МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ»

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.272285

Ключові слова:

майбутні учителі музики, методи, методична компетентність, мотивація навчання, самостійна робота, сучасні комп’ютерні технологі, хорове диригування, професійна підготовка

Анотація

Анотація. Сучасна освіта потребує нових підходів, методів, форм і засобів навчання з використанням інформаційних та музичних комп’ютерних технологій. Досліджено і доведено, що застосування сучасних комп’ютерних технологій, синтезатора, мультимедійних засобів і спеціального музичного програмного забезпечення мотивує навчання майбутніх учителів музики. У статті зосереджено увагу на важливості мотивації навчання при вивченні дисципліни «Хорове диригування» та позитивному впливі мотивації на якість професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гайденко И. А. Роль музыкальных компьютерных технологий в современной композиторской практике: дис. … канд. искусствовед.:17.00.03. Харьков, 2005. 183 с.

Приходько В. М. Впровадження новітніх технологій у вищій школі. Постметодика. 2002. № 2/3. С. 115-118.

Теряєва Л. А. Методичні рекомендації до формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. 32 с.

Теряєва Л. А. Формування методичної компетентності студентів коледжу на заняттях з хорового диригування. Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації: збірник матеріалів конференції /ред. Г. Л. Губарєв. Житомир: вид. О. О. Євенок, 2017. С. 212-215.

Цідило І. М. Вплив ІКТ-компетентності педагога на використання інноваційних технологій у навчальному процесі. Професійні компетенції та компетентності вчителя: матеріали регіон. наук.-практ. семінару). Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. С. 44-47.

Цюприк А. Я. Основні підходи до проблеми організації самостійної роботи студентів. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2003, № 6. С. 100-108.

Шолохович В. Ф. Информационные технологии обучения. Информатика и образование. 1998. № 2. С. 5-13.

Cain, T. Theory, technology and the music curriculum. British Journal of Music Education, 2004, No. 21 (2), P. 215-217.

Cole B. MIDI and communality. Organised Sound. 1996. No. 1 (1). P. 51-53.

Teriaieva L. А. Efficiency of forms, methods, tools and types of training in the process of forming the methodical competence of future music teachers. Sciences and technologies in the United States and Europe, Cibunet Publishing, NY: Woodlawn, 2017, No. 9. P. 22-24.

D Lebler. Popular music pedagogy: peer learning in practice, 2008.

DOI: 10.1080/14613800802079056

Gaydenko, I. A. (2005). Rol’ muzykal’nykh komp’yuternykh tekhnologiy v sovremennoy Kompozitorskoye praktike: Dis. ... kand. iskusstvoved .: 17.00.03. Khar’kov. 183 s.

Prikhodʹko, V. M. (2002). Vprovadzhennya novitnikh tekhnolohiy u vishchiy shkoli. Postmetodika, 2/3, 115-118.

Teryayeva, L. A. (2017). Metodychni rekomendatsiyi do formyrovanye metodychnoyi kompetentnosti maybutnikh uchyteliv muzyky na zanyattya z khorovoho dirihuvannya. Kyiv: Kyiv un-t im. B. Hrinchenka, 32 s.

Teryayeva, L. A. (2017). Formuvannya metodychnoyi kompetentnosti studentiv koledzhu na zanyattya z khorovoho dirihuvannya. Modernizatsiya zmistu profesiynoyi osvity – Umova podhotovky kompetentnoho fakhivtsya novoy formatsiyi: zbirnyk materialiv konferentsyy / red. H.L. Hubaryev. Zhytomyr: vyd. O.O. Yevenok, 212-215.

Tsidilo, I. M. (2006). Vplyv IKT-kompetentnosti pedahoha na yspolʹzovanye innovatsiynikh tekhnolohiy u navchalʹnomu protsesi. Profesiyni kompetentsiyi ta kompetentnosti vchytelya: materialy rehion. nauk.-prakt. seminaru). Ternopilʹ: TNPU im. V. Hnatyuka, 4447.

Tsyuprik, A. Ya. (2003). Osnovni pidkhodi do problemy orhanyzatsyy Samostiynoyi roboty studentiv. Pedahohika i psykholohiya profesiynoyi osvity, 6, 100-108.

Sholokhovich, V. F. (1998). Informatsiyni tekhnolohiyi navchannya. Informatyka ta osvita, 2, 5-13.

Cain, T. (2004). Theory, technology and the music curriculum. British Journal of Music Education, 21 (2), 215-217.

Cole, B. (1996). MIDI and communality. Organised Sound, 1 (1), 51-53.

Teriaieva, L. А. (2017). Efficiency of forms, methods, tools and types of training in the process of forming the methodical competence of future music teachers. Sciences and technologies in the United States and Europe, Cibunet Publishing, NY: Woodlawn, No. 9. P. 22-24.

D Lebler. Popular music pedagogy: peer learning in practice, 2008.

DOI: 10.1080/14613800802079056

Downloads


Переглядів анотації: 391

Опубліковано

2019-03-21

Як цитувати

[1]
«МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ ‘ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ’», OD, вип. 1-2, с. 272–285, Бер 2019.

Номер

Розділ

Мистецька освіта