КУЛЬТУРОЛОГО-АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ФІЗКУЛЬТУРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.1-2.3851

Ключові слова:

культуролого-акмеологічний підхід, професійна фізкультурна освіта, магістр, компетенції, творча готовність, навчальна дисципліна «Основи професійно-педагогічної культури фахівця фізичного виховання та спорту»

Анотація

У статті розкрито зміст і значення культуролого-акмеологічного підходу до організації підготовки магістрів фізкультурних спеціальностей та навчальної дисципліни «Основи професійно-педагогічної культури фахівця фізичного виховання та спорту» як частини міждисциплінарної магістерської програми. Проаналізовано взаємозв’язок понять теорії культури і акмеології, принципи, які визначають стратегію і тактику організації магістерської підготовки. Запропоновано орієнтувати процес фізкультурної освіти на формування творчої готовності майбутнього фахівця до діяльності на основі опанування магістром не тільки компетенціями, але й спрямуванням його підготовки до вершин професіоналізму, формування професійно-педагогічної культури особистості. Показано, що запропонована навчальна дисципліна виступає інтеграційно-функціональним засобом формування професійно-педагогічної культури магістрів фізкультурних спеціальностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Батечко Н. Сучасна магістратура в Україні як акмесинергетична система / Н.О. Батечко // Освітологія. – 2014. – Випуск 3, – С. 45-52.

Диба Т.Г. Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання: базові поняття / Т.Г. Диба // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2015. – Випуск 1-2 (42-43). – С. 24-31.

Іваній І. Фізкультурна освіта: концептуальні засади формування професійно-педагогічної культури студентів / Ігор Іваній // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2016. – Випуск 1-2 (46-47). – С. 16-21.

Кузьмина Н.В. (Головко-Гаршина). Предмет акмеології / Н.В. Кузьмина. – 2-е изд. – СПб: Политехника, 2002. – 189 с.

Мачинська Н. І. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних. закладів педагогічного профілю: Монографія / Н.І. Мачинська. – Львів: Льв.ДУВС, 2013. – 416 с.

Михайлишин Г.Й. Формування професійних умінь майбутніх учителів у системі виховної роботи вищих навчальних закладів фізичного виховання: Монографія. – Івано-Франківськ: «ЛІК, 2009». – 229 с.

Огнев’юк В.О. Розвиток в університетській освіті акме-компетентнісного потенціалу майбутнього фахівця / В.О. Огнев’юк // Акмеологія – наука ХХІ століття: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 лютого 2011 р. – К., 2011. – С.6-9.

Основи професійно-педагогічної культури фахівця фізичного виховання та спорту: роб. навч. прогр. для спецільностей 014 «Фізичне виховання», 017 «Фізична культура і спорт», галузь знань: 01 «Освіта», рівень вищої освіти «магістр», за вимогами ЄКТС / МОН України. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка [розробн. Іваній І.В.]. – Суми: Видавництво ФОП Цьома С.П,, 2016. – 74 с.

Сватьєв А.В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього тренера-викладача: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук: спец.13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / А.В. Сватьєв. – Запоріжжя, 2013. – 40 с.

Сисоєва С. О. Дискусійні аспекти наукового тезаурусу нового Закону України "Про вищу освіту" / С. О. Сисоєва // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2015. – Випуск 1-2 (42-43) – С. 7-13.

Сисоєва С.О. Розвиток особистості в умовах постіндустріального суспільства // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Українсько-Польський журнал. За редакцією І. Зязюна, Н. Ничкало, Т. Левовицького, І. Вільш. – Т. ІІІ. – Київ: Ченстохова, 2001. – С. 395-404.

Ivanii I. Approaches of the professional-pedagogical culture to form students of physical culture specialities during the process of professional training. Journal of of Physical Education and Sport, 2016, 16(1), Art 102, pp.640-643. Doi:10.7752/jpes,2016.s1102

Downloads


Переглядів анотації: 331

Опубліковано

2017-03-24

Як цитувати

[1]
«КУЛЬТУРОЛОГО-АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ФІЗКУЛЬТУРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ», OD, с. 38–51, Бер 2017.

Номер

Розділ

Соціологія та культурологія освіти