РОЗВИТОК КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Tetiana Kutsenko Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, м. Харків 61002,Україна http://orcid.org/0000-0001-8726-8154

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.1.4

Ключові слова:

заклади загальної середньої освіти, конфліктологічна компетенція, система методичної роботи, учитель

Анотація

Статтю присвячено вдосконаленню конфліктологічної компетенції вчителів у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти. Визначено напрями розвитку конфліктологічної компетенції вчителів з урахуванням готовності педагогів до професійно-конфліктологічної діяльності: для досвідчених учителів у процесі самоосвітньої роботи; для педагогів-початківців під час упровадження спецсемінару «Основи педагогічної конфліктології». Уточнено основні критерії (мотиваційний, когнітивний, процесуально-діяльнісний) та показники (позитивне ставлення й усвідомлення доцільності набуття конфліктологічної компетенції, повнота конфліктологічних знань, сформованість конфліктологічних умінь – діагностичних, комунікативних, регулятивних, прогностичних, рефлексивних) сформованості конфліктологічної компетенції вчителя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetiana Kutsenko, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, м. Харків 61002,Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри наукових основ управління

Посилання

• Антонов Г. В. Педагогічні засади запобігання і розв’язання конфліктів у навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу: автореф. дис. ... канд. педаг. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Харків, 2006. 20 с.

• Антонов Г. В., Іонова О. М. Управління педагогічними конфліктами: методи діагностики конфліктів. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. Харків : ХДПУ імені Г.С.Сковороди, 2005. Вип. 23. С.3–13.

• Анцупов А. Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе. М. : Гуман. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 208 с.

• Галузяк В. М., Холковська І. Л. Педагогічна конфліктологія : навч. пос. Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. 208 с.

• Іонова О. М. Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми конфліктів у педагогіці. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. Луганськ : СНУ, 2005. Вип. 2(8). С.72–85.

• Клименских М. В. Ершова И. А. Педагогические конфликты в школе : учеб. пос. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. 76 с.

• Куценко Т. В. Система методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів як засіб стимулювання професійної самореалізації вчителів. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Херсон : ХДУ. 2016. Вип. LXX. Т.2. С.78–82.

• Лукашенко А. О. Педагогічні умови формування конфліктологічної компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу: автореф. дис. ... канд. педаг. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Харків, 2006. 20 с.

References

• Antonov, G. V. (2006). Pedahohichni zasady zapobihannia i rozviazannia konfliktiv u navchalno-vyhovnomu seredovyshchi vyshchoho navchalnoho zakladu [Pedagogical Foundation of Conflict Prevention and Settling in Educational Environment of Higher Educational Establishment]: Extended abstract of Candidate’s thesis: 13.00.04. Kharkiv, 20.

• Antonov, G. V. & Ionova, O. M. (2005). Upravlinnia pedahohichnymy konfliktamy: metody diagnostyky konfliktiv [Management of pedagogical conflicts: methods of diagnosis of conflicts]. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslidnoi roboty, 23, 3–13.

• Antsupov, A. Ya. (2003). Profilaktika konfliktov v shkolnom kollektive [Conflict prevention in school team]. Moscow : Human. izd. tsentr VLADOS, 208.

• Galuziak V. M., Holkovska I. L. (2015). Pedahohichna konfliktolohiia [Pedagogical conflictology]. Vinnytsia : TOV “Nilan LTD”, 208.

• Ionova, O. M. (2005). Teoretyko-metodolohichni zasady doslidzhennia problemy konfliktiv u pedahohitsi [Theoretical-methodological fundamentals of studying the problem of conflicts in Pedagogy]. Duhovnist osobystosti: metodologiya, teoriia i praktyka, 2(8), 72–85.

• Klimenskih, M. V. & Yershova. I. A. (2015). Pedagogicheskiye konflikty v shkole [Pedagogical conflicts in school]. Yekaterinburg : Izd-vo Ural. un-ta, 76.

• Kutsenko, T. V. (2016). Systema metodychnoi roboty zahalnoosvitnih navchalnyh zakladiv iak zasib stymuliuvannia profesiynoi samorealizatsii vchyteliv [The system of methodical work of secondary schools as a means of stimulating the professional realization of teachers]. Pedahohichni nauky, 70 (2), 78–82.

• Lukashenko, A. O. (2006). Pedahohichni umovy formuvannia konfliktolohichnoi kompetentnosti vchytelia zahalnoosvitnioho navchalnoho zakladu [The Pedagogical Conditions of General Educational Establishment Teacher’s Conflict Competency Formation]: Extended abstract of Candidate’s thesis: 13.00.04. Kharkiv, 20.

Downloads


Переглядів анотації: 103

Опубліковано

2020-03-17

Як цитувати

[1]
T. Kutsenko, «РОЗВИТОК КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ», OD, вип. 1 (28), с. 44–54, Бер 2020.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти