СТАЖУВАННЯ ЯК ФОРМА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ

Автор(и)

  • Valentina Hladkova Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.813

Ключові слова:

акмеологічна компетентність, акмесинергетичний супровід, менеджер, освіта, самовдосконалення, стажування, тренінг

Анотація

У статті розглянуто проблему підвищення кваліфікації керівників освітніх закладів. Розкрито особливості професійного самовдосконалення менеджера закладу освіти, що відбувається у формі стажування. Наведено загальну програму стажування зазначеної категорії керівного складу закладу освіти, здійснювану  в очно-дистанційній формі. Для забезпечення ефективного самовдосконалення рекомендовану систему акмеологічних тренінгів для формування акмеологічної компетентності. Заключним етапом у формуванні акмеологічної компетентності менеджера закладу освіти є акме-синергетичний супровід.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Барабаш Ю.Г. Определение управленческой подготовленности слушателей ФППК ОНО / Ю.Г. Барабаш // Педагогика. – 1992. – № 5. – С. 78-80.

Борова Т.А. Використання моделі коучингу із залученням моніторингових технологій / Т.А. Борова // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». – 2006. – № 6. – С. 69-73.

Ващенко Н.М. Управление учебным процессом в системе повышения квалификации / Н.М. Ващенко. – К., 1987. – 154 с.

Возняк Л.С. Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності: Автореф. дис. … канд. психол. наук / Л.С. Возняк. – К., 2000. – 19 с.

Коучинг: руководство для тренера и менеджера / С. Торп, Дж. Клиффорд. – СПб.: Питер, 2004. – 224 с.

Новохатько О. В. Стажировка как форма повышения квалификации педагогов учреждения дополнительного образования детей / Ольга Васильевна Новохатько: дис. … канд. пед. н. : 13.00.08. – М., 2004. – 183 с.

Олійник В.В. Дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті: організаційно-педагогічний аспект: Навч. посібник / В.В. Олійник. – К.: ЦІППО, 2001. – 148 с.

Олійник В. В. Підвищення кваліфікації керівників освіти за очно-дистанційною формою навчання / В. В. Олійник, В. Ю. Биков, В. О. Гравіт [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Олійника. – К. : Логос, 2006. – 408 с.

Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник для студентов вузов / В.П. Пугачев. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 285 с.

Пуцов В.И. Совершенствование курсовой подготовки директоров школ к управлению процессом воспитания : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Пуцов Владимир Иванович. – К., 1990. – 192 с.

Уитмор Дж. Коучинг высокой эффективности / Дж. Уитмор / Пер. с англ. – М.: Международная академия корпоративного управления и бизнеса, 2005. – 168 с.

Фамілярська Л.Л. Модель організації самостійної роботи слухачів на дистанційному етапі підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання / Л.Л. Фамілярська. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zippo.net.ua/index.php? рage id=604.

Шамова Т.И. Управление образовательными системами : учеб. пособ. [для студ. вузов] / Татьяна Ивановна Шамова, Петр Иванович Третьяков, Николай Петрович Капустин; Т. И. Шамота (ред.). – М. : Гуманит. издат. центр «ВЛАДОС», 2001. – 320 с.

Шамова Т.И. Управление образовательным процессом в адаптивной школе / Т.И. Шамова, Т.М. Давиденко. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2001. – 384 с.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/16400116/ sotsiologiya/yak_spivvidnosyatsya_kategoriyi_upravlinnya_menedzhment_kerivnitstvo.

References

Barabash Ju.G. Opredelenie upravlencheskoj podgotovlennosti slushatelej FPPK ONO / Ju.G. Barabash // Pedagogika. – 1992. – # 5. – S. 78-80.

Borova T.A. Vykorystannja modeli kouchynghu iz zaluchennjam monitorynghovykh tekhnologhij / T.A. Borova // Vseukrajinsjkyj naukovo-praktychnyj zhurnal «Dyrektor shkoly, liceju, ghimnaziji». – 2006. – # 6. – S. 69-73.

Vashhenko N.M. Upravlenie uchebnym processom v sisteme povyshenija kvalifikacii / N.M. Vashhenko. – K., 1987. – 154 s.

Voznjak L.S. Psykhologhichni osoblyvosti profesijnoji pidghotovky majbutnikh specialistiv do upravlinsjkoji dijaljnosti: Avtoref. dys. … kand. psykhol. nauk / L.S. Voznjak. – K., 2000. – 19 s.

Kouching: rukovodstvo dlja trenera i menedzhera / S. Torp, Dzh. Klifford. – SPb.: Piter, 2004. – 224 s.

Novohat'ko O. V. Stazhirovka kak forma povyshenija kvalifikacii pedagogov uchrezhdenija dopolnitel'nogo obrazovanija detej / Ol'ga Vasil'evna Novohat'ko: dis. … kand. ped. n. : 13.00.08. – M., 2004. – 183 s.

Olijnyk V.V. Dystancijne navchannja v pisljadyplomnij pedaghoghichnij osviti: orghanizacijno-pedaghoghichnyj aspekt: Navch. posibnyk / V.V. Olijnyk. – K.: CIPPO, 2001. – 148 s.

Olijnyk V. V. Pidvyshhennja kvalifikaciji kerivnykiv osvity za ochno-dystancijnoju formoju navchannja / V. V. Olijnyk, V. Ju. Bykov, V. O. Ghravit [ta in.] ; za zagh. red. V. V. Olijnyka. – K. : Loghos, 2006. – 408 s.

Pugachev V.P. Testy, delovye igry, treningi v upravlenii personalom: Uchebnik dlja studentov vuzov / V.P. Pugachev. – M.: Aspekt Press, 2002. – 285 s.

Pucov V.I. Sovershenstvovanie kursovoj podgotovki direktorov shkol k upravleniju processom vospitanija : dis. … kand. ped. nauk : 13.00.01 / Pucov Vladimir Ivanovich. – K., 1990. – 192 s.

Uitmor Dzh. Kouching vysokoj jeffektivnosti / Dzh. Uitmor / Per. s angl. – M.: Mezhdunarodnaja akademija korporativnogo upravlenija i biznesa, 2005. – 168 s.

Familjarsjka L.L. Modelj orghanizaciji samostijnoji roboty slukhachiv na dystancijnomu etapi pidvyshhennja kvalifikaciji za ochno-dystancijnoju formoju navchannja / L.L. Familjarsjka. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.zippo.net.ua/index.php? рage id=604.

Shamova T.I. Upravlenie obrazovatel'nymi sistemami : ucheb. posob. [dlja stud. vuzov] / Tat'jana Ivanovna Shamova, Petr Ivanovich Tret'jakov, Nikolaj Petrovich Kapustin ; T. I. Shamota (red.). – M. : Gumanit. izdat. centr «VLADOS», 2001. – 320 s.

Shamova T.I. Upravlenie obrazovatel'nym processom v adaptivnoj shkole / T.I. Shamova, T.M. Davidenko. – M.: Centr «Pedagogicheskij poisk», 2001. – 384 s.

[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://pidruchniki.ws/16400116/ sotsiologiya/yak_spivvidnosyatsya_kategoriyi_upravlinnya_menedzhment_kerivnitstvo.

Downloads


Переглядів анотації: 338

Опубліковано

2018-03-08

Як цитувати

[1]
V. Hladkova, «СТАЖУВАННЯ ЯК ФОРМА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ», OD, с. 87–99, Бер 2018.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти