МЕТОДИЧНИЙ ДИСКУРС ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

  • Svitlana Svitailo Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.259271

Ключові слова:

вища професійна освіта, диригентсько-хорова підготовка, музична освіта і виховання, вокально-хоровий спів, аналіз та інтерпретація вокально-хорового твору, музична педагогіка

Анотація

Розглянуто методичні аспекти підготовки майбутнього викладача музичного мистецтва у процесі здобуття ним вищої освіти. Наголошено на необхідності збагачувати хорознавчий тезаурус студентів, розвивати у них ціннісне сприйняття вокально-хорових творів, аналітичне мислення, володіння прийомами розучування вокально-хорових творів. Розкрито процес підготовки педагога до роботи з хоровим колективом чи вокальним ансамблем. Зазначено, що принципового значення набуває робота студентів над аналізом вокально-хорових творів, над добором навчального репертуару для школярів різних вікових груп, над збагаченням слухового досвіду. На цьому етапі доцільно формувати у студентів здатність здійснювати аналіз (музично-теоретичний, вокально-хоровий, виконавський) та інтерпретацію хорових творів, складати анотації до них, добирати і складати вправи для розвитку вокально-слухових навичок.

Здійснено орієнтовний вокально-хоровий аналіз хору М. Лисенка «Сон», розкрито його загальні жанрові особливості як музичного твору, призначеного для хорового виконання. Спираючись на здобуті у процесі фахової підготовки теоретичні знання, набуті методичні навички, самостійно опрацьовуючи конкретні хорові твори, викладач музичного мистецтва зможе досягти бажаних результатів у музичному розвитку школярів засобами  вокально-хорового співу.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Svitlana Svitailo, Київський університет імені Бориса Грінченка

Інститут мистецтв, кафедра академічного та естрадного вокалу

Посилання

Абдуллин Э. Б. Методологический анализ проблем музыкальной педагогики в системе высшего образования. Москва: Прометей, 1990. 186 с.

Болгарський А. Г. Деякі аспекти формування художньо-творчих вмінь у майбутнього вчителя музики / А. Г. Болгарський // Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – К. : УДПУ, 1997. – С. 290–293.

Смирнова Т. А. Диригентсько-хорова освіта в Україні.- Х., 2008. – 445 с.

Щолокова О. П. Професійна компетентність як стратегічний напрямок модернізації мистецької освіти України // Вісник Глухівського державного університету. – Глухів: ГДПУ, 2006. – Вип. 8. – С. 19-23. – (Серія «Педагогічні науки).

Abdyllin E.B. (1990) Metodologicheskij analiz problem muzukalnoj pedagogiki v susteme vushego obrazovanija . [Methodological analysis of the problems of music pedagogy in the system of higher education] – 186 p. (ukr)

Bolgarskij А. G. (1997) Deiaki aspektu formuvannia hudoznio-tvorchuh vmin y maibutniogo vchutelia myzuki.[Some aspects of forming artistic and creative skills in the future music teacher] (ukr)

Smurnova Т. А. (2008) Durugentsko-horova osvita v Ykraini. [Conductor-choral education in Ukraine.] 445 p. (ukr).

Sholokova О. P 2006. Profesijna kompetenthist jak strategichnuj napriamok modernizatsii mustetskoji osvitu Ykrainu [Professional competence as a strategic direction of modernization of artistic education of Ukraine] no 8. (ukr)

Downloads


Переглядів анотації: 245

Опубліковано

2019-03-21

Як цитувати

[1]
S. Svitailo, «МЕТОДИЧНИЙ ДИСКУРС ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА», OD, вип. 1-2, с. 259–271, Бер 2019.

Номер

Розділ

Мистецька освіта