ПОСТУП ІДЕЙ ПРО НАСТУПНІСТЬ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ (1919-1934)

Автор(и)

  • Eugen Antypin Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.919

Ключові слова:

діти дошкільного та молодшого шкільного віку, ідеї виховання, наступність, трудове виховання

Анотація

У статті подано результати теоретичного узагальнення проблеми наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в історичній ретроспективі 1919-1934 років. Автор висвітлює погляди теоретиків та практиків освіти означеного періоду на трудове виховання як основу побудови тогочасної освітньої діяльності. В статті охарактеризовані зміни у поступі провідних ідей щодо виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в контексті практикоорієнтованого трудового навчання і виховання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Eugen Antypin, Київський університет імені Бориса Грінченка

Старший викладач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту

Посилання

Б.Ч. Про політехнічне виховання / Б.Ч. // Радянська освіта, 1930. – № 11–12. – С. 17–19.

Гендрихівська А. 15 років дошкільного виховання на Україні / А. Гендрихівська // За комуністичне виховання дошкільника, 1932. – № 10. – С. 12–23.

Гендрихівська А. Школа і дошкільництво / А. Гендрихівська // Радянська освіта, 1928. – № 5. – С. 18–25.

Декларація Наркомосвіти УСРР про соціальне виховання дітей // Вістник Народнього Комісаріату Освіти У.С.Р.Р., 1920. – № 1. – С. 9–11.

Дорошенко О. Дитячий садок: порадник для керівників дошкільного виховання / О. Дорошенко. – К., 1922. – 217 с.

Дорошенко О. Проблема політехнізму в дошкільних установах / О. Дорошенко // Шлях освіти, 1930. – № 7–8. – С. 131–141.

Дорошенко О. Сучасний дитячий садок / О. Дорошенко // Шлях освіти, 1925. – № 7–8. – С. 41–51.

Іванюк Ганна Підготовка вчителя початкової школи до діалогічного навчання в контексті розбудови нової української школи / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017. - №6. С. 252-262. DOI 10.24139/2312-5993/2017.06/252-262

Лубенець Н. Комплексова система в другій групі / Н. Лубенець // Радянська освіта, 1925. – № 12. – С. 36–41.

Макаренко А.С. Воспитание в семье и школе / А.С. Макаренко // Педагогические сочинения : в 8-ми т. / Акад. пед. наук СССР ; сост.: М.Д. Виноградова, А.А. Фролов. – М. : Педагогика, 1984. – Т. 4. – С. 287–314.

Різник Я. Комплексне навчання / Я. Різник // Радянська освіта, 1923. – № 2. – С. 34–44.

Соколянський І. Організація педагогічного процесу за комплексовою системою, методика і методична техніка / І. Соколянський // Радянська освіта, 1926. – № 1. – С. 11–16.

Чепіга Я. Практична трудова педагогіка / Яків Чепіга. – X. ; К. : Книгоспілка, 1924. – 121 с.

Шабалов С. Праця в школі / С. Шабалов // Шлях освіти, 1929. – № 5–6. – С. 131–141.

B.Ch. (1930) Pro polіtehnіchne vihovannja [About politechnical education]. Soviet education, No. 11-12 (ukr)

Gendrihіvs'ka A. (1932) 15 rokіv doshkіl'nogo vihovannja na Ukraїnі [15 years of preschool education]. For the communistic education, no. 10 (ukr)

Gendrihіvs'ka A. Shkola і doshkіl'nictvo [School and preschool]. Soviet education, no 5 (ukr)

Deklaracіja Narkomosvіti USRR pro socіal'ne vihovannja dіtej [Declaration of People’s commissariat of education for the Social education of children] (1920) (ukr)

Doroshenko O. (1922) Ditjachij sadok: poradnik dlja kerіvnikіv doshkіl'nogo vihovannja [Kindergarten: advisor for the preschool managers]. 217 p. (ukr)

Doroshenko O. (1930) Problema polіtehnіzmu v doshkіl'nih ustanovah [The problem of politechnizm in preschool institutions]. Rout of education, no. 7–8 (ukr)

Doroshenko O. (1925) Suchasnij ditjachij sadok [Modern kindergarten]. Rout of education, no 7–8 (ukr)

Іvanjuk Ganna (2017) Pіdgotovka vchitelja pochatkovoї shkoli do dіalogіchnogo navchannja v kontekstі rozbudovi novoї ukraїns'koї shkoli [Preparation of primary school teacher to dialogic education in the context of development of Modern Ukrainian School]. Pedagogical sciences: theory, history, innovation technologies, no.6. DOI 10.24139/2312-5993/2017.06/252-262 (ukr)

Lubenec' N. (1925) Kompleksova sistema v drugіj grupі [Complex system in second group]. Soviet education, no 12 (ukr)

Makarenko A.S. (1984) Vospitanie v sem'e i shkole [Upbringing in a family and school]. Pedagogical writings (rus)

Rіznik Ja. (1923) Kompleksne navchannja [Complex education]. Soviet education, no. 2 (ukr)

Sokoljans'kij І. (1926) Organіzacіja pedagogіchnogo procesu za kompleksovoju sistemoju, metodika і metodichna tehnіka [Organization of educational process on the complex system: methodology and method technik]. Soviet education, no. 1 (ukr)

Chepіga Ja. (1924) Praktichna trudova pedagogіka [Practical labor pedagogy]. 121 p. (ukr)

Shabalov S. (1929) Pracja v shkolі [Labor at school]. Rout of education, no. 5–6 (ukr)

Downloads


Переглядів анотації: 312

Опубліковано

2018-09-08

Як цитувати

[1]
E. Antypin, «ПОСТУП ІДЕЙ ПРО НАСТУПНІСТЬ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ (1919-1934)», OD, с. 27–39, Вер 2018.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти