«ОСНОВИ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА» В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ СПРЯМУВАННЯ

Автор(и)

  • Ірина Серебрянська Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, вулиця Графська, 2, Ніжин, Чернігівська область, 16600, Україна https://orcid.org/0000-0002-1720-4873

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.1.6

Ключові слова:

академічна грамотність, академічна культура, кодекс честі, заклад вищої освіти, міждисциплінарний підхід, основи академічного письма

Анотація

Стаття присвячена проблемі викладання навчальної дисципліни «Основи академічного письма» в закладах вищої освіти. Автор репрезентує власний досвід роботи над курсом зі студентами різних спеціальностей, пропонує основні етапи навчання та орієнтовні завдання. Навчальна дисципліна «Основи академічного письма» покликана формувати у студентів академічну культуру, академічну грамотність, практичні навички усної й писемної мови, необхідні для успішного навчання та здобуття майбутньої професії, розвивати критичне мислення. Здобувачі освіти мають навчитися створювати фахові та ділові тексти, застосовуючи творчий підхід, користуватися бібліотечними каталогами, веб-сайтами бібліотек, давати критичну оцінку інформації. Заохочується як індивідуальна, так і командна робота, зокрема у створенні мікропроєктів як форми підсумкового контролю.
Міждисциплінарне спрямування курсу зумовлене його змістом та структурними елементами: мовленнєві питання тісно переплітаються з фаховими, формуючи вміння професійно висловлюватися, створювати спеціальні тексти. Використання інтегрованих видів діяльності дозволяє комплексно розвивати різноманітні вміння та навички майбутніх фахівців: вивчення освітніх та спеціальних термінів, обговорення принципів академічної доброчесності та суміжних понять (академічна культура, академічна етика, академічне письмо тощо), робота з текстами різних видів та стилів, розвиток культури мовлення, написання резюме, мотиваційних листів, анотацій, тез, есе та інших документів, важливих для реалізації академічної мобільності здобувачів освіти та їхньої успішної участі в грантовій діяльності. Підсумкова робота у формі презентації кодексу честі академічної групи для викладача є гарним зворотним зв’язком про здобуті знання, вміння й навички. Застосування міждисциплінарного підходу, залучення студентів до командної роботи дають позитивні результати та сприяють формуванню сучасного фахівця з розвинутими комунікативними компетентностями.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Серебрянська, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, вулиця Графська, 2, Ніжин, Чернігівська область, 16600, Україна

Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри прикладної лінгвістики, факультет іноземних мов

Посилання

• Bailey Stephen, 2018. Academic writing. A Handbook for International Students. 344 p. Publisher: Routledge.

• Dorothy E Zemach, Lisa A Rumisek, 2017. Academic writing: from paragraph to essay. Oxford, U.K.: Macmillan Education.

• Karen P. Macbeth, 2010. Deliberate false provisions: The use and usefulness of models in learning academic writing. Journal of Second Language Writing. 33–48.

• Michelle Vyncke, 2012. The concept and practice of critical thinking in academic writing: an investigation of international students’ perceptions and writing experiences. MA in English Language Teaching and Applied Linguistics. Supervisor: Dr Ursula Wingate King’s College London.

• Антуан де Сент-Екзюпері. Маленький принц. URL : https://xn--80aaukc.xn--j1amh/malenkij_princ.html.

• Дзіман Г. М. Навчання студентів-магістрів технічних спеціальностей академічного письма англійською мовою. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. № 5 (39). С. 105–113.

• Козолуп М., Комар Р. Навчання академічного письма у вищій школі : теоретико-методологічні засади. Актуальні питання гуманітарних наук. Том 2, № 29 (2020). С. 220–225, doi: https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/29.209471

• Костик Є. Формування навичок іншомовного академічного письма у студентів-магістрів економічного профілю. Теоретична і дидактична філологія. Серія : Педагогіка : зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 30. С. 78–86.

• Серебрянська І. М. Словник-довідник лексики сфери освіти : національно-європейська ідентичність : навчальний посібник. Суми : СумДУ, 2018. 340 с.

• Шліхта Н., Шліхта І. Основи академічного письма : методичні рекомендації та програма курсу. Київ, 2016. 61 с.

• Bailey, Stephen, 2018. Academic writing. A Handbook for International Students. 344 p. Publisher: Routledge.

• Dorothy E Zemach, Lisa A Rumisek, 2017. Academic writing: from paragraph to essay. Oxford, U.K.: Macmillan Education.

• Karen, P. Macbeth, 2010. Deliberate false provisions: The use and usefulness of models in learning academic writing. Journal of Second Language Writing. 33–48.

• Michelle, Vyncke, 2012. The concept and practice of critical thinking in academic writing: an investigation of international students’ perceptions and writing experiences. MA in English Language Teaching and Applied Linguistics. Supervisor: Dr Ursula Wingate King’s College London.

• Antuan de Sent-Ekziuperi. Malenkyi prynts [The Little Prince]. Retrieved from: https://xn--80aaukc.xn--j1amh/malenkij_princ.html (ukr).

• Dziman, H. M. (2014). Navchannia studentiv-mahistriv tekhnichnykh spetsialnostei akademichnoho pysma anhliiskoiu movoiu [Teaching master students of technical specialties of academic writing in English]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii: naukovyi zhurnal. Sumy: SumDPU imeni A. S. Makarenka, 5 (39), 105–113.

• Kozolup, M., Komar, R. (2020). Navchannia akademichnoho pysma u vyshchii shkoli: teoretyko-metodolohichni zasady [Teaching academic writing in high school: theoretical and methodological principles]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk. Tom 2, 29, 220–225, doi: https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/29.209471.

• Kostyk, Ye. (2019). Formuvannia navychok inshomovnoho akademichnoho pysma u studentiv-mahistriv ekonomichnoho profiliu [Formation of foreign language skills in academic writing master students in economics]. Teoretychna i dydaktychna filolohiia. Seriia: Pedahohika: zb. nauk. prats. Pereiaslav-Khmelnytskyi. Vyp. 30, 78–86.

• Serebrianska, I. M. (2018). Slovnyk-dovidnyk leksyky sfery osvity: natsionalno-yevropeiska identychnist: navchalnyi posibnyk [Reference book of the vocabulary in education: national-European identity: textbook]. Sumy: SumDU, 340 (ukr.).

• Shlikhta, N., Shlikhta, I. (2016). Osnovy akademichnoho pysma: metod. rekomendatsii ta prohrama kursu [Fundamentals of academic writing: guidelines and course program]. Kyiv, 61 (ukr.).

Downloads


Переглядів анотації: 80

Опубліковано

2021-02-26

Як цитувати

[1]
І. Серебрянська, «‘ОСНОВИ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА’ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ СПРЯМУВАННЯ», OD, вип. 32, вип. 1, с. 87–100, Лют 2021.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти