіття в Україні зросло майже на третину. (2020). Державний центр зайнятості. Українські національні новини (від 05.10.2020 р.).

• Мосьпан, Н. (2018). Вища освіта та ринок праці Європейського Союзу: тенденції взаємодії: за ред. С.О. Сисоєвої. К.: ВП «Едельвейс». 392 с.

• Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік / за заг. ред. проф. С. Квіта. Київ: Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2020. – 244 с.

• Сисоєв, А. (2020). «Циркулярна економіка» та «фахівець із циркулярної економіки»: сутність та зміст понять в українському та польському науковому просторі. Освітологічний дискурс. Том 31, №4. С. 48–68.

• Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. (2017). Проект. 112 с.

• Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року: Проект. Київ. 2014. 75 с.

• Указ Президента України “Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року”–722/2019.

• Якою була ситуація на ринку праці під час карантину та чи відбувається відновлення?Аналітична записка. Центр економічного розвитку, 2020. –16 с.

• Ackermann, A. (2020, Jan 30). Climate change threatens the Ukrainian breadbasket. Atlantic Council. URL: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/climate-change-threatens-the-ukrainian-breadbasket/ (дата звернення 25.01.2020).

• Berezhna, S. & Prokopenko, I. (2020). Higher Education Institutions in Ukraine during the Coronavirus, or COVID-19, Outbreak: New Challenges vs New Opportunities. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. Vol. 12, Is. 1 Sup. 2. Р. 130-135. https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup2/256

• Conclusions of the fourth joint meeting of the European and Ukrainian Domestic Advisory Groups under the EU-Ukraine Association Agreement. Kyiv – Brussels. 22 October 2020.

• Distance learning solutions. More on UNESCO’s COVID-19 Education Response. URL: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions (дата звернення 25.01.2020).

• ENQA (2009). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki. Finland. 41 p.

• Eurostat. Your key to European statistics (2020). URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/covid-19/society-work (дата звернення 25.01.2020).

• From University to Employment: Higher Education Provision and Labour Market Needs in the Western Balkans (2016). Synthesis Report / Bartlett W. et al. European Commission, 473 р.

• Mospan, N. (2016). Teacher education graduates in Ukraine: Current state of play. Cogent Education. http://dx.doi.org/10.1080/2331186X.2016.1221192

• Mospan, N., & Slipchuk, V. (2020). COVID-19 Impact on Medical Education: Evidence of International Students. Universal Journal of Educational Research, 8 (12B), 8393–8401. DOI: 10.13189/ujer.2020.082645

• Pieńkowski, J. (2020). The Impact of Labour Migration on the Ukrainian Economy. Discussion Paper 123, European Commission.

• Skill Shortage and Surplus Occupations in Europe (2016). Briefing note. CEDEFOP.

• Stadny, Y. (2019). Ukrainian Students Abroad: Data for the Academic Year of 2017/18. CEDOS. URL: https://cedos.org.ua/en/articles/ukrainske-studentstvo-za-kordonom-dani-do-201718-navchalnoho-roku (дата звернення 25.01.2020).

• Zakon Ukrayiny` «Pro vy`shhu osvitu» № 1556–VII za stanom na 01.07.2014.

• Zakon Ukrayiny` «Pro osvitu» № 2145-VIII za stanom na 05.09.2017.

• Il`yich, L. M. (2017). Vzayemodiya ry`nkiv praci ta osvity`: sutnist`, xarakterni ry`sy` ta model` funkcionuvannya. Ekonomika ta derzhava. 2017, 4. S. 69–74.

• Kuly`cz`ky`j, S. (2017). Problemy` rozvy`tku ry`nku praci v Ukrayini. Ukrayina: podiyi, fakty`, komentari, 21. S. 56–69.

• Karanty`nne bezrobittya v Ukrayini zroslo majzhe na trety`nu. (2020). Derzhavny`j centr zajnyatosti. Ukrayins`ki nacional`ni novy`ny` (vid 05.10.2020 r.).

• Mos`pan, N. (2018). Vy`shha osvita ta ry`nok praci Yevropejs`kogo Soyuzu: tendenciyi vzayemodiyi: za red. S.O. Sy`soyevoyi. VP «Edel`vejs». 392 s.

• Richny`j zvit Nacional`nogo agentstva iz zabezpechennya yakosti vy`shhoyi osvity` za 2019 rik / za zag. red. prof. S. Kvita. Nacional`ne agentstvo iz zabezpechennya yakosti vy`shhoyi osvity`, 2020. – 244 s.

• Sy`soyev, A. (2020). «Cy`rkulyarna ekonomika» ta «faxivecz` iz cy`rkulyarnoyi ekonomiky`»: sutnist` ta zmist ponyat` v ukrayins`komu ta pol`s`komu naukovomu prostori. Osvitologichny`j dy`skurs. Tom 31, № 4. S.48–68.

• Strategiya stalogo rozvy`tku Ukrayiny` do 2030 roku. (2017). Proekt. 112 s.

• Strategiya reformuvannya vy`shhoyi osvity` v Ukrayini do 2020 roku: Proekt. Ky`yiv. 2014. 75 s.

• Ukaz Prezy`denta Ukrayiny` “Pro Cili stalogo rozvy`tku Ukrayiny` na period do 2030 roku”–722/2019.

• Yakoyu bula sy`tuaciya na ry`nku praci pid chas karanty`nu ta chy` vidbuvayet`sya vidnovlennya?Anality`chna zapy`ska. Centr ekonomichnogo rozvy`tku, 2020. –16 s.

• Ackermann, A. (2020, Jan 30). Climate change threatens the Ukrainian breadbasket. Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/climate-change-threatens-the-ukrainian-breadbasket/ (дата звернення 25.01.2020).

• Berezhna, S. & Prokopenko, I. (2020). Higher Education Institutions in Ukraine during the Coronavirus, or COVID-19, Outbreak: New Challenges vs New Opportunities. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. Vol. 12, Is. 1 Sup. 2. Р. 130–35. https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup2/256

• Conclusions of the fourth joint meeting of the European and Ukrainian Domestic Advisory Groups under the EU-Ukraine Association Agreement. Kyiv – Brussels. 22 October 2020.

• Distance learning solutions. More on UNESCO’s COVID-19 Education Response. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions (дата звернення 25.01.2020).

• ENQA (2009). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki. Finland. 41 p.

• Eurostat. Your key to European statistics (2020). https://ec.europa.eu/eurostat/web/covid-19/society-work (дата звернення 25.01.2020).

• From University to Employment: Higher Education Provision and Labour Market Needs in the Western Balkans (2016). Synthesis Report / Bartlett W. et al. European Commission, 473 р.

• Mospan, N. (2016). Teacher education graduates in Ukraine: Current state of play. Cogent Education. http://dx.doi.org/10.1080/2331186X.2016.1221192

• Mospan, N., & Slipchuk, V. (2020). COVID-19 Impact on Medical Education: Evidence of International Students. Universal Journal of Educational Research, 8 (12B), 8393–8401. DOI: 10.13189/ujer.2020.082645

• Pieńkowski, J. (2020). The Impact of Labour Migration on the Ukrainian Economy. Discussion Paper 123, European Commission.

• Skill Shortage and Surplus Occupations in Europe (2016). Briefing note. CEDEFOP.

• Stadny, Y. (2019). Ukrainian Students Abroad: Data for the Academic Year of 2017/18. CEDOS. https://cedos.org.ua/en/articles/ukrainske-studentstvo-za-kordonom-dani-do-201718-navchalnoho-roku (дата звернення 25.01.2020).

Downloads


Переглядів анотації: 1079

Опубліковано

2021-02-26

Як цитувати

[1]
Н. . Мосьпан, «ВИЩА ОСВІТА ТА РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ: ДЕСЯТИЛІТТЯ ВЗАЄМОДІЇ», OD, вип. 32, вип. 1, с. 20–38, Лют 2021.

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою