МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ТВОРЧИЙ ПРОЄКТ ЯК ІННОВАЦІЙНА ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ

Автор(и)

  • Ярослав Яненко Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007, м. Суми, Україна https://orcid.org/0000-0003-2468-6636

Ключові слова:

вища освіта, інновації, змішане навчання, мультимедійний творчий проект

Анотація

Статтю присвячено визначенню особливостей мультимедійних творчих проєктів як інноваційної освітньої технології. У результаті проведеного дослідження визначено основні складові сучасних мультимедійних творчих проєктів, зокрема, графічні макети; матеріали для соціальних мереж; проекти сайтів; текстові матеріали, призначені для розповсюдження у сучасних медіа тощо. З’ясовано можливості впровадження мультимедійних творчих проєктів у процес змішаного навчання студентів університетів, зокрема як додаткових інструментів модульного та семестрового контролю, адже мультимедійні творчі проекти є одним із ефективних способів вирішення проблеми раціонального використання часу, відведеного на дисциплінах для самостійної роботи студентів, і його ефективного поєднання з лекціями і практичними заняттями. У статті відзначено, що публічний захист мультимедійних творчих проєктів є сучасним та ефективним способом перевірки знань і умінь студентів, чому сприяє те, що у відкритих захистах студентами мультимедійних творчих проєктів беруть участь фахівці місцевого медіа-ринку і керівники медіа-відділів Сумського державного університету, відповідно, це дозволяє студентам ефективно презентувати себе потенційним роботодавцям. Наголошено на особливостях використання мультимедійних технологій в творчих проектах та взаємозв’язку студентських творчих проєктів з аудиторними заняттями. Мультимедійні творчі проекти доповнюють лекції та практичні заняття з метою формування професійних компетенцій майбутніх фахівців і дозволяють студентам зосередитися на конкретних темах або питаннях курсу. У статті уточнено роль мультимедійних творчих проєктів у підготовці майбутніх фахівців, зокрема, це застосування студентами теоретичних знань на практиці, це отримання ними нових практичних навичок в обраній галузі, це вплив на формування професійних студентських портфоліо, які можна використовувати при пошуку майбутньої роботи. При створенні творчих проєктів студенти використовують різні мультимедійні технології, що дозволяє майбутнім професіоналам розробляти повідомлення, призначені для поширення в сучасних ЗМІ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ярослав Яненко, Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007, м. Суми, Україна

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри журналістики та філології

Посилання

Література

• Деменкова А. Б., Христофорова И. В. Использование современных технологий в подготовке студентов творческих специальностей. Социально-гуманитарные технологии. 2019. № 4. С. 58–64.

• Иткина О. Л. Использование творческого потенциала учащихся в разработке учебных мультимедийных материалов. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Современная наука и образование: актуальные вопросы и перспективы развития», Минск, 28 февраля 2020 г. Минск : БНТУ, 2020. С. 26–28.

• Кембридж переходить на онлайн-навчання до 2021 року. URL : https://zn.ua/ukr/WORLD/kembridzh-perehodit-na-onlayn-navchannya-do-2021-roku-348389_.html (дата звернення : 25.06.2020).

• Корпяк Н. П. Навчальні проекти на уроках фізики із використанням мультимедійних презентацій. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2019. № 36. С. 41–46. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2019-36-8

• Назар М. М. Психологічні можливості інфокомунікативних і мультимедійних технологій у здійсненні сучасного навчання. Теорія і практика сучасної психології. 2019. Т. 2. № 2. С. 102–106.

• Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти : Міністерство освіти і науки України. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf (дата звернення : 25.06.2020).

• Топузов О. М., Малихін О. В., Ярмольчук Т. М. Модель стратегії формування готовності майбутніх фахівців з інформаційних технологій до професійної діяльності. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т. 77. № 3. С. 205–222. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v77i3.3351

References

• Demenkova, A. B., Khristoforova, I. V. (2019). Ispolzovaniye sovremennykh tekhnologiy v podgotovke studentov tvorcheskikh spetsialnostey [Use of modern technologies in the preparation of students of creative specialties. Social and humanitarian technologies]. Social and Humanitarian Technologies. no 4, 58–64 (rus).

• Itkina, O. L. (2020). Ispolzovaniye tvorcheskogo potentsiala uchashchikhsya v razrabotke uchebnykh multimediynykh materialov [Use of students creative potential in the development of educational multimedia materials]. Collection of materials of the International scientific-practical conference «Modern science and education: current issues and development prospects», Minsk : BNTU, 26–28 (rus).

• (2020). Kembrydzh perekhodyt na onlayn-navchannya do 2021 roku [Cambridge is moving to online learning by 2021]. Dzerkalo tyzhnya. Retrieved from https://zn.ua/ukr/WORLD/kembridzh-perehodit-na-onlayn-navchannya-do-2021-roku-348389_.html (ukr).

• Korpyak, N. P. (2019). Navchalni proekty na urokakh fizyky iz vykorystannyam multymediynykh prezentatsiy [Educational projects in physics lessons with the use of multimedia presentations]. Computer-integrated Technologies: Education, Science, Production. no 36, 41–46. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2019-36-8 (ukr).

• Nazar, M. M. (2019). Psykholohichni mozhlyvosti infokomunikatyvnykh i multymediynykh tekhnolohiy u zdiysnenni suchasnoho navchannya [Psychological possibilities of infocommunicative and multimedia technologies in the implementation of modern education]. Theory and Practice of Modern Psychology. Vol. 2. no 2, 102–106 (ukr).

• (2020). Rekomendatsiyi shchodo vprovadzhennya zmishanoho navchannya u zakladakh fakhovoyi peredvyshchoyi ta vyshchoyi osvity [Recommendations for the introduction of blended learning in institutions of professional higher and higher education]. Ministry of Education and Science of Ukraine. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf (ukr).

• Topuzov, O. M., Malykhin, O. V., Yarmolchuk, T. M. (2020). Model stratehiyi formuvannya hotovnosti maybutnikh fakhivtsiv z informatsiynykh tekhnolohiy do profesiynoyi diyalnosti [Model of strategy of formation of readiness of future specialists in information technologies to professional activity]. Information Technologies and Learning Tools. 2020. Vol. 77, no 3, 205–222. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v77i3.3351 (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 2068

Опубліковано

2020-11-29

Як цитувати

[1]
Я. Яненко, «МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ТВОРЧИЙ ПРОЄКТ ЯК ІННОВАЦІЙНА ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ», OD, вип. 31, вип. 4, с. 182–194, Лис 2020.

Номер

Розділ

Інформатизація освіти