МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

  • Olga Burko Київський університет Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.189201

Ключові слова:

Борис Грінченко, евристичний і дослідницький методи, інтерактивна екскурсія, інноваційні прийоми «Сходини успіху» та «Піраміда досягнень», канадійський, український, , принципи діалогізму й креативності, Сходини успіху, Піраміда досягнень

Анотація

У статті напрацьовано модель методичної системи формування загальнокультурної компетентності студентів Університету. В основу авторської концепції покладено принципи діалогізму та креативності. Згідно з принципом діалогізму на основі евристичного методу впроваджено діалогічне завдання: змоделювати уявний діалог екскурсантів та учасників майстер-класу з Борисом Грінченком за схемою питання / відповідь. 

Відповідно до обраного принципу креативності реалізовано інноваційні  прийоми: «Сходини успіху»  та «Піраміда досягнень», інноваційний вид роботи – пошукове завдання. Апробовано інноваційну форму роботи –  інтерактивну екскурсію «Smart museum of  Boris Grinchenko».

У статті проаналізовано результати формування загальнокультурної компетентності студентів-першокурсників Університету, виявлено політ їхньої образної уяви, спричинений багатогранністю обдаровання Бориса Грінченка.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Грінченко Б. Д. На безпросветном пути. Зібрання творів. Педагогічна спадщина. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. Кн. 2. 424 с.

Голуб Н. Б. Теоретично-методичні засади навчання риторики у вищих педагогічних навчальних закладах : дис. доктора пед. наук : 13.00.02. Київ, 2009. 505 с.

Малихін О. В., Гриценко І. С. Формування загальнокультурної компетентності студентів філологічних спеціальностей : монографія. Київ : ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2015. 492 с.

Нестеренко С. В. Формування етнокультурної компетентності учнів старшої школи у процесі вивчення громадянської лірики : автореф. дис. канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «теорія та методика навчання (українська література)». Київ, 2018. 20 с.

Паламар С. П. Компетентнісний підхід як методологічний орієнтир модернізації сучасної освіти. URL: http://od.kubg.edu.ua (дата звернення: 02.02.2019).

Пісочинець Д. О. Учителювання Бориса Грінченка (По листах та споминах його школярів та близьких селян). Київ, 1911. 16 с.

Сковорода Г. С. Твори: у 2 т. Київ : Обереги, 2005. Т. 2. 479 с.

Токмань Г. Л. Методика навчання української літератури в середній школі : підручник. Київ : Академія, 2012. 312 с.

References

Ghrinchenko, B. D. (2013). Na bezprosvetnom puty.[On an impassable path.] Zibrannja tvoriv. Pedaghoghichna spadshhyna. Kyiv, Ukraine : Kyiv. un-t im. B. Ghrinchenka. Kn. 2 (ukr).

Gholub, N. B. (2009). Teoretychno-metodychni zasady navchannja rytoryky u vyshhykh pedaghoghichnykh navchaljnykh zakladakh[Theoretical and methodological principles of teaching rhetoric in higher pedagogical educational institutions] : doctor’s thesis: 13.00.02. Kyiv, Ukraine 505 (ukr).

Malykhin, O. V., Ghrycenko, I. S. (2015). Formuvannja zaghaljnokuljturnoji kompetentnosti studentiv filologhichnykh specialjnostej [Formation of general cultural competence of students of philological specialties]: monoghrafija. Kyiv, Ukraine : TOV «NVP Interservis» (ukr).

Nesterenko, S. V. (2018). Formuvannja etnokuljturnoji kompetentnosti uchniv starshoji shkoly u procesi vyvchennja ghromadjansjkoji liryky [Formation of ethnocultural competence of high school students in the process of studying civic lyrics]: extended abstract of candidate’s thesis: spec. 13.00.02 «Theory and methodology of studying (Ukrainian literature)». Kyiv, Ukraine (ukr).

Palamar, S. P. (2018). Kompetentnisnyj pidkhid jak metodologhichnyj orijentyr modernizaciji suchasnoji osvity.[Competency approach as a methodological reference point for the modernization of modern education] Retrieved from http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/510 (ukr).

Pisochynecj, D. O. (1911). Uchyteljuvannja Borysa Ghrinchenka [Teaching Borys Grinchenko](Po lystakh ta spomynakh jogho shkoljariv ta blyzjkykh seljan). Kyiv, Ukraine (ukr).

Skovoroda, Gh. S. (2005). Tvory. [Works]Kyiv, Ukraine: Obereghy. T. 2. (ukr).

Tokmanj, Gh. L. (2012). Metodyka navchannja ukrajinsjkoji literatury v serednij shkoli[Methodology of teaching Ukrainian literature in high school]: textbook. Kyiv, Ukraine : Akademija (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 309

Опубліковано

2019-03-21

Як цитувати

[1]
O. Burko, «МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ», OD, вип. 1-2, с. 189–201, Бер 2019.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти