ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ЯК БАЗОВИЙ СКЛАДНИК ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Наталія Черненко Херсонський державний аграрно-економічний університет, вул. Стрітенська, б. 23, 73006 м. Херсон, Україна https://orcid.org/0000-0002-6697-3089

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.1.4

Ключові слова:

андрагогічна модель, методика, компетентність, конкурентоспроможність, критерії, показники сформованості, професійно важливі якості, професійна діяльність, професійна підготовка, професійна мобільність, система, соціалізація, сучасний підхід, форми й методи навчання

Анотація

У статті окреслено коло питань щодо необхідності формування професійно важливих якостей як невід’ємної частки базових компетентностей майбутніх економістів, що неможливе без загальноосвітньої компетентності як однієї з головних та найважливіших умов досягнення професіоналізму у сфері економіки, конкурентоздатності на ринку праці.

Розглянуто професійні якості фахівців різних галузей та визначено основні блоки якостей для майбутнього економіста. Виділено зміст кожного з блоків та розкрито сутність професійно важливих якостей (ПВЯ) та загальні складові для економічного напряму підготовки, оскільки різноманіття якостей визначається специфікою роботи, умовами праці та посадовими обов’язками.

Визначено проблеми формування професійно важливих якостей у процесі підготовки фахівців економічного профілю у ЗВО, а також головну мету професійної освіти -  це створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, формування покоління, здатного навчатися упродовж життя.

 Розкрито питання ефективної професійної соціалізації, яка передбачає  сформованість у фахівця економічного профілю базової системи цінностей і нормативів поведінки у професійному товаристві, що становлять основу соціальної поведінки в професійній сфері та є структурними елементами компетентності. Проаналізовано вимоги сучасного ринку праці: тісний взаємозв’язок між швидким темпом розвитку і старінням професійних знань і навичок, який  передбачає підтримку високого рівня професійної мобільності фахівця економічної галузі протягом усього життя.

Розглянуто зміст понять «критерії» і «показники» результативності процесу формування професійно важливих якостей. Розкрито психологічні закономірності і сучасні, конкретні практичні підходи щодо організації навчального процесу в професійній підготовці. Виділено методи та прийоми, які  сприяють  підвищенню інтересу майбутніх фахівців до власної освіти й самоосвіти, постійному професійному зростанню, самовдосконаленню, саморозвитку і самореалізації. Також, зазначені основні активні методи навчання андрагогічного підходу, які підвищують інтерес майбутніх економістів до постійного професійного розвитку, сприяють їхній ефективній адаптації, соціалізації та  конкурентоспроможності на ринку праці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Черненко, Херсонський державний аграрно-економічний університет, вул. Стрітенська, б. 23, 73006 м. Херсон, Україна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти

Посилання

• Алишев Н. В, Егоров, А. С., Реброва, Н. П. Развитие профессионально важных функций как одно из направлений совершенствования профессиональной подготовки учащихся профтехучилищ: сб. науч. трудов JL, 1983. 79 с.

• Геллерштейн С. Г. Психологическое изучение трудовых процессов. Руководство по психотехническому профессиональному подбору. М.-Л.: ГИЗ,1929. С. 308–335.

• Геллерштейн С. Г. К вопросу о профессиональной типологии: Психотехника

o психофизиология труда, (6). 1930. С. 489–502.

• Геллерштейн, С. Г. Психотехника: Основные течения современной психологии. М.; Л.: ГИЗ, 1930. С. 206–263.

• Горобець С. А. Теоретичні засади проблеми формування професійної компетентності майбутнього фахівця-економіста. Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка. 2007. Вип. 31 (31). С. 106–109.

• Класифікатор професій ДК 003:2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text

• Миценко В. І. Роль вузу у формуванні професійних якостей майбутніх фахівців-економістів. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб.наук. праць / редкол.: І. Д. Бех, В. М. Оржеховська, В. В. Вербицький [та ін.]; НАПН України, Ін-т проблем виховання. 14 (1). 2010. С. 280–297.

• Миценко В І. Формування професійно важливих якостей спеціалістів економічного профілю в системі вищої освіти. Вісник Черкаського держ. ун-ту. Серія: Педагогічні науки, (3). 2012. С. 74–78

• Онищук В. М. Професійне становлення моряків в системі освітнього процесу. Соціально-економічні, соціально-педагогічні та соціально-психологічні проблеми морської освіти : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., Керч. Соціол. асоц. України. Мелітополь: Колор Принт, 2012. (2012, 14–16 червня). С. 66–71.

• Професійна компетентність економіста-міжнародника: технології формування: навч.- метод. посібник для організації практ. занять та самост. вивч. дисц./ Уклад. Л.С., Отрощенко. (2009). 82 с.

• Психологія професійного становлення сучасного фахівця: монографія / Кокун, О. М. К.: ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2012. C. 9.

• Стрельбицька С. М. Формування професійно важливих якостей особистості майбутнього фахівця соціального працівника у ВНЗ: зб. наук. праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна, (24). 2015. С. 221–231.

• Філіппов С. О. Психологічні особливості професійної діяльності офіцерів-оперативників Державної прикордонної служби України: дис. канд. психолог наук : 19.00.09. Хмельницький, 2004. 247 с.

• Філософський словник. /за ред. В. І. Шинкарука. 2 вид., переробл. і доповн. 1986. 800 с.

• Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент

o личностноориентированного образования. Народное образование. 2003, (2). С. 58–64.

• Цілинко Л. І. Особливості професійно-психологічної підготовки працівників спеціальних підрозділів міліції «Сокіл», «Беркут»: зб. наук. праць ін-ту психології ім. Г. С.Костюка АПН України. VIII (8). К., 2006. 384 с.

• Alishev, N. V, Egorov A.S., Rebrova N.P., (1983) Razvitie professional'no vazhnyh funkcij kak odno iz napravlenij sovershenstvovanija professional'noj podgotovki uchashhihsja proftehuchilishh [Development of professionally important functions as one of the directions of improving the professional training of students of vocational schools] / Alishev N. V, Egorov A.S., Rebrova N.P.: sb. nauch. trudov. 79 s. (rus).

• Gellershtejn, S. G. (1929) Psihologicheskoe izuchenie trudovyh processov [Psychological study of labor processes] / S. G. Gellershtejn, pod red. I. N. Shpil'rejna// Rukovodstvo po psihotehnicheskomu professional'nomu podboru. S. 308–335.(rus).

• Gellershtejn, S. G. (1930) K voprosu o professional'noj tipologii: Psihotehnika psihofiziologija truda. [On the question of professional typology: Psychotechnics: psychophysiology of labor]. (6). S. 489–502. (rus).

• Gellershtejn, S. G. (1930) Psihotehnika: Osnovnye techenija sovremennoj

o psihologii. [ Psychotechnics: The main currents of modern psychology] S. 206–263. (rus).

• Horobets, S. A. (2007). Teoretychni zasady problemy formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho fakhivtsia-ekonomista [Theoretical foundations of the problem of professional formation competence of the future specialist economist] Visnyk Zhytomyrskoho derzh. un-tu im. I. Franka. (31). S. 106–109. (ukr).

• Klasyfikator profesii DK 003:2010 [Classifier of professions DK 003: 2010]. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text (ukr).

• Mytsenko, V. I. (2010). Rol vuzu u formuvanni profesiinykh yakostei maibutnikh fakhivtsiv-ekonomistiv. [The role of the university in the formation of professional qualities of the future specialists-economists]. Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi : zb.nauk. prats / redkol.: I. D. Bekh, V. M. Orzhekhovska, V. V. Verbytskyi [ta in.] ; NAPN Ukrainy, In-t problem vykhovannia. 14(1). S. 280–297. (ukr).

• Mytsenko, V. I. (2012, 14-16 chervnia). Formuvannia profesiino vazhlyvykh yakostei spetsialistiv ekonomichnoho profiliu v systemi vyshchoi osvity. [Formation of professionally important qualities of specialist’s economic profile in the higher education system]. Visnyk Cherkaskoho derzh. un-tu. Seriia: Pedahohichni nauky. (3). S. 74–78. (ukr).

• Onyshchuk, V. M (2012). Profesiine stanovlennia moriakiv v systemi osvitnoho Protsesu. [Professional development of seafarers in the system of educational process]. Sotsialno-ekonomichni, sotsialno-pedahohichni ta sotsialno-psykholohichni problemy morskoi osvity: materialy I Mizhnar. nauk.-prakt. konf., Kerch. S. 66–71(ukr).

• Profesiina kompetentnist ekonomista-mizhnarodnyka: tekhnolohii formuvannia. (2009). [Professional competence of an international economist: technologies formation]: navch.- metod. posibnyk dlia orhanizatsii prakt. zaniat ta samost. vyvch. dysts./ Uklad. L.S. Otroshchenko. 82 s. (ukr).

• Psykholohiia profesiinoho stanovlennia suchasnoho fakhivtsia: monohrafiia. (2012). [Theoretical foundations of the problem of professional formation competence of the future specialist economist] Kokun, O. M. C. 9. (ukr).

• Strelbytska, S. M. (2015). Formuvannia profesiino vazhlyvykh yakostei osobystosti maibutnoho fakhivtsia sotsialnoho pratsivnyka u VNZ. [Formation of professionally important personality traitsuture social worker at the university] zb. nauk. prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Seriia: Sotsialno-pedahohichna. (24). S. 221–231. (ukr).

• Filippov, S. O. (2004). Psykholohichni osoblyvosti profesiinoi diialnosti ofitseriv-operatyvnykiv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. [Psychological features of professional activity of officers-operatives of the State Border Guard Service of Ukraine]: dys. kand. psykholoh nauk : 19.00.09/ 247 s. (ukr).

• Filosofskyi slovnyk. (1986). [Philosophical dictionary] / za red. V. I. Shynkaruka. 2 vyd., pererobl. i dopovn. 800 s. (ukr).

• Hutorskoj, A.V. (2003). Kljuchevye kompetencii kak komponentlichnostnoorientirovannogo obrazovanija. [Key competencies as acomponent personality-oriented education] Narodnoe obrazovanie. (2). S. 58–64. (rus).

• Tsilynko, L. I. (2006.) Osoblyvosti profesiino-psykholohichnoi pidhotovky pratsivnykiv spetsialnykh pidrozdiliv militsii «Sokil», «Berkut». [Features of professional and psychological training of employees special police units «Sokil», «Berkut»] zb. nauk. prats in-tu psykholohii im. H.S.Kostiuka APN Ukrainy. VIII(8). 384 s. (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 115

Опубліковано

2021-02-26

Як цитувати

[1]
Н. Черненко, «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ЯК БАЗОВИЙ СКЛАДНИК ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ», OD, вип. 32, вип. 1, с. 52–68, Лют 2021.

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою