ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ КОЛЕДЖУ

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.5697

Ключові слова:

інноваційні методи навчання, компетентність, економічна компетентність, економічна культура, економічна підготовка, цінності

Анотація

У статті розкриваються сучасні підходи до формування економічної компетентності студентів коледжу. Сформульовано актуальність та мету дослідження.

З’ясовано поняття «економічна підготовка», дано авторське визначення означеної дефініції. На основі досліджень учених виокремлено поняття «економічна компетентність».

Автором запропоновано інноваційні підходи до формування економічної компетентності у процесі вивчення фахових дисциплін. Розроблено інноваційні методи навчання, наведено фрагменти їх застосування на практичних й семінарських заняттях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Закон України «Про освіту». Прийнято Верховною Радою України 05.09.2017:http//zakon5/rada.gov.ua/laws/2145-19 (дата опублікування 28.09.2017)

Нісімчук А. С. Педагогіка: підручник А. С. Нісімчук. К.: Атіка 2007. 344 с.

Падалка О. С. Дидактико-математичні основи формування економічної компетентності: навч. посіб. / О. С. Падалка, О. Т. Шпак, В. В. Приступа; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. К.: Видво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. 239 с.

Стеблюк С. В. Педагогічні умови економічної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сфери кооперації у коледжі : дис. …канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / С. В. Стеблюк. Хмельницький, 2015. 264 с.

Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/3442013-15402

REFERENCES

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine "On Education"]. Pryiniato Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 05.09.2017: http//zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (data opublikuvannia: 28.09.2017) (ukr)

Nisimchuk, A. S. (2007) Pedagogika: pidruchny`k [Pedagogy tutorial]. Kyiv, Ukraine A. S. Nisimchuk. K.: Atika 2007. 344 s. (ukr)

Padalka, O. S. (2011) Dydaktyko-matematychni osnovy formuvannja ekonomichnoji kompetentnosti: navch. posib. [Didactic and Mathematical Foundations of the Formation of Economic Competence] / O. S. Padalka, O. T. Shpak, V. V. Prystupa; Nac. ped. unt im. M. P. Draghomanova. Kyiv: Vydvo NPU im. M. P. Draghomanova (ukr)

Stebljuk, S. V. (2015) Pedaghoghichni umovy ekonomichnoji pidghotovky majbutnikh molodshykh specialistiv sfery kooperaciji u koledzhi[Pedagogical conditions of economic training of future junior specialists in the field of cooperation in college] : dys. …kand. ped. nauk : spec. 13.00.04 «Teorija ta metodyka profesijnoji osvity» / S. V. Stebljuk. Khmeljnycjkyj (ukr)

Ukaz Prezydenta Ukrajiny «Pro Nacionaljnu strateghiju rozvytku osvity v Ukrajini na period do 2021 roku»[ Decree of the President of Ukraine "On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021"] (2013) [Elektronnyj resurs]. Rezhym dostupu : http://www.president.gov.ua/documents/3442013-15402(ukr)

Downloads


Переглядів анотації: 204

Опубліковано

2018-09-08

Як цитувати

[1]
«ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ КОЛЕДЖУ», OD, с. 271–282, Вер 2018.

Номер

Розділ

Компетентнісний підхід в освіті