ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ РЕФОРМ

Автор(и)

  • Olga Khoma Мукачівський державний університет
  • Oksana Liba Мукачівський державний університет

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.9123

Ключові слова:

інтегрований урок, математична компетентність, комунікативна компетентність, компетентність, компетентнісні завдання, початкова школа

Анотація

У статті розкриваються сучасні підходи до навчання молодших школярів в умовах освітньої реформи. Увага акцентується на формуванні у молодших школярів комунікативної та математичної компетентностей. Проаналізовано дослідження науковців з проблеми, дібрано окремі компетентнісні завдання з української мови та математики для реалізації змісту і цілей навчання в початковій школі. Авторами вказано на роль інтерактивного навчання як інноваційного в процесі формування компетентностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Olga Khoma, Мукачівський державний університет

к. пед. н., доцент, доцент кафедри теорії та методики початкової освіти

Oksana Liba, Мукачівський державний університет

к. пед. н., ст. викладач кафедри теорії та методики початкової освіти

Посилання

Васильківська Н. Як навчати тексти сприймати. Лінгвістика тексту на уроках української мови в 1-2-му класі. Учитель початкової школи. 2017. №8. С.16-22.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і головн.ред. В. Т. Бусел. К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.1440с.

Закон України «Про освіту». Прийнято Верховною Радою України 05.09.2017: http //zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата опублікування: 28.09.2017)

Зенченко Т.Ф. Підготовка майбутніх учителів до вивчення прикметника у початкових класах на компетентнісних засадах: автореф. дис… канд.пед.н: спец:13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова). Київ, 2016. 22с.

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/ 2018 навчальному році. Учитель початкової школи. 2017. №9 (вкладка). С.1-3.

Онопрієнко О. Компетентнісно зорієнтовані задачі як засіб формування математичної компетентності учнів. Початкова школа. 2013. №3. С.23– 26.

Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. К.: Видавництво А.С.К, 2004. 192с.

REFERENCES

Vasylkivska N. Yak navchaty teksty spryimaty. Linhvistyka tekstu na urokakh ukrainskoi movy v 1-2-mu klasi. Uchytel pochatkovoi shkoly. 2017. #8. S.16-22.

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / Uklad. i holovn.red. V. T. Busel. K.: Irpin: VTF «Perun», 2001.1440s.

Zakon Ukrainy «Pro osvitu». Pryiniato Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 05.09.2017: http //zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (data opublikuvannia: 28.09.2017)

Zenchenko T.F. Pidhotovka maibutnikh uchyteliv do vyvchennia prykmetnyka u pochatkovykh klasakh na kompetentnisnykh zasadakh: avtoref. dys… kand.ped.n: spets:13.00.02 «Teoriia ta metodyka navchannia (ukrainska mova). Kyiv, 2016. 22s.

Metodychni rekomendatsii shchodo vykladannia navchalnykh predmetiv u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh u 2017/ 2018 navchalnomu rotsi. Uchytel pochatkovoi shkoly. 2017. #9 (vkladka). S.1-3.

Onopriienko O. Kompetentnisno zoriientovani zadachi yak zasib formuvannia matematychnoi kompetentnosti uchniv. Pochatkova shkola. 2013. #3. S.23– 26.

Pometun O. I. Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia. K.: Vydavnytstvo A.S.K, 2004. 192s.

Downloads


Переглядів анотації: 464

Опубліковано

2018-03-08

Як цитувати

[1]
O. Khoma і O. Liba, «ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ РЕФОРМ», OD, с. 291–302, Бер 2018.

Номер

Розділ

Компетентнісний підхід в освіті