ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Tatуana Khoma Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж
  • Marina Malesh Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.1158

Ключові слова:

інформаційно-комунікативна компетентність, інформаційно-комунікаційна компетентність, компетентність, комунікативні завдання

Анотація

У статті аналізується зміст понять «компетентність», «інформаційна компетентність», «комунікативна компетентність», виокремлено трактування поняття «інформаційно-комунікаційна компетентність». Закцентовано увагу на проблемі формування у студентів інформаційно-комунікативної компетентності як складової ключових компетентностей особистості. Проаналізовано дослідження науковців із проблеми. Охарактеризовано роботу студентів у соціальних мережах, виявлено низку помилок у процесі їх Інтернет-спілкування. Запропоновано систему завдань, що сприятимуть формуванню інформаційно-комунікативної компетентності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Tatуana Khoma, Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж

кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії,

викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

 

Marina Malesh, Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж

викладач-методист, викладач вищої категорії,

викладач циклової комісії фахових дисциплін

Посилання

Баловсяк Н. В. Формування інформаційної компетентності майбутнього економіста в процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2006. 326 с.

Дідух Л. І. Інформаційно-комунікативна компетентність викладача. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. 2013. № 32-33 (36-37). С.150-155.

Мамчур Л.І. Перспективність і наступність у формуванні комунікативної компетентності учнів основної школи: автореф. дис…. д. пед. наук: спец. 13.00.02. «Теорія та методика навчання (українська мова)». Херсон, 2012. 44 с.

Соснін О. Інформаційно-комунікативна компетентність громадянина в процесах формування громадянського суспільства. Віче. 2012. № 20. С. 22-26.

Зінченко В.М. Методика формування мовно-мовленнєвих компетентностей на засадах системного підходу учнів старших класів гімназії: автореф. дис. канд. пед. наук: спец.:13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)». К, 2015. 20 с.

References

Balovsyak N.V. (2006) Formuvannya informacijnoyi kompetentnosti majbutn`ogo ekonomista v procesi profesijnoyi pidgotovky` [Formation of informational competence of the future economist in the process of professional training]: Diss.Candidateof Pedagogical Sciences: 13.00.04. K., 326(ukr).

Didux L.I. (2013) Informacijno-komunikaty`vna kompetentnist` vy`kladacha. Problemy` ta perspekty`vy` formuvannya nacional`noyi gumanitarno-texnichnoyi elity`[Information and communicative competence of the lecturer. Problems and prospects of formation of the national humanitarian and technical elite]. –– # 32-33 (36-37). – S.150-155 (ukr).

Law of Ukraine "On Education". Adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine on September 5, 2017: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (date of publication: 09/28/2017)

Law of Ukraine "On Higher Education". Adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine on July 1, 2014: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Mamchur L.I. (2012) Perspekty`vnist` i nastupnist` u formuvanni komunikaty`vnoyi kompetentnosti uchniv osnovnoyi shkoly`[Perspectives and continuity in formation of communicative competence of main school pupils]: Extended abstract of candidate’s: specz. 13.00.02. «Teoriya ta metody`ka navchannya (ukrayins`ka mova)» ["Theory and methods of teaching (Ukrainian language)"]. Xerson,44(ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 292

Опубліковано

2018-09-08

Як цитувати

[1]
T. Khoma і M. Malesh, «ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ», OD, с. 259–270, Вер 2018.

Номер

Розділ

Компетентнісний підхід в освіті