ЯКИМ ЯРЕМА: ТИПОЛОГІЯ УЧИТЕЛЯ НА ЗЛАМІ ТИПІВ ПЕДАГОГІКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Ruslan Zveryuk Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.84612

Ключові слова:

енергетично-номокративна педагогіка, методологічні підходи, психологія, сентиментально-чуттєва педагогіка, тип (підтип) учителя, учительське звання, Яким Ярема

Анотація

У статті, на основі вивчення змісту ідей Я. Яреми, викладених у праці «Психологія учительського звання – типологія», досліджено зміст його методологічних, психологічних та педагогічних підходів до аналізу педагогічного професіоналізму. Шляхом порівняння з’ясовано зміст використаного вченим поняття «звання» як професійної чинності, загальну методологію дослідження, що відповідає інтегрованим засадам філософії життя та львівсько-варшавської філософської школи. Вивчення Якимом Яремою основ професійної психології, зокрема професій, «предметом яких є людина», дало можливість порівняти тогочасних меж педагогічного професіоналізму зі сучасними. Акмеологічні підходи до характеризування типів педагогів у праці Я. Яреми реалізуються завдяки поєднанню аналізу культурно-психологічних типів людини (гуманітарної психології та етики особистості), типології вчителів у розрізі виховного потенціалу типів (психологічний аналіз особистості вчителя-вихователя) та власної наукової візії історико-педагогічного етапу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ruslan Zveryuk, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

старший викладач кафедри української та іноземних мов імені Якима Яреми Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

Посилання

Волинець К.І. Ідеї К.Д. Ушинського щодо підготовки майбутніх учителів у сучасній неперервній педагогічній освіті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці», Київ, 20–21 лютого 2014. С. 185–192.

Гапон Н.П. Соціально-психологічні погляди Якима Яреми (до 125-річчя від дня народження). Соціогуманітарні проблеми людини. 2010. №4. С. 181–187.

Концепція розвитку педагогічної освіти (проект) / Міністерство освіти і науки України. Київ, 2017. 21 с.

Kuchta Ja. Typologja Nauczyciela. Szkice wychowawcze. II Wydanie. Lwów,1936. 32 s.

Смолінська О.Є. Внесок Якима Яреми в розвиток педагогічної психології. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2005. № 3. С. 130–136.

Твардовський К. Чому знання – це сила? / Пер. з польської І. Карівець. Sententiae. 2016. Vol. 35, № 2 (ХХХV). С. 133–141. DOI: https://doi.org/10.22240/sent35.02.133

Яким Ярема / упоряд. С. Ярема; заг. ред. Д. Герцюк. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. 243 с.

Ярема Я.Я. Психологічна характеристика професії бібліотекаря. Книголюб. – Прага, 1929. Кн. 1/2. С. 18–47.

Ярема Я.Я. Психологія вчительського звання – типологія. Ярема Яким Якимович (1884–1964) – літературознавець, педагог, психолог, громадський діяч. Опис №1 документів постійного зберігання за 1869 – 2007 роки. НУ «Києво-Могилянська академія». Наукова бібліотека. Науковий архів. 1935. № 47. 23 с.

References

Hapon, N.P. (2010). Sotsialno-psykholohichni pohliady Yakyma Yaremy (do 125-richchia vid dnia narodzhennia) [Yakym Yarema's social-psychological views (to the 125th anniversary of his birth)]. Socio-humanitarian problems of man, №4, 181–187 p. (ukr).

Kuchta, Ja. (1936). Typologja Nauczyciela. Szkice wychowawcze. II Wydanie [Teacher's typology. Educational essay. (2nd ed.)]. Lviv. (pol).

Smolinska, O.Ye. (2005). Vnesok Yakyma Yaremy v rozvytok pedahohichnoi psykholohii [Yakim Yarema's contribution of in the development of pedagogical psychology]. Pedagogy and Psychology of Professional Education, № 3, 130–136 p. (ukr).

Tvardovskyy, K. (2016). Chomu znannia – tse syla? [Why knowledge is power?]. Translation from Polish I. Karivets. Sententiae. Vol. 35, № 2 (ХХХV). С. 133–141. DOI: https://doi.org/10.22240/sent35.02.133 (ukr).

Ukraine, Ministry of Education and Science. (2017, December 29). Concept of pedagogical education (project). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proekt-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti. (ukr).

Volynets, K.I. (2014). Idei K.D. Ushynskoho shchodo pidhotovky maibutnikh uchyteliv u suchasnii neperervnii pedahohichnii osviti [K.D. Ushynskii's ideas concerning preparation of future teachers in modern continuous pedagogical education]: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «K.D. Ushynskii's ideas at modern pedagogy», 185–192 p. (ukr).

Yarema, S., Hertsyuk, D. (Eds.). (2003). Yakym Yarema. Lviv : Publishing center Ivan Franko LNU (ukr).

Yarema, Ya.Ya. (1929). Psykholohichna Kharakterystyka Profesii Bibliotekaria [Psychological Characteristics of the Librarian's Profession]. Knyholiub. Prague. Vol. 1/2, 18–47 p. (ukr).

Yarema, Ya.Ya. (1935). Psykholohiia Vchytelskoho Zvannia – Typolohiia [Psychology of a teacher's rank is a typology]. Yarema Yakym Yakymovich (1884-1964) - literary critic, teacher, psychologist, public figure. Description № 1 of the documents of permanent storage for 1869 - 2007 years. National University "Kyiv-Mohyla Academy". Scientific Library. Scientific archive. № 47. (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 469

Опубліковано

2018-03-08

Як цитувати

[1]
R. Zveryuk, «ЯКИМ ЯРЕМА: ТИПОЛОГІЯ УЧИТЕЛЯ НА ЗЛАМІ ТИПІВ ПЕДАГОГІКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ», OD, с. 38–50, Бер 2018.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти