ДИСКУРСНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.3.3

Ключові слова:

іноземні студенти, медичний науково-академічний дискурс, українська мова як іноземна

Анотація

У статті описано основні характеристики дискурсного підходу у системі навчання української мови як іноземної, а також компоненти україномовного медичного науково-академічного дискурсу як базису відбору змісту мовної освіти іноземних студентів-медиків українських ЗВО. Залучаючись до україномовного медичного дискурсу, іноземні студенти медичного профілю одержують фахові знання та можливість стати суб’єктами комунікативних практик професійного спілкування як з рівноправними фахівцями, так і різними членами українського соціуму (пацієнтами), на кого спрямована професійна діяльність майбутнього лікаря.

Застосувавши низку теоретичних (аналіз наукових лінгвофілософських, лінгвопсихологічних, теорії мовної комунікації, лінгводидактичних досліджень; систематизація, узагальнення та синтез існуючих визначень змісту та структури комунікативного акту) та практичних (спостереження за навчальним процесом фахової підготовки іноземних студентів-медиків українських ЗВО з метою визначення їхніх реальних комунікативних потреб) методів дослідження, автор наводить такі змістові компоненти системи навчання української мови як іноземної: комунікативні ролі предметів медичного дискурсу, що регулюють комунікативні потреби іноземних студентів; відповідні комунікативні наміри та стратегії, тактика реалізації цих намірів; жанрові форми медичного дискурсу; ситуаційна та тематична організація; основні комунікативні одиниці реалізації медичного дискурсу. Лінгводідактична інтерпретація цього виду медичного дискурсу дозволила сформулювати часткові принципи відбору мовних та мовленнєвих матеріалів для викладання української мови як іноземної.

Також у статті подано характеристику сутності та складових медичного науково-академічного дискурсу, виокремлено принципи відбору навчальних матеріалів для викладання української мови як іноземної, є комунікативно-мовною основою мовної освіти іноземних студентів-медиків. Лінгвістично-методичне тлумачення вивченого явища допоможе у відборі мовного матеріалу та створенні методичних розробок та посібників з української мови для іноземних студентів; у виборі методів та прийомів навчання, необхідних для формування когнітивно-

мовних навичок розкодування / кодування комунікативної події засобами іноземної (української) мови.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Кушнір, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовної підготовки 1

Посилання

• Барсукова М.И. Медицинский дискурс: стратегии и тактики речового поведения врача: автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 – «русский язык». Саратов. 2007. 21 с.

• Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. Київ: Академія, 2004. 344 с.

• Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ.класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів./ за загальн. ред. С.Ю. Ніколаєвої. Київ: Ленвіт, 2013. 590 с.

• Габидуллина А.Р. Учебно-педагогический дискурс: категориальная структура и жанровое разнообразие: дис. на соискание степени докт. фил. наук. Донецк. 2009. 489 c.

• Гич Г.М. «Кліпове» мислення молоді: друг чи ворог навчання? Наукові праці Чорноморського держ. ун-ту імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Педагогіка. 2016. Т. 269, Вип. 257. С. 38-42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2016_269_257_8

• Димова Г.В. Основные стратегии французского университетского педагогического дискурса: дисс. … канд. филол. наук: спец. 10.02.05. Иркутск, 2004. 343 с.

• Єщенко Т. Текстові категорії у практиці викладання української мови як іноземної. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2019. Вип. 14. С. 149–158.

• Изаренков Д.И. Лингвометодическая интерпретация учебного текста. Русский язык за рубежом. 1995. № 2–3. С.89 – 94.

• Карасик В. И. Структура институционального дискурса. Проблемы речевой коммуникации. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2000. С. 25–33.

• Куриленко В.Б. Непрерывное профессионально ориентированное обучение русскому языку иностранных медиков. Теория и практика: монография. М., 2017. 352с.

• Кушнір І. М. Комунікативний акт як основна одиниця навчання української мови як іноземної. Збірник наукових праць. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Випуск 36. Харків, 2020. С. 131–148.

• Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М.: Гнозис, 2003. 280 с.

• Семенюк О. А., Паращук В. Ю. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. К., 2010. 240 с.

• Синчак О. Дискурс-аналіз як методологічне підґрунтя для розробки підручника з української мови як іноземної. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2014. Вип. 10. С. 203–210.

• Смирнова Ю.С. Особенности репрезентации концепта «сепсис» в истории медицинского термина. Вестник Ппермского ун-та. Российская и зарубежная филология. 2011. № 2. С. 63 – 66.

• Шаніна О.С. Медичний дискурс: комунікативно-прагматичний і сугестивний аспекти : дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук : 10.02.01 – українська мова. Одеса, 2015. 21 с.

• Harré R., Gillett G. The Discursive Mind. London; Thousand Oaks, 1994. 192 р.

• Pique-Angordans J. and Posteguillo S. (2006). Medical Discourse and Academic Genres. Elsevier, Amsterdam, pp. 649–657. DOI: 10.1016/B0-08-044854-2/02350-6

• Player-Koro C. & Sjöberg L. (2018) Becoming a primary education teacher - pedagogic discourses in the teacher education program’s examination practice. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, No. 4:2, P. 78–91, DOI: 10.1080/20020317.2018.1474702

• Smolinska O. & Dzyubynska K. (2018). The Concept of Cultural and Educational Space in Pedagogical Discourse. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Vol. 5, No. 1, P. 55–64. DOI: 10.15330/jpnu.5.1.55-64. URL: file:///C:/Users/3/Downloads/3492-Article%20Text-7012-1-10-20200331.pdf

References

• Barsukova, M.I. (2007). Medicinskij diskurs: strategii i taktiki rechovogo povedenija vracha [Medical discourse: strategies and tactics of a doctor’s speech behavior]: avtoref. dis. … kand. filol. nauk : 10.02.01 – «russkij jazyk». Saratov, 21.

• Bacevych, F.S. (2004). Osnovy komunikatyvnoyi lingvistyky [Fundamentals of Communicative Linguistics]. Kyjiv: Akademiya, 344.

• Gabidullina, A.R. (2009). Uchebno-pedagogicheskij diskurs: kategorial'naja struktura i zhanrovoe raznoobrazie [Educational and pedagogical discourse: categorical structure and genre diversity]: Dis. na soiskanie stepeni dokt. fil. nauk. Doneck, 489

• Gy`ch, G.M. (2016). «Klipove» my`slennya molodi: drug chy` vorog navchannya? ["Clip" thinking of young people: friend or foe of learning?] Naukovi praci Chornomors`kogo derzh. un-tu imeni Petra Mogy`ly` kompleksu «Ky`yevo-Mogy`lyans`ka akademiya». Seriya: Pedagogika. T. 269, Vy`p. 257, 38–42. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2016_269_257_8

• Dimova, G.V. (2004). Osnovnye strategii francuzskogo universitetskogo pedagogicheskogo diskursa [The main strategies of the French university pedagogical discourse]: diss. … kand. filol. nauk: spec. 10.02.05. Irkutsk, 343.

• Izarenkov, D.I. (1995). Lingvometodicheskaja interpretacija uchebnogo teksta [Linguistic and methodical interpretation of the educational text]. Russkij jazyk za rubezhom. № 2–3, 89 – 94.

• Karasik, V.I. (2000). Struktura institucional'nogo diskursa [Institutional Discourse Structure]. Problemy rechevoj kommunikacii. Saratov : Izd-vo Sarat. un-ta, 25–33

• Kurilenko, V. B. (2017). Nepreryvnoe professional'no orientirovannoe obuchenie russkomu jazyku inostrannyh medikov. Teorija i praktika [Continuing professionally oriented teaching of the Russian language to foreign doctors. Theory and practice]: monografija. Moskva. 352.

• Kushnir, І. M. (2020). Komunikatyvnyi akt yak osnovna odynytsia navchannia ukrainskoi movy yak inozemnoi [Communicative Act as the Main Unit of Teaching Ukrainian as a Foreign Language]. Zbirnyk naukovykh prats. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky. Naukovi doslidzhennia. Dosvid. Poshuky [Collection of research papers. Teaching Languages at Higher Institutions at the Present Stage. Interdisciplinary Relations. Scholarly Studies. Experience. Researches]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, № 36, 131–148.

• Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М.: Гнозис, 2003, 280 с.

• Semenyuk, O. A.& Parashhuk, V. Yu. (2010). Osnovy` teoriyi movnoyi komunikaciyi [Fundamentals of the theory of language communication]: navch. posib. Kyiv, 240

• Smirnova, Ju. S. (2011). Osobennosti reprezentacii koncepta «sepsis» v istorii medicinskogo termina [Particular qualities of the representation of the concept of “sepsis” in the history of the medical term]. Vestnik Ppermskogo un-ta. Rossijskaja i zarubezhnaja filologija. № 2, 63 – 66.

• Shanina, O. S. (2015). Medy`chny`j dy`skurs: komunikaty`vno-pragmaty`chny`j i sugesty`vny`j aspekty` [Medical discourse: communicative-pragmatic and suggestive aspects]: dy`s. na zdob. nauk. stup. kand. filol. nauk : 10.02.01 – ukrayins`ka mova. Odesa, 21.

• Synchak O. (2014). Dyskurs-analiz yak metodolohichne pidgruntia dlia rozrobky pidruchnyka z ukrainskoi movy yak inozemnoi [Discourse analysis as a methodological basis for creating a textbook on the Ukrainian language as a foreign language]. Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi. Vyp. 10, 203–210.

• Yeshchenko T. (2019). Tekstovi katehorii u praktytsi vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi [Text categories in the practice of teaching Ukrainian as a foreign language]. Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi. Vyp. 14, 149–158.

• Harré R. & Gillett G. (1994). The Discursive Mind. London; Thousand Oaks, 192

• Pique-Angordans J. and Posteguillo S. (2006). Medical Discourse and Academic Genres. Elsevier, Amsterdam, 649–657.

• Player-Koro C. & Sjöberg L. (2018) Becoming a primary education teacher –pedagogic discourses in the teacher education program’s examination practice. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, No. 4:2, 78–91

• Smolinska O. & Dzyubynska K. (2018). The Concept of Cultural and Educational Space in Pedagogical Discourse. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Vol. 5, No. 1, 55–64. file:///C:/Users/3/Downloads/3492-Article%20Text-7012-1-10-20200331.pdf

Downloads


Переглядів анотації: 1784

Опубліковано

2020-09-30

Як цитувати

[1]
І. . Кушнір, «ДИСКУРСНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ», OD, вип. 3, с. 37–52, Вер 2020.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти