МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДO НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Maria Tsurkan Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», пл. Театральна, 2, м. Чернівці, Україна http://orcid.org/0000-0003-2866-1743

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.1.9

Ключові слова:

іноземний студент-медик, підхід до навчання, професійно-комунікативна компетентність, українська мова як іноземна

Анотація

У статті описано методологічні підходи до навчання української мови як іноземної студентів медичних закладів вищої освіти, зокрема розкрито зміст і особливості системного, комунікативно-діяльнісного, особистісно зорієнтованого, професійно зорієнтованого, соціокультурного, словоцентричного, контекстного, компетентнісного підходів. Зазначено, що виокремлення представлених підходів до навчання української мови як іноземної здійснено відповідно до мети та завдань навчальної дисципліни, а також із врахуванням кінцевого результату професійної підготовки іноземних випускників українських медичних закладів вищої освіти – сформованої професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Maria Tsurkan, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», пл. Театральна, 2, м. Чернівці, Україна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук та українознавства

Посилання

• Бакум З. Українська мова як іноземна: лінгводидактичні проблеми. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. 2010. Вип. 5. С. 226–232.

• Бакум З., Караман С. Навчання лексики в курсі української мови як іноземної Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. Кривий Ріг. 2011. С. 690–694.

• Вербицкий А.А. Контекстно-компетентностный подход к модернизации образования. Высшее образование в России. 2010. № 5. С. 32–37.

• Горошкіна О. Реалізація соціокультурного аспекту навчання української мови як іноземної. Studia Ukrainica Posnaniensia. Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM. Vol. V. Poznań. 2017. С. 37–44.

• Греб М. Теоретико-методичні засади навчання лексикології та фразеології майбутніх учителів початкових класів: дис. ... доктора пед. наук: 13.00.02. Бердянськ, 2017. 502 с.

• Кучеренко І. А. Теоретичні і методичні засади сучасного уроку української мови в основній школі: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02. Херсон, 2015. 560 с.

• Пентилюк М. Розвиток української лінгводидактики в контексті державного стандарту базової і повної освіти в Україні. Вісник Львівського університету. Серія філол. 2010. Вип. 50. С.123–130.

• Попович А. Методична система навчання стилістики майбутніх учителів української мови і літератури: дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02. Кам’янець-Подільський, 2018. 678 с.

• Рагріна Ж. Підготовка майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування: дис. …канд. пед. наук: 13.00.04. Запоріжжя. 2017. 298 с.

References

• Bakum, Z. (2010). Ukrayinsʹka mova yak inozemna: linhvodydaktychni problemy [Ukrainian language as a foreign language: linguo-didactic problems.]. Filolohichni studiyi. Naukovyy visnyk Kryvorizʹkoho svoho pedahohichnoho universytetu [Philological studios. Scientific Bulletin of Krivoy Rog State Pedagogical University]. Vyp. 5, 226–232

• Bakum, Z., Karaman, S. (2011). Navchannya leksykiv na kursi ukrayinsʹkoyi movy yak inozemnoyi [Teaching vocabulary in the course of Ukrainian as a foreign language] Filolohichni studiyi: Naukovyy visnyk Kryvorizʹkoho inshoho pedahohichnoho universytetu [Philological studies: Scientific Bulletin of Krivoy Rog State Pedagogical University]. Kryvyy Rih, 690–694.

• Verbitskiy, A. A. (2010). Kontekstno-kompetentnostnyy podkhod k modernizatsii obrazovaniya [Context-competency-based approach to modernization of education]. Vyssheye obrazovaniye v Rossii [Higher education in Russia], 5, 32– 37

• Horoshkina, O. (2017). Realizatsiya sotsiokulʹturnoho aspektu navchannya ukrayinsʹkoyi movy yak inozemnoyi. [Implementation of the social and cultural aspects of learning Ukrainian language]. Studia Ukrainica Posnaniensia. Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM. Vol. V. Poznań, 37–44.

• Hreb, M. (2017). Teoretyko-metodychni zasady navchannya leksykolohiyi ta frazeolohiyi maybutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [Theoretical and methodological foundations of teaching lexicology and phraseology of future pr. school teachers]: Doctor’s thesis: 13.00.02. Berdyansʹk. 502.

• Kucherenko, I. A. (2015). Teoretychni i metodychni zasady suchasnoho uroku ukrayinsʹkoyi movy v osnovniy shkoli [Theoretical and methodological foundations of the modern lesson of the Ukrainian language in primary school]. Doctor’s thesis: 13.00.02. Kherson. 560.

• Pentylyuk, M. (2010). Rozvytok ukrayinsʹkoyi linhvodydaktyky v konteksti derzhavnoho standartu bazovoyi i povnoyi osvity v Ukrayini [Development of Ukrainian linguistics didactics in the context of the state standard of basic and complete education in Ukraine]. Visnyk Lʹvivsʹkoho universytetu. Seriya filologija [Bulletin of the University of Lviv. The series is philological]. Vyp. 50, 123–130.

• Popovych, A. (2018). Metodychna systema navchannya stylistyky maybutnikh uchyteliv ukrayinsʹkoyi movy i literatury [Methodical system of teaching the style of future teachers of Ukrainian language and literature]. Doctor’s thesis: 13.00.02. Kamʺyanetsʹ-Podilʹsʹkyy. 678.

• Rahrina, ZH. (2017). Pidhotovka maybutnikh inozemnykh spetsialistiv-medykiv do profesiynoho spilkuvannya [Preparation of future foreign medical specialists for professional communication]. Candidate’s thesis: 13.00.04. Zaporizhzhya. 298.

Downloads


Переглядів анотації: 132

Опубліковано

2020-03-17

Як цитувати

[1]
M. Tsurkan, «МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДO НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ», OD, вип. 1 (28), с. 106–117, Бер 2020.

Номер

Розділ

Інновації в освіті