ТЕКСТОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО УВИРАЗНЕННЯ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Yulia А. Rudenko ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського"

Ключові слова:

інформаційні ресурси, метод, історія, документ, джерело, хрестоматія

Анотація

Статтю присвячено методологічному обґрунтуванню доцільності звернення до текстоцентричного підходу в увиразненні мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Автором розкривається сутність ключових понять текстоцентричного підходу: текст, культурно значеннєвий професійно-орієнтований текст (КЗПОТ), культурно-значеннєвий фаховий дискурс.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Yulia А. Rudenko, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського"

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти, ДЗ "Південноукраїнський  національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського"

Посилання

Воробьев В.В. Лингвокультурология. Теория и методы /В.В.Воробьев. -М.: Изд-во росийского ун-та дружбы народов, 1997. -332 с.

Голуб Н.Б. Процес текстотворення як головний елемент риторики /Н.Б.Голуб. [Електронний ресурс]. //Режим доступу http://vuzlib.com/content/view/169/84/.

Н.А.Горбачева. Текстоцентрический подход к формированию коммуникативных умений и навыков учащихся [Електронний ресурс] Режим доступу http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp8/Gorbacheva.pdf.

Дроздова І.П. Теоретико-методичні засади розвитку українського професійного мовлення студентів вищих навчальних закладів нефілологічного профілю: дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання (українська мова)»/ Ірина Петрівна Дроздова. – Херсон.,2011 . – 450 с.

Єщенко Т.А. Роль тексту і дискурсу у формуванні професійного мовлення студентів технічних спеціальностей / Т.А.Єщенко// Наукові праці ДОННТУ. Серія «Педагогіка, психологія і соціологія». - № 1(13). - 2013. –с. 1-7.

Колесник К.В. Применение лингвокультурологические подхода в обучении новогреческого языка в общеобразовательных учебных заведениях Украины /К.В.Колесник // Наукові записки. Серія «Педагогіка» -2014. - № 1 С. 93-99.

Колосовская Е.В. Место дискурсивной практики в образовательной школе. / Евгения Викторовна Колосовская // Филологические науки. Вопросы теории и практики. –Тамбов: Грамота, 2010. - №2 (6). - С.80-85.

Костомаров В.Г. Старые мехи и молодое вино. Из наблюдений над русским словоупотреблениемм конца ХХ века / В.Г.Костомаров, Н.Д.Бурвикова. –СПб.: Златоуст, 2001. -72 с.

Кратасюк Л.М. Інтерактивні методи в навчанні учнів 5-6 класів створювати тексти різних типів. Автореферат дис. канд.. пед. наук. 13.00.02/ Людмила Миколаївна Кратасюк. - К., 2011. 24 с.

Матвеева Т.В. Функциональные стили аспекте текстовых категорий / Тамара Вячеславовна Матвеева. – Свердловск: Уральский университет, 1990. – 624 с.

Мигненко М.А. Формирование лингвокультурологической комнетенции в процес се профессиональной подтогочки иностарнніх военнослужащих: дисс. Канд..пед наук: спец. 13.00.08 / М.А.Мигненко. –Тольятти, 2004. -207 с

Перхайло Н. Текстотворча компетентність у світлі інноваційної освітньої парадигми [Електронний ресурс]. Режим доступу http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/image/konf%2011/doklad_11_3_2_25.pdf

Прохорова О.И. Формирование лингвокультурологической комптенции на занятиях по русскому языку / О.И.Прохорова // Русский язык за рубежом. -№3. -2001. [Электронный ресурс]/ Режим доступа http://www.gramota.ru/biblio/magazines/ryzr/rzr2001

Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации. /Елена Александровна Селиванова// К.Брама. –Изд Вовчок О.Ю., 2004. – 336 с.

Суворова С.Л. Феноменология исследования понятий «дискурс» и «педагогический дискурс». / Светлана Леонидовна Суворова// Вестник Южно-Уральського государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки. – Вып.№ 4 (263) . -2012. – С. 84- 87.

Туркевич О.В. Особливості використання культурологічних текстів у процесі навчання української мови як іноземної // Оксана Туркевич// Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2008. Вип. 3. - С. 277–280.

Ходякова Л. А. Методика интерпритации текста как феномена культури / Л. А. Ходякова // Ярославский педагогический весник. – 2011. – № 2. – Т. 2. Психолого-педагогические науки. – С.76–81.

Хомаєва А. В. анастасія вячеславівна Лінгвокультурологічна компетенція як компонент сучасного навчання англійської мови / А. В. Хомаєва // IX всеукраїнська науково-методична конференція студентів і молодих науковців «Прикладна лінгвістика 2013: проблеми та рішення». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conference.nuos.edu.ua/catalog//lectureDetail?conferenceId=19967&lectureId=21798

Шиянюк Л. Текст як основа формування риторичної культури студентів- нефілологів / Лариса Шиянюк // Вісник Львів. ун-ту серія філол. 2010. вип. 50. с. 371-377.

Downloads


Переглядів анотації: 342

Опубліковано

2015-10-13

Як цитувати

[1]
Rudenko Y. А., «ТЕКСТОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО УВИРАЗНЕННЯ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ», OD, вип. 4(12), с. 181–194, Жов 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ