ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Vira Prokhorchuk Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.6071

Ключові слова:

говоріння, діти дошкільного віку, дошкільна освіта, іноземна мова, іншомовне спілкування, навичка

Анотація

У статті розглядаються питання, що стосуються загальної характеристики особливостей та шляхів оптимізації процесу формування навичок говоріння у дітей дошкільного віку на заняттях з іноземної мови, обґрунтовано етапи, вправи і завдання для формування навичок говоріння. Розглянуто теоретичні та методичні основи формування навичок говоріння у дітей дошкільного віку

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Vira Prokhorchuk, Київський університет імені Бориса Грінченка

студентка 4го курсу Педагогічного інституту

Посилання

Глушок Л. М. Особливості вивчення іноземної мови дітьми дошкільного віку в процесі становлення особистості / Л. Глушок // Педагогічний дискурс – 2011. – № 9. – 69-71 с.

Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років/ наук. кер. Проекту В. О. Огнев’юк; авт..кол.: Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч. Н. І. Богданець-Білоскаленко [та ін.]; Мін.осв. і науки України. Київ.ун-т ім. Б. Грінченка. – К.: Київ. Ун-т ім.. Б.Грінченка, 2016. – 304 с.

Лобода О. В. Методика навчання англійської мови дітей дошкільного віку: навч.- метод. посіб. / О. В. Лобода. – К.: Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2013. – 100 с.

Котенко О. В. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /О. В. Котенко, А. В. Соломаха [та ін.].-К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013.- 356 с.

Кошарна Н. В. До проблеми мовної освіти в Україні в контексті підготовкивчителя іноземної мови / Н. В. Кошарна / Вісник психології і педагогіки. 2013. №13.

Чернякова О. Вивчення англійської мови через гру / О. Чернякова // Початкова школа. – К., 2002. – № 4. – 279 с.

Шкваріна Т. М. Англійська мова для дітей дошкільного віку: книга для

вчителя / Т. М. Шкваріна. – К.: Шк.світ, 2009. – 160 с.

Шкваріна Т. М. Методика навчання іноземної мови дошкільників: навч.

посіб. – К.: «Освіта України», 2007. – 300 с

References

Glushok L. M. (2011) Osoblyvosti vyvchennia inozemnoi movy ditmy

doshkilnoho viku v protsesi stanovlennia osobystosti [Peculiarities of Foreign Language Mastering by Children of Preschool Age in the Process of Personality Formation]. Pedagogical discourse, 9, 69-71. (ukr)

Dytyna: Osvitnia prohrama dlia ditei vid dvokh do semy rokiv/ nauk. ker. Proektu Ohneviuk V. O. (2016) [Child: Educational program for children fromtwo to seven years. manager The project V. O. Ognevyuk; Authors: G. V. Belenka, O. L. Bohinich, N. I. Bogdanets-Biloskalenko]; Ministry of Education and Science of Ukraine; Boris Grinchenko Kyiv University, 304. (ukr)

Loboda O. V. (2013) Metodyka navchannia anhliiskoi movy ditei doshkilnoho viku [Methodology of teaching English for preschool children: teaching method]. Manual Kyiv: Kyiv. Untitled B. B. Grinchenko, 100 (ukr)

Kotenko O. V. (2013) Methodology of teaching foreign languages at elementary school: teaching. manual for studio higher tutor shut off / O V. Kotenko, A. V. Solomakh [and others.] .- Kyiv: Kyiv. Un-t them. B. Grinchenko,. - 356 p. (ukr)

Kosharna N. V. (2013) Do problemy movnoi osvity v Ukraini v konteksti

pidhotovky vchytelia inozemnoi movy [To the problems of language education in Ukraine in the context of preparation foreign language teacher] Visnyk psykholohii i pedahohiky, 13. (ukr)

Chernyakova O. (2002) Vyvchennia anhliiskoi movy cherez hru [Learning english language through the game]. Primary school, 4, 279. (ukr)

Shkvarina T. M. (2009) Anhliiska mova dlia ditei doshkilnoho viku: knyha dlia vchytelia [English for preschool children: a book for a teacher]. School World,160. (ukr)

Shkvarina T. M. (2007) Metodyka navchannia inozemnoi movy doshkilnykiv: navchalnyi posibnyk [Methodology of teaching a foreign language for preschool children: Teaching. Manual]. Education of Ukraine, 200, 300. (ukr)

Downloads


Переглядів анотації: 1155

Опубліковано

2019-03-21

Як цитувати

[1]
V. Prokhorchuk, «ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ», OD, вип. 1-2, с. 60–71, Бер 2019.

Номер

Розділ

Дошкільна та початкова освіта