УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Alla Panchenko Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Nataliia Kravchuk

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.297309

Ключові слова:

заклад загальної середньої освіти, інклюзивне навчання, нова українська школа, управління, освітнє середовище

Анотація

У статті окреслено перешкоди щодо впровадження інклюзивного навчання в систему освіти України. Висвітлено особливості функціонування та управління закладом загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням в умовах реформування української школи щодо дотримання цінностей, принципів Конвенції ООН «Про права дитини», нормативної бази України з метою задоволення потреб суспільства щодо соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.

Розроблено рекомендації задля створення безпечного освітнього середовища для забезпечення розвитку особистості дітей з особливими освітніми потребами та управління закладом загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням щодо формування ціннісних орієнтирів і стандартів поведінки зацікавлених сторін.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захист і розвиток дітей від 30.09.1990. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_075 (дата звернення: 20.02.2019).

Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний посібник / Кол. авторів: Колупаєва А. А., Софій Н. З., Найда Ю. М. та ін.; за заг. ред. Даниленко Л.І. Київ, 2007. 128 с.

Колупаєва А., Наконечна Л. Сучасна інклюзивна парадигма в освіті дітей з особливими потребами. Педагогіка і психологія. 2017. № 1. С. 57–63.

Конвенція ООН «Про права дитини» від 20.11.1989 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (дата звернення: 13.02.2019).

Корсунська Л., Шаповал А. Особливості роботи з батьками в умовах інклюзивного закладу. Дитина з особливими потребами. 2016. №3. С. 4–5.

Пацай Т. В. Алгоритм роботи щодо організації та впровадження інклюзивного навчання у навчальному закладі. Логопед. 2017. № 8. С. 9–12.

Педорич А. До питань готовності педагогів до інклюзивної освіти. Освітологія. 2018. № 7. С.101-107. doi: 0000-0002-3429-3361

Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання: Наказ МОН №912 від 01.10.10 року. URL: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/9189/ (дата звернення: 20.02.2019).

Про затвердження «Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»: Постанова КМ України від 15.08.2011 р. № 872. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-п (дата звернення: 20.02.2019).

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України від 25.06.2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (дата звернення: 13.02.2019).

Про проведення науково-педагогічного експерименту «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, шляхом запровадження їх інклюзивного навчання»: Наказ МОН України від 01.12.2008 р. № 1087.

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 05.02.2019).

Софій Н. Інклюзивні ресурсні центри: канадський досвід та українські реалії. Особлива дитина: навчання та виховання. 2015. № 1. С. 34–40.

References

About the scientific and pedagogical experiment "Social adaptation and integration into society of children who need correction of physical and (or) mental development, by introducing their inclusive education": Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 05.09.2017. № 2145-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. (ukr)

Kolupajeva A., & Nakonechna L. (2017) Suchasna inkljuzyvna paradyghma v osviti ditej z osoblyvymy potrebamy [Contemporary inclusive paradigm in the education of children with special needs]. Pedaghoghika i psykhologhija. 1, 57–63. (ukr)

Kolupayeva A, Sophia N., Nida Y. (2007) Inkljuzyvna shkola: osoblyvosti orghanizaciji ta upravlinnja: Navchaljno-metodychnyj posibnyk [Inclusive school: peculiarities of organization and management: Educational and methodical manual], 128. (ukr)

Korsunsjka L., & Shapoval A. (2016) Osoblyvosti roboty z batjkamy v umovakh inkljuzyvnogho zakladu [Features of working with parents in the inclusive institution]. Dytyna z osoblyvymy potrebamy. 3, 4–5. (ukr)

On Approval of the Concept for the Development of Inclusive Education: The Order of the Ministry of Education and Science № 912 from 01.10.10. Retrieved from http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/9189/. (ukr)

On Approving the "Procedure for the Organization of Inclusive Education in General Education Institutions": Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 15.08.2011. № 872. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-п. (ukr)

On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine for the period up to 2021: Decree of the President of Ukraine from 25.06.2013. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (ukr)

Pacaj T. (2017) Alghorytm roboty shhodo orghanizaciji ta vprovadzhennja inkljuzyvnogho navchannja u navchaljnomu zakladi [The algorithm of work on the organization and implementation of inclusive education in school]. Loghoped. 8, 9–12. (ukr)

Pedorych A. (2018) Do pytanj ghotovnosti pedaghoghiv do inkljuzyvnoji osvity [To the readiness of teachers to inclusive education]. Osvitologhija. 7, 101-107. doi: 0000-0002-3429-3361 (ukr)

Sofij N. (2015) Inkljuzyvni resursni centry: kanadsjkyj dosvid ta ukrajinsjki realiji [Inclusive Resource Centers: Canadian Experience and Ukrainian Realities]. Osoblyva dytyna: navchannja ta vykhovannja. 1, 34–40. (ukr)

World Declaration on the Survival, Protection and Development of Children from 30.09.1990. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_075 (ukr).

UN Convention on the Rights of the Child from 20.11.1989 р. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (ukr)

Downloads


Переглядів анотації: 465

Опубліковано

2019-03-21

Як цитувати

[1]
A. Panchenko і N. Kravchuk, «УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ», OD, вип. 1-2, с. 297–309, Бер 2019.

Номер

Розділ

Лідерство та управління освітою