МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ У КОНТЕКСТІ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Yury Halatyuk Рівненський державний гуманітарний університет
  • Taras Halatyuk Рівнеська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.7219

Ключові слова:

методологічні знання, пізнавальні уміння, природнича освіта, творча навчально-пізнавальна діяльність

Анотація

 

У статті аналізується місце та роль методологічних знань у системі природничої освіти сучасної школи. Показано, що методологічні знання є важливою дидактичною категорією, інтегральним критерієм результативності природничої освіти. Існує тісний зв'язок методологічних знань з творчою навчально-пізнавальною діяльністю. Методологічні знання є засобом і продуктом творчої навально-пізнавальної діяльності. Творча навчально-пізнавальна діяльність є ефективним механізмом формування методологічних знань.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Yury Halatyuk, Рівненський державний гуманітарний університет

кафедра методики викладання фізики і хімії, професор

Taras Halatyuk, Рівнеська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6

магістр фізики, учитель фізики та інформатики

Посилання

Галатюк Ю. М. Методологія фізичної науки в контексті проектування творчої навчально-пізнавальної діяльності. Наукові записки. – Випуск 82. – Серія: Педагогічні науки. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2009. Частина 2. С.17-21.

Галатюк Ю. М. Система методологічних знань як засіб і продукт творчої діяльності. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Коломия : ВТП “Вік”, 2001. Вип. 7. С. 112-116.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF (дата звернення: 28.06.2018).

Калошина И. П. Структура и механизм творческой деятельности. Москва : МГУ, 1983. 168 с.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. Київ : Рад. шк., 1989. 608 с.

Леонтьев А. Н. Проблема развития психики. Москва : МГУ, 1984. 584 с.

Ляшенко О. I. Трансформація наукової системи знання в навчальну.

Проблеми освіти. Вип. 3. Київ : IСДО, 1995. С. 70-74.

Нова українська школа. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola (дата звернення 25.06.2018).

Новейший философский словарь. Москва : Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. 1280 с.

Разумовский В. Г. Методы научного познания и качество обучения. Учебная физика. 2000. №1. С. 70-75.

References

Halatyuk, Y. M. (2009). Metodologhija fizychnoji nauky v konteksti proektuvannja tvorchoji navchaljno-piznavaljnoji dijaljnosti [Methodology of physical science in the context of designing creative educational-cognitive activity]. Scientific notes. Series: Pedagogical sciences of Kirovograd State Pedagogical University, 82, 17-21 (ukr)

Halatyuk, Y. M. (2001). Systema metodologhichnykh znanj jak zasib i produkt tvorchoji dijaljnosti [System of methodological knowledge as a means and product of creative activity]. Collection of scientific works of Kamyanets-Podilsky State Pedagogical University, 7, 112-116 (ukr)

State standard of basic and complete general secondary education. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF (ukr)

Kaloshina, I. P. (1983). Struktura i mehanizm tvorcheskoj dejatel'nosti [Structure and mechanism of creative activity]. Moscow, Russia : MSU (rus)

Kostjuk, Gh.S. (1989). Navchaljno-vykhovnyj proces i psykhichnyj rozvytok osobystosti [Educational process and mental development of personality]. Kyiv, Ukraine: Radjansjka shkola (ukr)

Leont'ev, A. N. (1984). Problema razvitija psihiki [The problem of development of the mind]. Moscow, Russia : MSU (rus)

Ljashenko O. I. (1995). Transformacija naukovoji systemy znannja v navchaljnu [Transformation of scientific system of knowledge into educational]. Problems of education, 3, 70-74 (ukr)

Nova ukrayins`ka shkola [New Ukrainian School]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola (ukr)

Novejshij filosofskij slovar' [The newest philosophical dictionary]. (2001). Moscow, Russia : Interpresservis; Knizhnyj Dom (rus)

Razumovskij V. G. (2000). Metody nauchnogo poznanija i kachestvo obuchenija [Methods of scientific knowledge and quality of teaching]. Educational physics, 1, 70-75 (rus)

Downloads


Переглядів анотації: 286

Опубліковано

2018-09-08

Як цитувати

[1]
Y. Halatyuk і T. Halatyuk, «МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ У КОНТЕКСТІ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ», OD, с. 139–150, Вер 2018.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти