МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ-КОНСТРУКТОРІВ

Автор(и)

  • Anton Semenyuk Приватний вищий навчальний заклад "Одеський коледж комп'ютерних технологій "Сервер"

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.96418

Ключові слова:

культура, методика, модель, підхід, художня культура, художня культура майбутніх художників-конструкторів

Анотація

Статтю присвячено дослідженню моделі формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів у процесі професійної підготовки.  Визначено сутність феномена «художня культура майбутніх художників-конструкторів». Представлено основні наукові підходи щодо формування художньої культури майбутніх фахівці (особистісний, компетентнісний, культурологічний, аксіологічний, інтегральний). Охарактеризовано та обґрунтовано зміст складових моделі формування художньої культури майбутніх дизайнерів.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Anton Semenyuk, Приватний вищий навчальний заклад "Одеський коледж комп'ютерних технологій "Сервер"

посада - викладач соціально-гуманітарних

дисциплін

Посилання

Антонова О. Є. Базові знання з педагогіки: становлення, розвиток, технологія формування / О. Є. Антонова. − Житомир : ЖДПУ, 2003. − 208 с.

Захарова Г. И. Теория и методика психологического тренинга / Г. И. Захарова. – Челябинск, 2008. – 44 с.

Макар З. Ю. Вимоги до професійних знань і вмінь сучасних фахівців сфери дизайну / З. Ю. Макар // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці, 2014. – Вип. 713. – С. 108-116.

Масол Л. М. Художньо-педагогічні технології в основній школі : єдність навчання і виховання / Л. М. Масол. – Харків, 2015. – 178 с.

Ягупов В. В. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти / В. В. Ягупов, В. І. Свистун // Наукові записки. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2007. – Том 71. – С. 3–8.

References

Antonova O. Y. (2003). Bazovi znannya z pedahohiky: stanovlennya, rozvytok, tekhnolohiya formuvannya [Basic knowledge of pedagogy: formation, development, technology of formation] / O. Ye. Antonova. − Zhytomyr. − 208 s. (ukr).

Zaharova G. I. (2008). Teoryya y metodyka psykholohycheskoho trenynha [Theory and methodology of psychological training] / G. I. Zaharova. – Cheliabynsk. – 44 s. (rus).

Makar Z. Y. (2014). Vymohy do profesiynykh znan' i vmin' suchasnykh fakhivtsiv sfery dyzaynu [Requirements for professional knowledge and skills of modern specialists in the field of design] / Z. Y. Makar // Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. – Chernivtsi. – Vyp. 713. – S. 108-116. (ukr).

Masol L. M. (2015). Khudozhn'o-pedahohichni tekhnolohiyi v osnovniy shkoli : yednist' navchannya i vykhovannya [Artistic and pedagogical technologies in the basic school: the unity of education and education] / L. M. Masol. – Kharkiv. – 178 s. (ukr).

Yahupov V. V. (2007). Kompetentnisnyy pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv u systemi vyshchoyi osvity [Competency approach to training specialists in the system of higher education] / V. V. Yahupov, V. I. Svystun // Naukovi zapysky. Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota. – T.1. – S. 3–8. (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 278

Опубліковано

2018-03-08

Як цитувати

[1]
A. Semenyuk, «МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ-КОНСТРУКТОРІВ», OD, с. 129–140, Бер 2018.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти