ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ЕЛЕКТРОНІКИ В УКРАЇНІ ТА США: МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • Ольга Павленко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-3233-6361

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.3.15

Ключові слова:

фахівець з електроніки, інженерна освіта, заклад вищої освіти, професійна підготовка, вища освіта США, порівняльне дослідження

Анотація

У статті  висвітлено особливості порівняльного дослідження американського та українського досвіду підготовки фахівців з електроніки у закладах вищої освіти. Встановлено, що аналіз доцільності та процедур провадження досвіду США у сфері підготовки фахівців з електроніки в українських закладах вищої освіти є основною методологічною проблемою дослідження, а прикладне значення реалізується через двоступінчатість порівняльно-педагогічного аналізу. Ключовим аспектом дослідження є бінарне зіставлення освітніх систем США та України, де американська система вищої освіти виступає базовою.

Визначено рівні порівняльно-педагогічного аналізу професійної підготовки фахівців з електроніки в США та Україні (концептуальний, організаційно-методичний, змістово-технологічний). На концептуальному рівні розглядаються підходи, мета й стратегії навчання; на організаційно-методичному   організація та мережа закладів вищої освіти, тривалість навчання, форми навчання, вступні вимоги; на змістово-технологічному – формування змісту підготовки, комерціалізація технічних розробок, забезпечення науково-дослідницької діяльності.

Розкрито такі інваріантні завдання порівняльно-педагогічного дослідження як аналіз та зіставлення понять («електроніка», «електронна інженерія», «електротехніка», «професійна підготовка», «фахівець з електроніки», «інженерія»), забезпечення процедури та критеріїв порівняння, опис етапів дослідження, перенесення виявленого американського досвіду освіти в український контекст, розробка рекомендацій для освітньої політики, змісту реформ й модернізації вищої освіти.  

Встановлено, що в умовах реформування вітчизняної вищої освіти запропонована методологія порівняльно-педагогічного аналізу американської та української систем професійної підготовки фахівців з електроніки має високий практичний потенціал для професійної підготовки майбутніх фахівців з електроніки.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Павленко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

старший викладач

Посилання

• Вульфсон Б.Л. Сравнительная педагогика: Актуальные вопросы теории и методологии. Отечественная и зарубежная педагогика. 2011. № 1. С. 117–130.

• Заир-Бек Е. С. Роль нових подходов в сопоставительных исследованиях для развития теории образования. Письма в emissia.offline : Эл. науч.-пед. журнал. 2006. Январь – июнь. URL: http://www.emissia.org/offline/2006/1005.htm (дата звернення 28.05.2020).

• Згуровський М. З. Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейському просторі. URL: http://kpi.ua/bologna (дата звернення: 11.05.2020).

• Козубцов І. М. Якість підготовки фахівців – проблема сучасності. Військова освіта. 2013. № 2. С. 120–127. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vios_2013_2_15 (дата звернення 28.05.2020).

• Крестовська Н. М. Цивілізаційний підхід у порівняльному правознавстві. Правова держава: щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2016. Вип. 27. С. 443–449.

• Маланов Н.А. Особенности исследования процесса развития социально педагогической реальности с позиций цивилизационного подхода. Вестник Бурятского государственного университета. 2014. №1-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-issledovaniya-protsessa-razvitiya-sotsialno-pedagogicheskoy-realnosti-s-pozitsiy-tsivilizatsionnogo-podhoda. (дата звернення 08.06.2020).

• Олійник О. В. Культурологічний підхід як наукова основа розвитку теорії та практики педагогічної освіти. Педагогічні науки. Наукові праці. Том 50. Випуск 3. 2006. Чорноморський державний університет імені Петра Могили. С. 39–43.

• Павленко O. В. Професійна підготовка фахівців з електроніки в США: організація та мережа закладів освіти. Педагогічний дискурс. 2019. № 27. С. 84–95. DOI: https://doi.org/10.31475/ped.dys.2019.27.10 (ukr).

• Сисоєва С. Порівняльна педагогіка в контексті розвитку освітології. Освітологія. 2014. Вип. 3. С. 17–23. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ocvit_2014_3_4 (дата звернення 28.04.2020).

• Форсайт 2018: Аналіз підготовки і перепідготовки фахівців природничого і технічного спрямування, виходячи з цілей сталого соціально-економічного розвитку України до 2025 року. / ред. М. З Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2018. – 32 с.

• Щука Г. П. Методологічні основи порівняльно-педагогічних досліджень. Науковий вісник Донбасу. 2012. № 2. 14 с. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2012_2_10 (дата звернення 26.04.2020).

• Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET). Criteria for Accrediting Engineering Programs 2018-2019. URL: https://www.abet.org/accreditation/accreditation-criteria/criteria-for-accrediting-engineering-programs-2018-2019/ (дата звернення 02.05.2020).

• Bray, Mark, Adamson, Robert Bob, Mason, Mark (Eds.) Comparative Education Research Approaches and Methods. Cham, Springer, 2014. 453 p.

• Ermenc, K.S. The Role of Comparative Pedagogy in Comparative Educational Research, Comparative Sciences: Interdisciplinary Approaches (International Perspectives on Education and Society, Vol. 26), 2014, Emerald Group Publishing Limited, pp. 37–56. https://doi.org/10.1108/S1479-367920140000026008 (дата звернення 14.05.2020).

References

• Vul'fson, B. L. (2011). Sravnitel'naja pedagogika: Aktual'nye voprosy teorii i metodologii [Comparative Pedagogy: Current Issues in Theory and Methodology]. Journal of National and International Pedagogy, Vol.1, 117–130 (rus).

• Zair-Bek, E. S. (2006). Rol' novih podhodov v sopostavitel'nyh issledovanijah dlja razvitija teorii obrazovanija [The Role of New Approaches in Comparative Studies for Developing the Theory of Education]. Scientific and Pedagogcial Journal Letters to emissia.offline. http://www.emissia.org/offline/2006/1005.htm (rus).

• Zgurovsky, M. (2006). Bolonskii proces – strukturna reforma vishchoi osvіty na yevropeiskomy prostorі [Bologna Process: Structural Reform of Higher Education in Europe]. http://kpi.ua/bologna (ukr).

• Kozubcov, I. M. (2013). Jakistj pidghotovky fakhivciv – problema suchasnosti [The Quality of Training Professionals] Journal of Military Education, Vol. 2, 120–127. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vios_2013_2_15 (ukr).

• Krestovsjka, N. M. (2016). Cyvilizacijnyj pidkhid u porivnjaljnomu pravoznavstvi [Civilizational Approach in a Comparative Law] Constitutional State: Annual Journal of the V. Koretskyi Institute of State and Law, Vol. 27, 443–449 (ukr).

• Malanov, N. A. (2014). Osobennosti issledovanija processa razvitija social'no pedagogicheskoj real'nosti s pozicij civilizacionnogo podhoda [Research Peculiarities of Social and Pedagogical Reality from the Position of the Civilizational Approach ] Bulletin of Buriat State University, 1 (1). https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-issledovaniya-protsessa-razvitiya-sotsialno-pedagogicheskoy-realnosti-s-pozitsiy-tsivilizatsionnogo-podhoda (rus).

• Olijnyk, O. V. (2006). Kuljturologhichnyj pidkhid jak naukova osnova rozvytku teoriji ta praktyky pedaghoghichnoji osvity [Culturological Approach as the Basis for the Development of Pedagogical Education Practice] Collection of Papers in the Journal of Pedagogical Science. T.50( 3), 39–43 (ukr).

• Pavlenko, O. (2019). Profesiina pidhotovka fakhivciv z electroniky s SShA: organizatsia ta merezha zakladiv osvity [Professional Training of Electronics Engineers in the USA: Organization and Network of Higher Education Institutions]. Pedagogical Discourse, (27), 84-95. https://doi.org/10.31475/ped.dys.2019.27.10 (ukr).

• Sysoieva, S. (2014). Porivnialna pedahohika v konteksti rozvytku osvitolohii [Comparative Pegagogy in the Context of Educology Development] Journal of Educology, 3, 17–23. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ocvit_2014_3_4 (ukr).

• Zghurovskyi. M. Z. Ed.) (, Yakymenko, Yu. I., Ilchenko, M. Yu., Sydorenko, Yu. M., Derhachova, V. V., Voitko, S. V. … Yefremov, K. V. (2018). Forsait 2018: Analіz pіdgotovky і perepіdgotovky fahіvcіv prirodnichogo і tehnіchnogo spriamuvannia, vihodiachi z cіlei stalogo socіalno-ekonomіchnogo rozvytku Ukrainy do 2025 roku [Forsight 2018: Analysis of training and retraining of professionals in natural and technical sciences with regard to sustainable social and economic goals for Ukrainian development until 2025]. Kyiv, Politechnika (ukr).

• Shchuka, H. P. (2012). Metodolohichni osnovy porivnialno-pedahohichnykh doslidzhen [Methodological Basics of Comparative Studies in Pedagogy] Donbas Scientific Bulltein, 2, 14 p. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2012_2_10(ukr).

• Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET). Criteria for Accrediting Engineering Programs 2018–2019. https://www.abet.org/accreditation/accreditation-criteria/criteria-for-accrediting-engineering-programs-2018-2019/ (eng).

• Bray, M., Adamson, R.B., Mason, M. (Eds.). (2014). Comparative Education Research Approaches and Methods. Cham, Switzerlamd: Springer (eng).

• Ermenc, K.S. (2015). The Role of Comparative Pedagogy in Comparative Educational Research, Comparative Sciences: Interdisciplinary Approaches (International Perspectives on Education and Society, Vol. 26), Emerald Group Publishing Limited, pp. 37–56. https://doi.org/10.1108/S1479-367920140000026008 (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 91

Опубліковано

2020-09-30

Як цитувати

[1]
О. Павленко, «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ЕЛЕКТРОНІКИ В УКРАЇНІ ТА США: МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ», OD, вип. 3, с. 254–266, Вер 2020.

Номер

Розділ

Компаративні освітні розвідки