Розвиток загальної середньої освіти як проблема теорії і практики управління освітою

Автор(и)

  • Людмила Паращенко Асоціація керівників шкіл України

Ключові слова:

розвиток освіти, державне управління розвитком загальної середньої освіти, критерії розвитку освіти, навчальний заклад, курикулум

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми розвитку системи загальної середньої освіти (ЗСО), досліджено розробленість категорій «розвиток освіти», «розвиток загальної середньої освіти», критеріїв розвитку ЗСО. Запропоновано визначення поняття «розвиток системи загальної середньої освіти».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Паращенко, Асоціація керівників шкіл України

Член Правління

Посилання

Закон України «Про загальну середню освіту» №651-XIV // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 28. – ст.230; з наступними змінами і доповненнями.

Національна доктрина розвитку освіти України // Нормативно-правове забезпечення освіти : у 4 ч. – Х., 2004. – Ч.1. – с. 5-24.

Положення про Міністерство освіти і науки// Постанова Кабінету Міністрів від 19 грудня 2006 р. N1757// Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1757-2006-%EF

Абушенко В.Л. Развитие [Електронний ресурс] // Новейший философский словарь: словарь / [сост. и гл. ред. А. А. Грицанов]. – 3-е изд., испр. – Минск : Книж. Дом, 2003. – 1279 с. – Режим доступу : http://www.philospedia.com

Біла книга національної освіти України / Акад. пед. наук України; за ред. В.Г. Кременя. – К., 2009.

Єльникова Г.В. Моніторинг як ефективний засіб оцінювання якості загальної середньої освіти в навчальному закладі/ Єльникова Г.В., Рябова З.В. // Теорія і методика управління освітою. – 2008. – №1.

Крисюк С.В. Державне управління освітою. Навч. посібник – К.: НАДУ, 2009.

Наукова діяльність. Основні напрями досліджень АПН України // [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.apsu.org.ua/activity/doc/napryamy02.doc (доступ 20.06.2010).

Основной куррикулум для общеобразовательной школы. Финляндия. (перевод фонда «Сорос Казахстан»). - 56с. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eac.soros.kz/index.php?id=33 24 жовтня 2006 р.

Радо Петер. Миф или реальность? Высококачественное образование в странах ЦВЕ // Государственное управление в переходных экономиках. Институт открытого общества. Ежеквартальное издание программы «Инициатива реформирования местного самоуправления и государственных услуг». – 2002 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lgi.osi.hu/publications/2002/114/ru/fall2002ru_page2.html

Савельева М. Трансформация представлений о развитии в постнеклассической методологии // Філософія освіти. – 2008. – № 1-2 (7). – С. 35 – 44.

Сухович Г.А. Моніторинг розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп'ютерних технологій: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.06 [Електронний ресурс] / Г.А. Сухович; Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менеджменту освіти». – К., 2008. – 20с.

Фуллан М. Сили змін. Вимірювання глибини освітніх реформ / Фуллан М. – Л.: Літопис, 2000. – 269 с.

Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна – 2010. Національна Доповідь. – Київ: Міністерство економіки України, 2010. – 108 с. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.undp.org.ua/files/ua_52412mdgs_ukraine2010_rep_ukr.pdf

Щедровицкий П.Г. Лекция о метаметодологии проектирования // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.shkp.ru/lib/archive/second/2001-1/4/print

Downloads


Переглядів анотації: 464

Опубліковано

2014-01-12

Як цитувати

[1]
Л. Паращенко, «Розвиток загальної середньої освіти як проблема теорії і практики управління освітою», OD, вип. 2 (4), с. 34–46, Січ 2014.

Номер

Розділ

Законодавство та політика для розвитку шкіл