ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З ОСОБАМИ, ЩО МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ОСВІТНІ ПОТРЕБИ

Автор(и)

  • Hanna Skachkova Запорізький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.5749

Ключові слова:

вища освіта, інклюзивна освіта, професійна підготовка, особи з особливими освітніми потребам, соціальна робота, соціальний працівник

Анотація

У статті проаналізовано системи підготовки соціальних працівників до роботи з особами, що мають особливі освітні потреби в університетах США, Канади, Великої Британії, Франції, Німеччини та України. Характеризуються навчальні плани вищих навчальних закладів зазначених країн, що готують майбутніх кваліфікованих соціальних працівників до роботи з особами з особливим освітніми потребами. Виокремлюються форми і методи навчання, що домінують в системі підготовки фахівців соціальної сфери. Зазначені спільні та відмінні риси процесу навчання студентів спеціальності «соціальна робота» в зарубіжних та вітчизняних ВНЗ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Hanna Skachkova, Запорізький національний університет

postgraduate

Посилання

Бартош О. П. До проблеми теоретичної підготовки бакалаврів соціальної роботи у Великій Британії. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2014. № 5 (288), Ч. І, С. 187-195.

Лебедева С. С. Проблемы подготовки социального работника в системе непрерывного образования. Непрерывное образование : ХХІ век. 2017. вип. 2(18). URL : http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=3486. DOI:

http://dx.doi.org/10.15393/j5.art.2017.3486

Лещук Г. В. Система професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Тернопіль, 2009. 20 с.

Освітні програми. Бакалавр. Соціальна робота / Хмельницький національний університет. URL : http://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?r=50&p=1. (дата звернення 25.01.2018).

Пащенко Ю. А., Целых М. П. Организация профессионального образования работников социально-педагогической сферы в Германии. Известия ЮФУ. Технические науки. 2012. №10. С. 105-111.

Робак В. Є. Система підготовки соціальних працівників у деяких зарубіжних країнах. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Сер. : Психолого-педагогічні науки. 2013. № 2. С. 206-210.

Сайко Н. Система професійної підготовки соціальних педагогів у Німеччині. Витоки педагогічної майстерності. 2017. Випуск 19. С. 385-390.

Факультет соціальних наук і соціальних технологій БП «Соціальна робота» / Національний університет «Києво-Могилянська академія». URL :

http://www.ukma.edu.ua/ects/index.php/fsnst/187-c (дата звернення 24.01.2018).

Фокин И. В. Методы профессионального воспитания будущих социальных работников США. Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2012. Т. 18. № 1-2. С. 132-

About School of social work Columbia university. URL : https://socialwork.columbia.edu/about/ (дата звернення 23.01.2018).

Course catalog / School of social work university of Michigan. URL : https://ssw.umich.edu/courses?page=1 (дата звернення 23.01.2018).

Disability Studies and Psychology / University of Windsor. URL :

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/350/disability-studies-and-psychology (дата звернення 22.01.2018).

Jack, Joseph and Morton Mandel School of Applied Social Sciences Courses / Case Western Reserve University. URL : http://bulletin.case.edu/mandelschoolofappliedsocialsciences/courses/ (дата звернення 24.01.2018).

References

About School of social work Columbia university. Retrieved from https://socialwork.columbia.edu/about/ (eng)

Bartosh, O. P. (2014) Do problemy teoretychnoji pidghotovky bakalavriv socialjnoji roboty u Velykij Brytaniji [The problem of theoretical training of bachelors of social work in the UK]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka. 5 (288), 187-195 (ukr)

Course catalog / School of social work university of Michigan. Retrieved from https://ssw.umich.edu/courses?page=1 (eng)

Disability Studies and Psychology / University of Windsor. Retrieved from

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/350/disability-studies-and-psychology (eng)

Fakuljtet socialjnykh nauk i socialjnykh tekhnologhij BP «Socialjna robota» [Faculty of Social Sciences and Social Technologies, BP "Social Work"] / Nacionaljnyj universytet «Kyjevo-Moghyljansjka akademija». Retrieved from :

http://www.ukma.edu.ua/ects/index.php/fsnst/187-c (ukr)

Fokin I. V. (2012) Metody professional'nogo vospitanija budushhih social'nyh rabotnikov SShA. [Methods of professional education of future social workers in the USA]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Pedagogika. Psihologija. Sociokinetika. 1-2. 132-133 (rus)

Jack, Joseph and Morton Mandel School of Applied Social Sciences Courses / Case Western Reserve University. Retrieved from

http://bulletin.case.edu/mandelschoolofappliedsocialsciences/courses/ (eng).

Lebedeva S. S. (2017) Problemy podgotovki social'nogo rabotnika v sisteme nepreryvnogo obrazovanija [Problems of training a social worker in the system continuous education]. Nepreryvnoe obrazovanie : ХХІ vek. 2(18). Retrieved from : http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=3486. DOI: http://dx.doi.org/10.15393/

j5.art.2017.3486 (rus)

Leshhuk Gh. V. (2009) Systema profesijnoji pidghotovky fakhivciv socialjnoji sfery u Franciji [System of professional training specialists of social sphere in France] :

Extended abstract of candidate’s pedagogical science. Ternopilj, 20 (ukr)

Osvitni proghramy. Bakalavr. Socialjna robota [Educational programs. Bachelor. Social Work] / Khmeljnycjkyj nacionaljnyj universytet. Retrieved from http://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?r=50&p=1 (ukr)

Pashhenko Ju. A., Celyh M. P. (2012) Organizacija professional'nogo obrazovanija rabotnikov social'no-pedagogicheskoj sfery v Germanii [Organization of professional education of social and educational workers in Germany]. Izvestija JuFU. Tehnicheskie nauki. 10. 105-111 (rus)

Robak V. Je. (2013) Systema pidghotovky socialjnykh pracivnykiv u dejakykh zarubizhnykh krajinakh [System of training of social workers in some foreign countries]. Naukovi zapysky Nizhynsjkogho derzhavnogho universytetu im. Mykoly Ghogholja. Ser. : Psykhologho-pedaghoghichni nauky. 2. 206-210 (ukr)

Sajko N. (2017) Systema profesijnoji pidghotovky socialjnykh pedaghoghiv u Nimechchyni [System of professional training of social educators in Germany]. Vytoky pedaghoghichnoji majsternosti. 19. 385-390 (ukr)

Downloads


Переглядів анотації: 385

Опубліковано

2018-03-08

Як цитувати

[1]
H. Skachkova, «ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З ОСОБАМИ, ЩО МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ОСВІТНІ ПОТРЕБИ», OD, с. 116–128, Бер 2018.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти