НОВІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ КОМПЕТЕНТНОГО ЛІКАРЯ

Автор(и)

  • Elena Tkachuk Національний медичний університет імені О.О. Богомольця http://orcid.org/0000-0001-6164-0624
  • Yaroslava Kulbashna доктор педагогічних наук, кандидат медичних наук, професор, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, http://orcid.org/0000-0002-2571-091X
  • Valeriia Zakharova викладач кафедри іноземних мов, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, http://orcid.org/0000-0002-8863-2373

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.31220

Ключові слова:

вища школа, заклад вищої медичної освіти, загальні компетентності, здоров’язбережувальна компетентність, майбутні лікарі, функції викладача вищої школи

Анотація

У статті розкрито ролі і функції сучасного викладача закладів вищої медичної освіти (наставника, тренера, тьютора, ментора, коуча, фасилітатора, менеджера, дослідника) у створенні якісного досвіду для студентів та забезпеченні умов для набуття ними знань, компетентностей і навичок. Обгрунтовано необхідність оновлення педагогічної парадигми у вищій медичній школі відповідно до еволюційних особистісних змін сучасної генерації молоді. Встановлено, що серед недостатньо оцінених функцій викладача вищої медичної школи є формування здоров’язберігаючої та іншомовної компетентностей майбутнього лікаря.  Визначено ключові завдання сучасного викладача вищої медичної освіти, які взаємопов’язані і взаємозалежні між собою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Elena Tkachuk, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

здобувач Інституту вищої освіти НАПН України 

Посилання

Амосова К.М. (2018). Хто такі «міленіали», і як навчати таких студентів. URL: http://nmu.ua/news/kateryna-amosova-hto-taki-milenialy-yak-navchaty-takyh-studentiv/

Бутенко Н. Компетенції сучасного викладача вищої школи в контексті реалізації його місії / Н. Бутенко // Вісник Львівського університету. - Серія педагогіки. - 2009. - Вип. 25. - Ч. 1. - С. 31-39.

Головань М. С. Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу / М. С. Головань // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. Збірник статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип. 44. – Ч. 3. – с.79-88.

Закон України «Про вищу освіту»: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 вересня 2017 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2017. – 100 с. // електронний ресурс URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Запара Л. Лідерство та умови розвитку лідерів. Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації: Матеріали 5-ї міжнародної наук.-практ. конф. – Дніпро, 7-9.11.2017: тези доповідей. – Дніпро: Друкарня ДДАЕУ, 2017. – 276 с.

Зеєр Э.Ф. Психология личностно ориентированного профессионального образования.– Екатеринбург: Изд–во Урал. Гос. проф. пед. ун–та, 2000. – с. 257.

Ільчук В. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін у вищих навчальних аграрних закладах: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / Ільчук Віта Василівна; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 20016. - 254 с.

Карпиєвич, Е. Ф., Краснова, Т. И. Методика подготовки тьюторов и критерии оценки ее эффективности. Актуальные вопросы организации научно-методического обеспечения университетского образования: материалы Междунар. научно-практической интернет-конференции, Минск, 26–27 октября 2017 г. / БГУ, Центр проблем развития образования ГУУиНМР: – Минск: БГУ, 2017. – С. 84-92. URL: http://elib.bsu. by/handle/123456789/185923? offset=20.

Кульбашна Я.А., Ткачук О.Г. Формування загальних компетентностей майбутніх лікарів // Педагогічний процес: Теорія і практика (серія: Педагогіка) м. Київ, 2016. - №4 (55).

Кульбашна Я.А. Підготовка компетентного лікаря: акредитація закладів вищої стоматологічної освіти України і США Педагогічний процес:теорія і практика. – 2016. - №2. – С.100-105

Кульбашна Я.А. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматології: теоретичні й методичні основи: монографія / Я.А. Кульбашна. – К.: ВПП «Компас», 2014. – 416с.

Литвиненко О. Тютор как ключевая фигура современного образовательного менеджмента. Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації: Матеріали 5-ї міжнародної наук.-практ. конф. – Дніпро, 7-9.11.2017: тези доповідей. – Дніпро: Друкарня ДДАЕУ, 2017. – 276 с

Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2020 років // електронний ресурс URL: http://healthsag.org.ua/wp-content/uploads/2014/11/Strategiya_UKR.pdf.

Рябініна О.В. Теорія та практика освіти. URL: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/ 2174/ lkc.pdf

Саркісова О. Ю. Реалізація студентоцентризму у навчанні засобом упровадження інтерактивних технологій / О. Ю. Саркісова // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю, (Київ, 2–3 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ: КНЕУ, 2016. – С. 258–259. URL: http://ir.kneu.edu.ua: 8080/handle/2010/17954.

Сиротенко Г.О. Інноваційна діяльність педагога: від теорії до успіху. Інформаційно- методичний збірник /Упорядник Г.О. Сиротенко. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 124 с.

Соколова Е. И. Анализ терминологического ряда «коуч», «ментор», «тьютор», «фасилитатор», «эдвайзер» в контексте непрерывного образования // Непрерывное образование: XXI век. Выпуск 4, 2013. URL:http://lll21.petrsu.ru/ journal/content_list.php?id=13481 DOI: 10.15393/j5.art.2013.2171.

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти Нову редакцію було ухвалено на Міністерській конференції 14-15 травня 2015 року. URL:http://www.enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20Ukrainian _by%20the%20British%20Council.pdf.

Ткачук О. Г. Формування «лідерства», як професійно важливої якості майбутнього лікаря [Текст] / О.Г. Ткачук // Теоретичний та науково-методичний часопис Вища освіта України. Тематичний випуск «Інтеграція вищої освіти і науки». – 2015. № 3 (додаток 1).

Указ президента України № 42/ 2016 Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя – здорова нація». URL: http://www.president.gov.ua /documents/422016-19772.

Kulbashna Ya., Tkachuk O., Zakharova. V. The development of foreign language and leadership competencies in providing competiveness of future doctor // European humanities studies: State and Society, 2017

Paul Haidet, Howard F Stein The Role of the Student-Teacher Relationship in the Formation of Physicians DOI: 10.1111/j.1525-1497.2006.00304.x

Shakmurova G. А., Egamberdieva L. N. Health protection activity of a teacher in formation of students’ personality. European Sciences review Scientific journal № 3–4 2017 (March–April) DOI: http://dx.doi.org/10.20534/ESR-17-3.4-85-86.

Tuning Educational Structures in Europe. Accessed at: http://www.unideusto.org /tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf .

References

Amosova K.M. (2018). Khto taki «milenialy», i yak navchaty takykh studentiv. Retrieved from http://nmu.ua/news/kateryna-amosova-hto-taki-milenialy-yak-navchaty-takyh-studentiv/ (ukr).

Butenko N. (2009). Kompetentsii suchasnoho vykladacha vyshchoi shkoly v konteksti realizatsii yoho misii. Visnyk Lvivskoho universytetu. - Seriia pedahohiky. - Vyp. 25. - Ch. 1., 31-39. (ukr).

Holovan M. S. (2014). Profesiina kompetentnist vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu / M. S. Holovan // Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity. Seriia: Pedahohika i psykholohiia. Zbirnyk statei.– Vyp. 44. – Ch. 3, 79-88. (ukr).

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» (2014). [Law of Ukraine]. – K.: PALYVODA A. V., 2017. – 100 s. // Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (ukr).

Zapara L. (2017). Liderstvo ta umovy rozvytku lideriv. Rozvytok form i metodiv suchasnoho menedzhmentu v umovakh hlobalizatsii: Proceedings of the International, tezy dopovidei. – 276 s. (ukr).

Zeer Е..F. (2000). Psykholohyia lychnostno oryentyrovannoho professyonalnoho obrazovanyia. Ekaterynburh, Rossyia: Yzdatelstvo Uralskoho Hosudarstvennoho professyonalnoho pedahohycheskoho unyversytetas. 257 s. (rus).

Ilchuk V. V. (2016) Pedahohichni umovy profesiinoho samorozvytku vykladachiv fakhovykh dystsyplin u vyshchykh navchalnykh ahrarnykh zakladakh. Candidate’s: Vinnytskyi derzh. ped. un-t imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. - Vinnytsia, Ukraine. - 254 s. (ukr).

Karpyievych, E. F., Krasnova, T. Y. (2017). Metodyka podhotovky tiutorov y kryteryy otsenky ee эffektyvnosty. Aktualnыe voprosы orhanyzatsyy nauchno-metodycheskoho obespechenyia unyversytetskoho obrazovanyia: Proceedings of the International, Mynsk, BHU, Tsentr problem razvytyia obrazovanyia HUUyNMR: –– S. 84-92. Retrieved from http://elib.bsu. by/handle/123456789/185923? offset=20. (rus).

Kulbashna Ia.A. (2014). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv iz stomatolohii: teoretychni i metodychni osnovy: monohrafiia / Ia.A. Kulbashna. – K.: VPP «Kompas». – 416s. (ukr).

Kulbashna Ia.A. (2016). Pidhotovka kompetentnoho likaria: akredytatsiia zakladiv vyshchoi stomatolohichnoi osvity Ukrainy i SShA Pedahohichnyi protses:teoriia i praktyka. - №2. – S.100-105. (ukr).

Kulbashna Ya.A., Tkachuk O.H. (2016). Formuvannia zahalnykh kompetentnostei maibutnikh likariv [Formation of general competencies of future physicians]. Pedahohichnyi protses: Teoriia i praktyka (seriia: Pedahohika) № 4 (55). (ukr).

Lytvynenko O. (2017). Tiutor kak kliuchevaia fyhura sovremennoho obrazovatelnoho menedzhmenta. Rozvytok form i metodiv suchasnoho menedzhmentu v umovakh hlobalizatsii: Materialy 5-i mizhnarodnoi nauk.-prakt. konf. – Dnipro, 7-9.11.2017: tezy dopovidei. – Dnipro: Drukarnia DDAEU. – 276 (ukr).

Natsionalna stratehiia reformuvannia systemy okhorony zdorovia v Ukraini na period 2015 – 2020 rokiv // Retrieved from http://healthsag.org.ua/wpcontent/uploads/2014/ 11/ Strategiya_UKR.pdf. (ukr).

Sarkisova O. Yu. Realizatsiia (2016, 2–3 bereznja). Studentotsentryzmu u navchanni zasobom uprovadzhennia interaktyvnykh tekhnolohii. All-Ukrainian Conference. – Kyiv: KNEU, 2016. – S. 258–259. Retrieved from http://ir.kneu.edu.ua: 8080/handle/ 2010/ 17954. (rus).

Syrotenko H.O. (2006). Innovatsiina diialnist pedahoha: vid teorii do uspikhu. Informatsiino. – Poltava, Ukraine: POIPPO, – 124 s. (ukr).

Sokolova E. Y. (2013). Analyz termynolohycheskoho riada «kouch», «mentor», «tiutor», «fasylytator», «эdvaizer» v kontekste neprerыvnoho obrazovanyia. URL:http://lll21. petrsu.ru/journal/content_list.php?id=13481 DOI:10.15393/j5.art. 2013.2171. (rus).

Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity – Kyiv, Ukraine: TOV “CS”, 2015. – 32 c. (ukr).

Riabinina O.V. Teoriia ta praktyka osvity. Retrieved from http://univer.nuczu.edu.ua/ tmp_metod/ 2174/ lkc.pdf (ukr).

Tkachuk O. H. (2015). Formuvannia «liderstva», yak profesiino vazhlyvoi yakosti maibutnoho likaria. Teoretychnyi ta naukovo-metodychnyi chasopys Vyshcha osvita Ukrainy. Tematychnyi vypusk «Intehratsiia vyshchoi osvity i nauky». № 3 (1). (ukr).

Ukaz prezydenta Ukrainy # 42/ 2016 Pro Natsionalnu stratehiiu z ozdorovchoi rukhovoi aktyvnosti v Ukraini na period do 2025 roku «Rukhova aktyvnist - zdorovyi sposib zhyttia – zdorova natsiia». Retrieved from http://www.president.gov.ua/documents/ 422016-19772. (ukr).

Haidet, P. & Howard, F. Stein (2006) The Role of the Student-Teacher. Relationship in the Formation of Physicians, 21(Suppl 1), 16–20. DOI: 10.1111/j.1525-1497. 2006.00304.x (Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1484 835/) (eng).

Kulbashna Ya., Tkachuk O., Zakharova. V. The development of foreign language and leadership competencies in providing competiveness of future doctor // European humanities studies: State and Society, 2017 (ukr).

Shakmurova, G. А. & Egamberdieva L. N. (2017). Health protection activity of a teacher in formation of students’ personality. European Sciences review Scientific journal, № 3–4 (March–April), 85-87. DOI: http://dx.doi.org/10. 20534/ESR-17-3.4-85-86 (eng).

Tuning Educational Structures in Europe. Retrieved from: http://www.unideusto.org /tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf. (eng)

Downloads


Переглядів анотації: 730

Опубліковано

2018-03-08

Як цитувати

[1]
E. Tkachuk, Y. Kulbashna, і V. Zakharova, «НОВІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ КОМПЕТЕНТНОГО ЛІКАРЯ», OD, с. 141–157, Бер 2018.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти