СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Ольга Рибак Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, 7900, м. Львів, Україна https://orcid.org/0000-0002-3712-4539

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.1.9

Ключові слова:

готовність, готовність майбутніх учителів, нове освітнє середовище, підготовка сучасних вчителів, професійна діяльність, технології інтерактивного навчання

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання сучасного стану формування готовності майбутніх учителів початкової школи до впровадження технологій інтерактивного навчання у професійній діяльності на сучасному етапі реформування системи освіти, яке розтлумачується як: готовність розробляти плани і досягати цілей, розвиток професійних якостей вчителя, розширення стану мобілізації індивіда з психологічної точки зору, підвищення рівня самостійності та відповідальності перед суспільством. Розкрито сутність поняття «готовності» для майбутніх учителів початкової школи. Показано місце науковців: А. Алексюк, Н. Болтенков, В. Бондар, О. Волошенко, С. Гаркуша, М. Дяченко, І. Зязюна, Н. Кічук, О. Кіяшко, Л. Красюк, Н. Кузьміна, З. Курлянд, І. Кушакова, А. Линенко, О. Мороз, С. Нікітчіна, С. Сисоєва, В. Сластьоніна, С. Смірнова, Л. Хомич, В. Чайка, І. Шапошнікова, О. Ярошенко, які вивчали проблеми готовності викладачів до професійної діяльності. Розкрито сутність поняття готовності як сукупності властивостей та якостей особистості викладача, що визначає адаптацію випускника вищого навчального закладу до умов педагогічної роботи. Показано розвиток дослідження вчених щодо готовності вчителів початкових класів до впровадження технологій інтерактивного навчання у професійну діяльність. У дослідженні проаналізовано результати опитування вчителів початкових класів міста Львова, Львівської та Волинської областей щодо використання технологій інтерактивного навчання. Показано широкий рівень використання технології розвитку критичного мислення та колективної взаємодії, що ґрунтується на груповій роботі учнів. Виявлено рівень використання інтерактивних вправ на різних етапах уроку, достатній рівень використання технологій інтерактивного навчання вчителів СЗШ№ 68, м. Львова. Визначено кращий рівень оснащення технічної бази шкіл в умовах розвитку нової української школи. Охарактеризовано місце сучасного фахівця, який сприяє розширенню позитивного рівня учіння із готовністю впроваджувати технології інтерактивного навчання у професійній діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Рибак, Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, 7900, м. Львів, Україна

Вчителька початкових класів, аспірантка кафедри початкової та дошкільної освіти

Посилання

• Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укл. і гол.ред. Т. В. Бусел. К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. 1140 с.

• Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці педагога: збірник наукових праць / наук. ред. В.М. Федорчук. Кам’янець-Подільський: Абетка – НОВА, 2003. 208 с.

• Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4-х т. М. : Терра, 1995. Т. 1. 800 с.

• Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»). К. : Радуга, 1994. 62 с.

• Закон України «Про освіту». К.: Генеза, 1996. 36 с.

• Кекух Л. В.Формування стимулів до педагогічної творчості: навчально-творчі завдання для майбутніх учителів початкових класів: [навчально-методичний посібник для викладачів і студентів вищих закладів освіти]. К.: Науковий світ, 2000. 67 с.

• Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти: монографія. [2 – вид., перероб. і допов.]. Донецьк: ЛАНДОН – ХХІ, 2012. 343 с.

• Комар О. А. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій: теоретико-методичні аспекти : монографія. Умань : РВЦ «Софія», 2008.

• Кулюткин Ю. Н. Моделирование педагогических ситуаций: проблемы повышения качества и эффективности общепедагогической подготовки учителя. М. : Педагогика, 1981. 120 с.

• Лесик В. Формування у студентів психолого-педагогічної готовності до майбутньої професійнотрудової діяльності. Гуманітарний вісник «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Г. Сковороди» : зб. наук.праць. Педагогіка. Переяслав-Хмельницький, 2011. Вип. 22. С. 93−96.

• Ліник О .О. Майбутній учитель як суб’єкт педагогічнї взаємодії: підготовка до співробітництва з молодшими школярами: монографія. К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. 304 с.

• Моляко В. О. Психологічна готовність до творчої праці. К. : Знання, 1989. 48 с.

• Пехота Е. Н.Индивидуализация профессионально педагогической подготовки учителя:дисс.…доктора пед.наук:спец.13.00.04 «Теория и методика профессионального образования». К.,1997. 401с.

• Пометун О. І. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів: інтерактивні технології у ВНЗ: [навчальний посібник] Умань: РВЦ «Софія», 2007. 66 с.

• Психологічний словник / за ред. В. І. Войтка. К. : Вища школа, 1982. – 165 с.

• Сластенин В. А. Профессиональная подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. М.:МГПИ,1992. 180с.

• Busel, T. V. (2004). Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy. [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language] (p.1140). VTF «Perun» (ukr).

• Fedorchuk, V. M. (2003). Vykorystannya interaktyvnykh metodiv ta multymediynykh zasobiv u pidhotovtsi vchyteliv: zbirnyk naukovykh prats. [The use of interactive methods and multimedia tools in teacher training: a collection of scientific papers ](p. 208). Alphabet – NEW (ukr).

• Voytka, V. I. (1982). Psykholohichnyy slovnyk. [Psychological dictionary]. (p.165). High school (ukr).

• Dal, V. I. (1995). Tlumachnyy slovnyk zhyvoyi velykoruskoyi movy: u 4-kh tomakh. Explanatory dictionary of the living Great Russian language: in 4 volumes (р. 800). Ripol Classic (rus).

• (1994). Derzhavna nationalna prohrama «Osvita» («Ukrayina XXI stolittya»). State National Program «Education» ("Ukraine of the XXI century"). (p. 62). Raduha (ukr).

• (1996). Zakon Ukrayiny «Pro osvitu». Law of Ukraine «On Education». (p. 36). Genesis (ukr).

• Kekukh,L.V. (2000). Formuvannya stymuliv do pedahohichnoyi tvorchosti: navchalno-tvorchi zavdannya dlya maybutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv. [Formation of incentives for pedagogical creativity: educational and creative tasks for future primary school teachers]. (p. 67). Scientific World (ukr).

• Koval, L. V. (2012). Profesiyna pidhotovka maybutnikh uchyteliv u konteksti rozvytku pochatkovoyi osvity. [Professional training of future teachers in the context of primary education development]. (p. 343). LANDON-XXI (ukr).

• Komar, O. A. (2008). Pidhotovka maybutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do vykorystannya interaktyvnykh tekhnolohiy: teoretychnyy ta metodychnyy aspekty. [Preparation of future primary school teachers for the use of interactive technologies: theoretical and methodological aspects]. (p. 331). RVC «Sofia» (ukr).

• Kuljutkin,Yu.N.,Sukhobskaya,G.S. (1981). Modelyuvannya pedahohichnykh sytuatsiy: problemy pidvyshchennya yakosti ta efektyvnosti zahal nopedahohichnoyi pidhotovky vchytelya. [Modeling pedagogical situations: problems of improving the quality and efficiency of general pedagogical training of a teacher]. (p. 120). Pedagogy (rus).

• Lesyk, V. (2011). Formuvannya u studentiv psykholoho-pedahohichnoyi hotovnosti do maybutnoyi profesiynoyi diyalnosti. [Formation of students of psychological and pedagogical readiness for future professional activit]. (pp. 93 – 96). Humanitarian Bulletin (ukr).

• Linnik, O. O. (2014). Maybutniy uchytel yak subyekt pedahohichnoyi vzayemodiyi: pidhotovka do spivpratsi z molodshymy shkolyaramy: monohrafiya. [The future teacher as a subject of pedagogical interaction: preparation for cooperation with younger students: a monograph]. (p.304). Slovo Publishing House (ukr).

• Molyako, V. O. (1989). Psykholohichna hotovnist do tvorchoyi roboty. Psychological readiness for creative work. (р.48). Knowledge (ukr).

• Infantry, E. N. (1997). Indyvidualizatsiya profesiyno-pedahohichnoyi pidhotovky vchytelya: dys.[ Individualization of professional pedagogical training of a teacher: diss]. … Doctor ped. Sciences: spec. 13.00.04 «Theory and methodology of vocational education» (p. 401) (rus).

• Pometun, O. I., Mosquito,O.A.(2007). Pidhotovka maybutnoho vchytelya pochatkovykh klasiv: interaktyvni tekhnolohiyi u vyshchiy shkoli. [Preparation of the future primary school teacher: interactive technologies in higher education]. (p. 66). RVC «Sofia» (ukr).

• Slastenin, V. A. (1992). Profesiyna pidhotovka vykladachiv u systemi vyshchoyi pedahohichnoyi osvity. [Professional training of teachers in the system of higher pedagogical education]. (p.180). MGPI (rus).

Downloads


Переглядів анотації: 204

Опубліковано

2021-02-26

Як цитувати

[1]
О. Рибак, «СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ», OD, вип. 32, вип. 1, с. 129–142, Лют 2021.

Номер

Розділ

Інновації в освіті