СИСТЕМА ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • Liliya Rebukha ТНЕУ

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.63177

Ключові слова:

інтеграція інноваційних технологій, майбутній соціальний працівник, професійна освіта, система фундаменталізації професійної підготовки

Анотація

У статті актуалізуються підходи до визначення фундаменталізації професійної освіти. Визначено спрямування фундаменталізації освіти (залучення у навчальний процес інноваційного суспільного досвіду, провідних досягнень людства та його інтелектуального потенціалу, направленість на цінності майбутньої професії). Досліджено основні складові системи фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників на засадах інтеграції інноваційних технологій. Розкрито змістове наповнення навчальних дисциплін відповідно до особистісно-орієнтованої та професійно-орієнтованої стратегій, окреслено критерії відбору змісту освіти за університетського навчання.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Liliya Rebukha, ТНЕУ

доцент кафедри психології та соціальної роботи

Посилання

Баранівський В. Ф. Компетентність і фундаменталізація освіти як сучасні парадигми розвитку вищої освіти. Вісник національного університету оборони України : [зб. наук. праць]. 2011. Вип. 6. С. 282–285.

Васьківська Г. Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика. Рідна школа. 2012. № 3. С. 25−30.

Гончаренко С. У. Фундаментальність чи вузький професіоналізм. Дидактика професійної школи : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. К.; Хмельницький. 2004. Вип. 1. С. 177–184.

Гривнак Б. Л. Парадигма особистісно-орієнтованого навчання на початку нового століття. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя : ЗДІА, 2010. Вип. 42. С. 138−145.

Колот А. М. Вища освіта як чинник формування людського капіталу: сучасний стан, тенденції розвитку. Вісник Прикарпатського університету. Економіка. 2007. Вип. 4. С. 12−16.

Кубіцький, С. О. (2017). Аналіз освітньо-професійних програм підготовки фахівців за спеціальністю 231 соціальна робота. ScienceRise. Pedagogical Education. 2017. №6. С. 18−22. DOI: 10.15587/2519-4984.2017.105503

Мельничук І. М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах : дис. … доктора пед. наук : спец. 13.00.04. Тернопіль, 2011. 585 с.

Панфілов Ю. І. Фундаменталізація освіти – потреба часу. Теорія і практика управління соціальними системами. 2010. № 1. С. 35−39.

Ребуха Л. З. Сучасні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. 2017. Вип. 5. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_5_16 (дата звернення 16.07.2018).

Семеріков С. О. Фундаменталізація навчання інформативних дисциплін у вищій школі. Кривий Ріг : Мінерал; К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. 340 с.

Фруктова Я. С. Фундаменталізація змісту професійної освіти як сучасна педагогічна проблема. URL : http:// elibrary.kubg.edu.ua/3831/1/Ya_Fruktova_konf_GI.pdf (дата звернення : 18.07.2018).

Язвінська О. М. Проблема професійної мобільності сучасного фахівця в контексті фундаменталізації професійної підготовки. Вісник національного транспортного університету. 2011. № 24 (1). С. 32−36.

References

Baranivskyi V. F. (2011) Kompetentnist i fundamentalizatsiia osvity yak suchasni paradyhmy rozvytku vyshchoi osvity[Competence and fundamentalization of education as modern paradigms of the development of higher education]. Visnyk natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy : [zb. nauk. prats], 6, 282–285 (ukr)

Vaskivska H. (2012) Fundamentalizatsiia zmistu osvity u starshii shkoli: teoriia i praktyka [Fundamentalization of the content of education in high school: theory and practice]. Ridna shkola, 3, 25−30 (ukr)

Honcharenko S. U. (2004) Fundamentalnist chy vuzkyi profesionalizm. Dydaktyka profesiinoi shkoly [ Fundamentality or narrow professionalism. Professional School Professional Didactics]. In-t pedahohiky i psykholohii prof. osvity APN Ukrainy: zb. nauk. prats'. − K.; Khmelnytskyi. Vol. 1, 177–184 (ukr)

Hryvnak B. L. (2010) Paradyhma osobystisno-oriientovanoho navchannia na pochatku novoho stolittia [The paradigm of personality-oriented learning at the beginning of the new century]. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. Zaporizhzhia : ZDIA, 42, 138−145 (ukr)

Kolot A. M. (2007) Vyshcha osvita yak chynnyk formuvannia liudskoho kapitalu: suchasnyi stan, tendentsii rozvytku [Higher education as a factor in the formation of human capital: the current state, trends of development]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Ekonomika, 4, 12−16 (ukr)

Kubitskyi, S. O. (2017). Analiz osvitno-profesiinykh prohram pidhotovky fakhivtsiv za spetsialnistiu 231 sotsialna robota [ Analysis of educational and professional training programs for specialists in the specialty 231 social work]. ScienceRise. Pedagogical Education, 6, 18-22 DOI: 10.15587/2519-4984.2017.105503 (ukr)

Melnychuk I. M. (2011) Teoriia i metodyka profesiinoi pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv zasobamy interaktyvnykh tekhnolohii u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theory and methodology of professional training of future social workers by means of interactive technologies in higher educational institutions] : dys. … doktora ped. nauk : spets. 13.00.04. − Ternopil, 585 p. (ukr)

Panfilov Yu. I. (2010) Fundamentalizatsiia osvity – potreba chasu [Fundamentalization of education - the need for time]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy, 1, 35−39 (ukr)

Rebukha L. Z. (2017) Suchasni problemy profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv sotsialnoi roboty [ Modern problems of professional training of social work specialists]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : Pedahohika, 5. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_5_16 (data zvernennia 16.06.2018) (ukr)

Semerikov S. O. (2009) Fundamentalizatsiia navchannia informatyvnykh dystsyplin u vyshchii shkoli [ Fundamentalization of teaching informational disciplines in high school]. Kryvyi Rih, Ukraine: Mineral; Kyiv, Ukraine: NPU im. M. P. Drahomanova. (ukr)

Fruktova Ya. S. (2014) Fundamentalizatsiia zmistu profesiinoi osvity yak suchasna pedahohichna problema [Fundamentalization of the content of vocational education as a modern pedagogical problem]. URL : http:// elibrary.kubg.edu.ua/3831/1/Ya_Fruktova_konf_GI.pdf (data zvernennia : 18.06.2018) (ukr)

Yazvinska O. M. (2011) Problema profesiinoi mobilnosti suchasnoho fakhivtsia v konteksti fundamentalizatsii profesiinoi pidhotovky [The problem of professional mobility of a modern specialist in the context of fundamentalization of professional training]. Visnyk natsionalnoho transportnoho universytetu, 24 (1), 32−36 (ukr)

Downloads


Переглядів анотації: 263

Опубліковано

2018-09-08

Як цитувати

[1]
L. Rebukha, «СИСТЕМА ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», OD, с. 173–184, Вер 2018.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти