ДИНАМІКА ПРОБЛЕМИ АЛЬТРУЇЗМУ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Автор(и)

  • Kateryna Stoiko аспірант, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.44891

Ключові слова:

альтруїзм, альтруїстична мотивація, альтруїстична поведінка, альтруїстична спрямованість, альтруїстичні вчинки

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття альтруїзму як психолого-педагогічного феномену. Виділено передумови виникнення дефініції альтруїзм та її поширення у філософській, психолого-педагогічній літературі, розвиток у світовій та вітчизняній педагогіці. Запропоновані деякі аспекти досліджень поняття альтруїзму вченими – Н. Айзенбергом, С. Гончаренком, В. Ефроімсоном, Д. Клері, О. Контом, Д. Маєрсом, Г. Міроновою, А. Моісеєвою, М. Снайдером та ін. Досліджено зазначену вище категорію в історичному аспекті. Висвітлено різні погляди на трактування та розуміння проблеми альтруїзму та її значення у навчально-виховному процесі. Здійснено узагальнення теорії походження альтруїзму, особливостей його проявів, чинників та факторів, що спонукають до альтруїстичної поведінки, а також ознаки, що її характеризують. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Берберова Л. Б. Разумный альтруизм как педагогическая проблема. Культурная жизнь Юга России. 2013. №3 (50). С. 105–107.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997.366 с.

Закон України «Про освіту». Прийнято Верховною Радою України 05.09.2017:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата опублікування: 28.09.2017)

Ильин Е. П. Психология помощи. Альтруизм, эгоизм, эмпатия. Санкт-Петербург. 2013. 304 с

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. Розпорядження від 14 грудня 2016 . https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249613934 (дата опублікування: 14.12.2016)

Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки. Курс лекцій. Тернопіль: «Тернопіль», 1994. 358 с.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 (прийняття від 17.04.2002)

Подольская Е. А. Этика: кредитно-модульный курс. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. 424 с.

Про Державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття»). Постанова від 3 лист. 1993 р. № 896. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF (редакція від 29.05.1996)

Рідкодубська А. Альтруїзм як педагогічна категорія. Педагогічний дискурс. Випуск 17. 2014. С. 136–140.

Эфроимсон В. П. Родословная альтруизма. Новый мир. 1971. №10. С.153.

Burrhus Skinner. Science and Human Behaviour. New York: Macmillan, 1953. 461р.

References

Berberova L. B. Razumnyj al'truizm kak pedagogicheskaja problema.[ Intelligence altruism as a pedagogical problem] Kul'turnaja zhizn' Juga Rossii. 2013. #3 (50). S. 105–107.

Goncharenko S. Ukrayins`ky`j pedagogichny`j slovny`k.[Ukrainian Pedagogical Vocabulary] Ky`yiv : Ly`bid`, 1997. 366 s.

Zakon Ukrayiny` «Pro osvitu». [The law of Ukraine "On education"] Pryjnyato Verxovnoyu Radoyu Ukrayiny` 05.09.2017: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (data opublikuvannya: 28.09.2017)

Il'in E. P. Psihologija pomoshhi. Al'truizm, jegoizm, jempatija.[ The psychology of help. Altruism. Egoism. Empathy] Sankt-Peterburg. 2013. 304 s.

Koncepciya realizaciyi derzhavnoyi polity`ky` u sferi reformuvannya zagal`noyi seredn`oyi osvity` «Nova ukrayins`ka shkola» na period do 2029 roku.[ Concept of realization of the state policy in the sphere of reforming of general secondary education "New Ukrainian school" for the period up to 2029] Rozporyadzhennya vid 14 grudnya 2016 . https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249613934 (data opublikuvannya: 14.12.2016)

Kravecz` V. P. Istoriya ukrayins`koyi shkoly` i pedagogiky`. Kurs lekcij. [The History of Ukrainian school and pedagogy. Lecture course] Ternopil`: «Ternopil`», 1994. 358 s.

Nacional`na doktry`na rozvy`tku osvity` Ukrayiny` u XXI stolitti [The National Doctrine of the Development of Ukraine's Education in the 21st Century] http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 (pry`jnyattya vid 17.04.2002)

Podol'skaja E. A. Jetika: kreditno-modul'nyj kurs.[ Ethics: a credit-module course.] M.: Izdatel'sko-torgovaja korporacija «Dashkov i Ko», 2010. 424 s.

Pro Derzhavnu nacional`nu programu «Osvita» («Ukrayina XXI stolittya») [About the State National Program "Education" ("Ukraine XXI Century")] Postanova vid 3 ly`st. 1993 r. # 896. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF (redakciya vid 29.05.1996)

Ridkodubs`ka A. Al`truyizm yak pedagogichna kategoriya.[Altruism as a pedagogical category] Pedagogichny`j dy`skurs. Vy`pusk 17. 2014. S. 136–140.

Jefroimson V. P. Rodoslovnaja al'truizma.[Pedigree of altruism] Novyj mir. 1971. #10. S.153.

Burrhus Skinner. Science and Human Behaviour. New York: Macmillan, 1953. 461р.

Downloads


Переглядів анотації: 303

Опубліковано

2018-09-08

Як цитувати

[1]
K. Stoiko, «ДИНАМІКА ПРОБЛЕМИ АЛЬТРУЇЗМУ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ», OD, с. 56–67, Вер 2018.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти