СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОБ’ЄКТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МЕНЕДЖЕРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

Автор(и)

  • Alla Lukianets старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Вінницький торговельно-економічний інститут, Київського національного торговельно-економічного університету

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.202214

Ключові слова:

культура, міжнародний туризм, обслуговування, професійна діяльність, професійна культура, туризм

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан ринку туристичних послух в Україні, як ефективного шляху виходу країни на новий економічний рівень . Визначено поняття професійної культури, як показника ефективності функціонування як одного підприємства, так і держави в цілому. Надано характеристику професійної культури менеджера міжнародного туризму, як одного з найважливіших складових успіху у галузі туризму.  Охарактеризовано найважливіші складові професійної культури менеджера туризму, та подано функції, які вони виконують. Описано критерії до професійної культури менеджера міжнародного туризму, з наголошенням на необхідність їх дотримання, як базової складової обслуговування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алімасова Д. П. Підготовка майбутніх менеджерів до використання нових інформаційних технологій у професійній діяльності: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Ялта, 2014. 20 с.

Дудка Т., Бондарина Л. Професійна культура менеджера туризму в умовах соціальної модернізації України. Освіта і наука − 2015. Зб. наукових праць. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. С. 75–80.

Крупський О. П. Професійна етика як фактор становлення й розвитку соціально-відповідальної організаційної культури туристичного підприємства. Вісник Дніпропетровського університету. 2014. № 6. С. 23–30.

Основи туристичної діяльності. URL: http://info-library.com/content/1493_Profesiina_etika_v_tyristichnii_diyalnosti.html (дата звернення: 22.01.2019).

Туристичні потоки. Державна служба статистики України – 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm (дата звернення: 22.01.2019).

Фільштейн Л. М., Журавльов В. М. Професійна культура в аспекті підготовки фахівців. Економічні науки. 2016. № 26. С. 12–18.

Шеламова Г. М. Основы культуры профессионального общения: учебник для студ. учреждений нач. проф. образования. Москва : Академия, 2013. 160 с.

References

Alimasova, D. P. (2014). Pidhotovka maybutnikh menedzheriv do vykorystannya novykh informatsiynykh tekhnolohiy u profesiyniy diyalnosti [Preparation of future managers for the use of new information technologies in professional activities]. Yalta, Ukraine (ukr).

Dudka, T., Bondarina, L. (2015). Profesiyna kulʹtura menedzhera turyzmu v umovakh sotsialʹnoyi modernizatsiyi Ukrayiny [Professional culture of tourism manager in the conditions of social modernization of Ukraine]. Osvita i nauka − 2015. Zb. naukovih prac. Kyiv, Ukraine: NPU imeni M.P. Dragomanova, 75–80 (ukr).

Krupsʹkyy, O. P. (2014). Profesiyna etyka yak faktor stanovlennya y rozvytku sotsialʹno-vidpovidalʹnoyi orhanizatsiynoyi kulʹtury turystychnoho pidpryyemstva [Professional ethics as a factor for the formation and development of a socially responsible organizational culture of the tourist enterprise]. Visnyk Dnipropetrovsʹkoho universytetu, 23–30 (ukr).

Osnovy turystychnoyi diyalʹnosti (2019). [Fundamentals of Tourism Activity] Retrieved from http://info-library.com/content/1493_Profesiina_etika_v_tyristichnii_diyalnosti.html (ukr).

Turystychni potoky [Tourist streams] (2018). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [State Statistics Service of Ukraine] Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm (ukr).

Filʹshteyn, L. M., Zhuravlev, V. M. (2016). Profesiyna kulʹtura v aspekti pidhotovky fakhivtsiv [Professional culture in the aspect of training specialists]. Ekonomichni nauky, 12–18 (ukr).

Shelamova, G. M. (2013). Osnovy kul'tury professional'nogo obshcheniya [Fundamentals of the culture of professional communication]. Moscow, Russia: Akademiya (rus).

Downloads


Переглядів анотації: 298

Опубліковано

2019-03-21

Як цитувати

[1]
A. Lukianets, «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОБ’ЄКТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МЕНЕДЖЕРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ», OD, вип. 1-2, с. 202–214, Бер 2019.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти