КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ НА ОСНОВІ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • Olexandr S. Kyrychenko Миколаївський національний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.2938

Ключові слова:

готовність, готовність до професійної діяльності інженерів, критерії і показники формування готовності до професійної діяльності, рівні формування готовності, 3D-моделювання

Анотація

У даній статті автором виокремлено критерії формування готовності до професійної діяльності інженерів вищих навчальних закладів з використанням 3D-моделювання. Проаналізовано термінологічні поняття «критерій» і «показник». Запропоновано чотири основні критерії формування готовності: мотиваційний, інтеграційний, діяльнісний, творчий. Для кожного виокремленого критерію вказано показники його прояву. На основі виокремлених критеріїв і показників їх прояву відзначено наступні рівні формування готовності: низький, середній, достатній і високий.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olexandr S. Kyrychenko, Миколаївський національний аграрний університет

Кандидат технічних наук, доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Посилання

Бахмат Н. В. Педагогічне моделювання як складова фахової готовності вчителя початкових класів [Текст] / Н. В. Бахмат // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2011. – Вип. 7. – С. 14 – 20.

Бацуровська І. В. Теоретичні основи використання технологій дистанційного навчання при підготовці майбутніх інженерів у ВНЗ [Текст] / І.В. Бацуровська // Перспективна техніка і технології – 2011 : матеріали VII-ї Міжнар. наук.—практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (Миколаїв, 13-16 вересня 2011). – Миколаїв: 2011. – С. 157 – 163.

Бацуровська І. В. Упровадження моделі підготовки магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних курсів [Текст] / І. В. Бацуровська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – № 3 (85). – 2016. – С. 14 – 20.

Броннікова В. Б. Критерії, показники та рівні готовності майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів [Електронний ресурс] / В. Б. Броннікова // Теорія і методика професійної освіти : електронний науковий фаховий журнал. – Режим доступу: http://tmpo.ivet-ua.science/images/Vol._10/16_tmpo_10_bronnikova.pdf.

Горбатюк Р. Комп’ютерне моделювання у підготовці майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності [Текст] / Р. Горбатюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2009. – № 3. – С. 222 – 229.

Дахин А. Н. Педагогическое моделирование : монография / А. Н. Дахин. – Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2005. – 230 с.

Дущенко О. Готовність майбутнього вчителя інформатики до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності [Текст] / О. Дущенко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер : Педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 327 – 333, DOI: 10.7905/нвмдпу.v0i14.1089 (ukr).

Кириченко О. С. Технології 3D-моделювання для підготовки інженерів-електроенергетиків [Текст] / О. С. Кириченко // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика» (м. Ужгород, 23-24 червня 2017 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 69 – 72.

Кобзар В. М. Формування готовності до інноваційної діяльності майбутніх технологів у коледжах аграрного профілю [Текст] : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Кобзар Валентина Миколаївна – Вінниця, 2015. – 261 с.

Козак Л. В. Критерії готовності майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності [Текст] / Л. В. Козак // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2013. – Вип. 3. – С. 76 – 88.

Литвин В. А. Методика формування інформаційної культури майбутніх архітекторів [Електронний ресурс] / В. А. Литвин // Молодий вчений. – 2015. – № 2(4). – С. 159 – 162. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2%284%29__43.

Лодатко Є. О. Моделювання в педагогіці : точки відліку [Електронний ресурс] / Є. О. Лодатко // Е-журнал «Педагогічна наука : історія, теорія, практика, тенденції розвитку». – 2010. – Вип. № 1. – Режим доступу: http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_emagazine_pedagogical_science_vypuski_n1_2010_st_2/.

Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні : Монографія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 460 с.

Огієнко О. І. Формування готовності до інноваційної діяльності як важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя [Текст] / О. І. Огієнко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал СумДПУ імені А. С. Макаренка. – № 7 (33). – 2014. – С. 154 – 162.

Ожга М. М. Методика навчання систем 3D проектування майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю : дис. канд. пед. наук [Текст] : 13.00.02 / Ожга Михайло Михайлович – Харків, 2015. – 284 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка : Около 70 000 слов // С. И. Ожегов / Под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. – [23-е изд., испр.]. – М. : рус. яз., 1991. – 917 с.

Плахотнюк Н. П. Критерії та показники рівня готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності [Текст] / Наталя Павлівна Плахотнюк. // Збірник наукових праць Слов'янського державного педагогічного університету. Ч. II. –Слов’янськ: СДПУ. – 2010. – №5. – С. 181 – 191.

Самойленко О. М. Теоретичні основи використання технологій дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів математики [Текст] / О. М. Самойленко // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2011. – Вип. 1. – С. 29-34.

Самойленко О. М. Підготовка бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання : монографія / О. М. Самойленко; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Херсон : Грінь Д.С., 2013. – 434 c. – Бібліогр.: с. 374 – 418.

Столяренко О. В. Моделювання педагогічної діяльності у підготовці фахівця: навчально-методичний посібник / О. В. Столяренко, О. В. Столяренко. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 196 с.

Федорук А. Л. Критерії та показники готовності майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю [Текст] / А. Л. Федорук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка : науковий часопис. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – № 130. – С. 223 – 227.

Шароватова О. П. Дослідження готовності майбутніх соціальних педагогів до здійснення гувернерської діяльності [Текст] / О. П. Шароватова // Вісник Харківської державної академії культури. – 2009. - Вип. 27. – С. 224 – 232.

Яворська Т. М. Структура, критерії та рівні сформованості самоосвітньої компетентності у майбутніх фахівців економічної галузі [Текст] / Т. М. Яворська // Професійна освіта: проблеми і перспективи. – 2014. – Вип. 7. – С. 56 – 61.

Downloads


Переглядів анотації: 737

Опубліковано

2017-12-14

Як цитувати

[1]
O. S. Kyrychenko, «КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ НА ОСНОВІ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ», OD, с. 296–308, Груд 2017.

Номер

Розділ

Інформатизація освіти