ФОРМИ І МЕТОДИ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

Автор(и)

  • Olena Zhadko Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, 61002 Харків, Україна http://orcid.org/0000-0002-1985-1572

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.1.3

Ключові слова:

взаємодія, громадянське виховання, напрями, органи місцевого самоврядування, форми і методи, школа, школярі

Анотація

Статтю присвячено висвітленню форм і методів взаємодії школи та органів місцевого самоврядування у здійсненні громадянського виховання учнів. Основними формами та методами цієї взаємодії є: підтримка діяльності громадсько-активних шкіл, забезпечення реалізації проектів і програм з громадянського виховання, підтримка діяльності регіональних молодіжних шкільних організацій, проведення акцій із громадянського виховання школярів, організація та сприяння роботі музеїв, проведення дитячих фестивалів, обласних конкурсів, присвячених різних освітнім і культурним питанням, учнівських олімпіад з предметів, змагань, турнірів, свят, ігор, зустрічей, екскурсій, виставок, семінарів-практикумів із громадянського виховання молоді, виготовлення й поширення інформаційних матеріалів про рідний край.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olena Zhadko, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, 61002 Харків, Україна

Аспірант кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Посилання

• Антонюк О. Менеджмент в освітянській сфері: концептуальні засади. Персонал. 2006. № 10. С. 58-67. URL: http://personal.in.ua/article.php?ida=381 (дата звернення: 23.11.2019)

• Бех І., Чорна К. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Гірська школа Українських Карпат. 2015. № 12–13. С. 26–37.

• Вербицька П. В. Теоретико-методичні основи громадянського виховання учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... докт. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання". Київ, 2010. 40 с.

• Волкова Н. В. Місцеве самоврядування як суб’єкт управління освітою: кластерний підхід. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. фін. акад., 2014. 204 с.

• Галицька І. Ц. Інноваційні технології громадянського виховання. Виховна робота в школі. 2005. №5(6). С. 2–19.

• Гурковський В. І. Актуальні проблеми державного управління наукою та освітою в контексті глобальної інтелектуалізації. Наукові записки Інституту законодавства ВРУ. 2010. № 3. С. 167–171.

• Звіздай О. В. Нормативно-правові засади розвитку місцевого самоврядування в Україні. Актуальні проблеми державного управління. 2015. № 1(47). С. 242–249.

• Звіт Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області про проведену у 2014 році роботу. URL: https://drive.google.com/file/d/1oAspLKmnLDT7XcoBWD5L6LwXbZXqa7cU/vie w (дата звернення: 01.11.2019).

• Звіт Виконавчої дирекції Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області про проведену роботу у 2016 році. URL: https://drive.google.com/file/d/1VvW_hS3bzoUPDtcdCi-7EcwwZI_FGX3s/view (дата звернення: 01.11.2019).

• Звіт Виконавчої дирекції Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області про проведену у 2012 році роботу. URL: https://drive.google.com/file/d/1NOfHEy7xVj_k2dYZ4lEwRQp5iTQH1ZBl/view (дата звернення: 01.11.2019).

• Звіт Правління Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області про проведену роботу у 2015 році. URL: https://drive.google.com/file/d/1w282eft4iUEKcwybg-2ItBQdvaMqdFVq/view (дата звернення: 01.11.2019).

• Звіт Правління та виконавчих структур Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області про проведену роботу у 2017 році. URL: https://drive.google.com/file/d/1POxRFWQGOx70bzRQ59Fr7EesCfyNDpIY/view (дата звернення: 01.11.2019).

• Звіт Правління та Виконавчої дирекції про проведену роботу Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області у 2018 р. URL: https://drive.google.com/file/d/1BLa2pjqwvR2CYudYZrKVUcKmLQGHRm1o/vie w (дата звернення: 01.11.2019).

• Жадько О. А. Взаємодія школи і органів місцевого самоврядування в процесі громадянського виховання учнівської молоді. 2016. URL : https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf3/Gadko.pdf (дата звернення: 30.12.2019).

• Королюк С. Роль громадсько-активної школи у розвитку громадянського суспільства. Актуальні проблеми громадянської освіти: український та зарубіжний досвід: матеріали І науково-практичної конференції (Острог, 19 червня 2013 р.). Острог : ГО «Центр демократичного лідерства, Національний університет «Острозька академія», 2013. С. 95–97

• Онаць О. М. Управління громадсько-активною школою як відкритою соціально-педагогічною системою. Партнерська взаємодія школи та сім’ї як фактор оновлення сучасної освіти / ред. колегія: Н. А. Побірченко, Т. Є. Гура, В. Я. Ястребова та ін. Запоріжжя: СТАТУС, 2018. URL : http://lib.iitta.gov.ua/710553/1/Dniprorudne_Onats_Stattya_%281%29.pdf (дата звернення: 30.12.2019).

• Перелік заходів і завдань Комплексної програми розвитку освіти в місті Марганці на 2018-2022 роки. Марганець, 2017. 17 с.

• План основних заходів Харківської обласної ради та її виконавчого апарату з 28 жовтня по 03 листопада 2019 р. URL: http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/anonsy/anonsy-all/22800-plan- osnovnikh-zakhodiv-kharkivskoji-oblasnoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-aparatu-z-28-zhovtnya-po-03-listopada-2019-roku (дата звернення: 01.11.2019).

• План проведення навчальних заходів для керівників, працівників виконавчих апаратів та виконкомів місцевих рад області на 2019 р. URL: https://drive.google.com/file/d/1FT4xfIRCgozGdqJpt6UwDdOId5502WpT/view (дата звернення: 01.11.2019).

• Попович Л. М. Громадсько-активна школа – модель нової української школи.

• Strategy of Quality in Industry and Education : Proceedings of the 8th International Conference (Varna, June 5-8, 2017). Varna, 2017. P. 346 –350.

• Програма заходу "Педагогічні ідеї в дії: впровадження проекту "Розвиток громадянських компетентностей в Україні". Марганець, 2019. 2 с.

• Співпраця школи, влади та громади – шлях до розбудови громадянського суспільства : (не)конференція (Івано-Франківськ, 5 грудня 2017 р). URL : https://doccu.in.ua/rozbudovuiemo-hromadianske-suspilst/ (дата звернення: 30.12.2019).

References

• Antoniuk, О. (2006). Menedzhment v osviyanskyi sferi: kontseptualni zasady [Management in educational sphere: conceptual foundations]. Personal, 10, 58– 67. http://personal.in.ua/article.php?ida=381

• Bekh, I. & Chorna, К. (2015). Programa ukrainskoho patriotychnoho vyhovannia ditei ta ucnivskoi molodi [Program of Ukrainian patriotic education of children and student youth]. Mountain school of the Ukrainian Carpathians, 12–13, 26–37.

• Verbytska, P. (2010). Teoretyko-metodychni osnovy hromadianskoho vyhovannia uchnivskoi molodi u zahalnoosvitnih navchalnyh zakladah [Theoretical and methodological fundamentals of school youth civic upbringing in the secondary schools] : Extended abstract of Doctor’s thesis: 13.00.07. Kyiv, 40.

• Volkova, N. (2014). Mistseve samovriaduvannia iak subiekt upravlinnia osvitoiu: klasternyi pidhid [Local self-government as a subject of education management: cluster approach]. Dnipropetrovsk : Dnipropetrovsk State Financial Academy, 204.

• Galytska, I. (2005). Innivatsiyni tehnolohii hromadianskoho vyhovannia [Innovative technologies of civic education]. Educational work at school, 5(6), 2–19.

• Gurkovskyi, V. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia naukoiu ta osvitoiu v konteksti hlobalnoi intelektualizatsii [Actual problems of state management of science and education in the context of global intellectualization]. The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 3, 167– 171.

• Zvizdai, О. (2015). Normatyvno-pravovi zasady rozvytku mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Legal principles of development of local government in Ukraine]. Actual problems of state management, 1(47), 242–249.

• Zvit Asotsiatsii organiv mistsevoho samovriaduvannia Kharkivskoi oblasti pro provedenu u 2014 rotsi robotu [Report of the Association of local government about the work done in Kharkiv Region in 2014]. https://drive.google.com/file/d/1oAspLKmnLDT7XcoBWD5L6LwXbZXqa7cU/view

• Zvit Vykonavchoi dyrektsii Asotsiatsii organiv mistsevoho samovriaduvannia Kharkivskoi oblasti pro provedenu robotu u 2016 rotsi [Report of Executive Directorate of the Association of local government about the work done in Kharkiv Region in 2016]. https://drive.google.com/file/d/1VvW_hS3bzoUPDtcdCi-7EcwwZI_FGX3s/view

• Zvit Vykonavchoi dyrektsii Asotsiatsii organiv mistsevoho samovriaduvannia Kharkivskoi oblasti pro provedenu u 2012 rotsi robotu [Report of Executive Directorate of the Association of local government about the work done in Kharkiv Region in 2012]. https://drive.google.com/file/d/1NOfHEy7xVj_k2dYZ4lEwRQp5iTQH1ZBl/view

• Zvit Pravlinnia Asotsiatsii organiv mistsevoho samovriaduvannia Kharkivskoi oblasti pro provedenu robotu u 2015 rotsi [Report of Board of the Association of local government about the work done in Kharkiv Region in 2015]. https://drive.google.com/file/d/1w282eft4iUEKcwybg-2ItBQdvaMqdFVq/view

• Zvit Pravlinnia ta vykonavchyh struktur Asotsiatsii organiv mistsevoho samovriaduvannia Kharkivskoi oblasti pro provedenu robotu u 2017 rotsi [Report of Board and Executive structures of the Association of local government about the work done in Kharkiv Region in 2017]. https://drive.google.com/file/d/1POxRFWQGOx70bzRQ59Fr7EesCfyNDpIY/view

• Zvit Pravlinnia ta vykonavchoi dyrektsii Asotsiatsii organiv mistsevoho samovriaduvannia Kharkivskoi oblasti u 2018 rotsi [Report of Board and Executive Directorate of the Association of local government in Kharkiv Region in 2018]. https://drive.google.com/file/d/1BLa2pjqwvR2CYudYZrKVUcKmLQGHRm1o/view

• Zhadko, О. (2016). Vzaiemodiia shkoly i organiv mistsevoho samovriaduvannia v protsesi hromadianskoho vyhovannia uchnivskoi molodi [Interaction of school and local self-government in the process of civic education of studying youth]. https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf3/Gadko.pdf

• Koroliuk, S. (2013). Rol hromadiansko-aktyvnoi shkoly u rozvytku hromadianskoho suspilstva [Role of socially active school in development of civil society]. Actual problems of civic education: Ukrainian and foreign experience: Proceedings of the 1st scientific-practical conference (Ostroh, June 19, 2013). Ostroh : GO "Tsentr democratychnoho liderstva", The National University of Ostroh Academy, 95–97.

• Onats, О. (2018). Upravlinnia hromadsko-aktyvnoiu shkoloiu iak vidkrytoiu systemoiu [Management of socially active school as an open social-pedagogical system]. In N. Pobirchenko, T. Gura, V. Yastrebova (Eds.). Partner interaction of school and family as a factor of renovation of modern education. Zaporizhzhia: STATUS. http://lib.iitta.gov.ua/710553/1/Dniprorudne_Onats_Stattya_%281%29.pdf

• Perelik zahodiv i zavdan Kompleksnoi programy rozvytku osvity v misti Margantsi na 2018-2022 roky [List of activities and tasks of the Complex program of development of education in Marganets for 2018-2022]. Marganets, 2017, 17

• Plan osnovnyh zahodiv Harkivskoi oblasti ta ii vykonavchoho aparatu z 28 zhovtnia po 3 lystopada 2019 r. [Plan of main activities of Kharkiv Regional Council and its executive office from October 28 till November 3, 2019]. http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/anonsy/anonsy-all/22800-plan-osnovnikh-zakhodiv-kharkivskoji-oblasnoji-radi-ta-jiji-vikonavchogo-aparatu-z-28-zhovtnya-po-03-listopada-2019-roku (ukr).

• Plan provedennia navchalnyh zahodiv dlia kerivnykiv, pratsivnykiv vykonavchyh aparativ ta vykonkomiv mistsevyh rad oblasti na 2019 r. [Plan of training activities for heads, staff of executive office and executive committees of local councils of the region for 2019]. https://drive.google.com/file/d/1FT4xfIRCgozGdqJpt6UwDdOId5502WpT/view

• Popovych, L. (2017). Hromadsko-aktyvna shkola – model novoi ukrainskoi shkoly [Socially active school is a model of a new Ukrainian school]. Strategy of Quality in Industry and Education : Proceedings of the 8th International Conference (Varna, June 5-8, 2017). Varna, 346–350.

• Programa zahodu "Pedahohichni idei v dii: vprovadzhennia proektu "Rozvytok hromadianskyh kompetentnostei v Ukraini" [The program of event "Pedagogical ideas in action: implementation of the project "Development of Citizenship Competences in Ukraine"]. Marganets, 2019, 2.

• Spivpratsia shkoly, vlady ta hromady – shliah do rozbudovy hromadianskoho suspilstva : (Ne)Konferentsiia (Ivano-Frankivsk, 5 hrudnia 2017 r.) [Interaction of school, authority and community is a way to build civil society : (Non)Conference (Ivano-Frankivsk, December 5, 2017). https://doccu.in.ua/rozbudovuiemo-hromadianske-suspilst/

Downloads


Переглядів анотації: 199

Опубліковано

2020-03-17

Як цитувати

[1]
O. Zhadko, «ФОРМИ І МЕТОДИ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ», OD, вип. 1 (28), с. 31–43, Бер 2020.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти