ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ

Анотація

У статті розглядається питання впровадження протягом ХІХ‑ХХ століть використання інформаційних ресурсів у процесі навчання історії у вітчизняних школах. Метою статті є аналіз поглядів тогочасних методистів та дидактів стосовно впровадження реального та реферативного методів навчання, використання хрестоматій, відвідування музеїв та архівів, які давали можливість активізувати діяльність учнів з формування умінь використовувати інформаційні ресурси. У роботі представлена наукова новизна виявленої ефективності впровадження авторських методик в означений період. Окреслений досвід має перспективи використання та подальшого розвитку в навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баханов К. О. Висвітлення проблем інновацій у навчанні історії в школі в радянській дидактичній літературі (30-80-х років ХХ ст.) / К.О.Баханов // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Пед. науки). – № 1. – Бердянськ: БДПУ, 2005. – С. 180-190.

Бураков Ю. В. Всесвітня історія. Новітні часи. (1945 1996). [Підручник для 11 класу середньої школи.] / Бураков Ю. В., Кипаренко Г. М., Мовчан С. П., Мороз Ю. М. – К.: Генеза, 1996. – 319 с.

Виппер Р. Древняя Европа и Восток: учебник для младших классов гимназий / Р. Виппер. - М.: Тип. Т ва И. Н. Кушнерев и К, 1914. – 176 с.

Власов В. Історичне джерело в арсеналі дидактичних засобів: чи здатна методика подолати втому від історії / Віталій Власов // Історія в школах України. – 2009. – № 4. – С. 3-8.

Влахопулов Б. А. Методика истории / Б. А. Влахопулов. - [2 е исправл. и дополн. изд.]. - Петроград-Киев: Книг-ство "СОТРУДНИКЪ", 1916. – 104 с.

Всесвітня історія 1914-1939 : навчальний посібник для 10 кл. серед. загальноосвіт. шк. / упоряд.: Я. М. Бердичевський, Т. В. Ладиченко. – К.: А.С.К., 1996. – 415 с.

Гартвиг А. Школьная реформа снизу / А. Гартвиг. - М.: Т-во И.Д. Сытина, 1908. – 201 с.

Григор’єв-Наш. Історія України в народних думах та піснях. – К.: Веселка, 1993. – 271 с.

Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. - [К.: Друк. Акц. Т-ва "П. Барський", 1918]. – 552 с.: іл. портр., карти.

Гузеев В. В. Интегральная образовательная технология / В. В. Гузеев.- М.: Знание, 1999. – 159 с.

Дайри Н. Г. Об уроке с проблемным изложением и логическим заданием / Н. Г. Дайри // Преподавание истории в школе. - 1965. - № 1. – С. 47-59.

Демиденко В. К. Психологічні основи засвоєння історії учнями / В. К. Демиденко. – К.: Радянська школа, 1970. – 127 с.

Ефимов А. В. Новая история. Часть 1. Учебник для средней школы. Издание 4-е исправленное. / А. В. Ефимов. - М.: Просвещение, 1966. – 296 с.: ил.

История средних веков / Сост. М. М. Стасюлевич. 3 е изд., испр. и доп. - В 3-х кн. - СПб.: Полигон; М.: АСТ, 2001. – 688 с.

Коваленко Г. Історія України: З мал. / Г. О. Коваленко. – 3-є вид. допов. - К.: Вид-во книгарні Є. Череповського, 1917. – 212 с.

Коваленский М. Н. Вчера и завтра. Как и откуда взялась новая крассная Россия / М. Н. Коваленский. - М.: Госиздат, 1923. – 151 с.

Коваленский М. Русская история для старших классов средних учебных заведений / М. Коваленский. - М.: Кушнарев, 1912. – 194 с.

Коваленский М.Н. Русская история: допущ. ГУСом. / М. Н. Коваленский; в переработке Е. А. Мороховца. – 4 е изд. - М.; Пг.: Гос. изд-во, 1923. Ч. 1. – 152 с.

Ковбасюк Т. Традиції та новації у використанні писемних джерел на уроках історії України / Т. Ковбасюк // Історія в школах України. - 2008. - № 11-12. - С. 46-48.

Кривогуз И. М. Новейшая история (1917 1945 гг.): учеб. пособие для сред. школы / И. М. Кривогуз, Д. П. Прицкер, С. М. Стецкевич. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 1964. – 159 с. : карт.

Кузьмичев П.М. Новейшая история (1945 1964 гг.): учебное пособие для средней школы / П. М. Кузьмичев, В. А. Орлов. – М.: Изд-во "Просвещение", 1965 - 215 с.

Кулжинский Я. С. Опыт методики систематического курса истории. Звенигородка: Б. И., 1915. – 179 с.

Лернер И. Я. Развитие мышления учащихся на уроках истории. – М.: Просвещение, 1982. – 191 с.

Мисан В. Знаходити відповіді самостійно (Можливості використання текстових джерел у процесі навчання історії) / В. Мисан // Історія в школах України. - 2005. - № 5. - С. 4-11.

Мірза-Авакянц Н. Читанка з історії України: підруч. учителеві / Н. Мірза-Авакянц. – Х., 1922. – Ч. І., вип. І.: Доба староруська. – 218 с.

Назарец А. И. Проблемно познавательная задача как средство активизации учебной деятельности учащихся / А. И. Назарец //Преподавание истории в школе. - 1963. - № 1. – С. 71-74.

Новая история. Часть I II. Учебник для девятого класса средней школы / А. П. Аверьянов, И. С. Галкин, Л. И. Зубок, A. Я. Манусевич, B. А. Орлов, В. М. Хвостов (ред.). - М.: Просвещение, 1977. – 272 с.

О преподавании истории в старших классах среднеучебных заведений: (Лаб. метод и его применение) / С. В. Фарфоровского. - [Казань, 1915]. – 16 с.

Покотило Н. К вопросу о преподавании истории XIX века в средней школе / Н. Покотило // Русская школа. - 1909. - № 7-8. - С. 185-205.

Покровский М. Н. Очерки истории русской культуры / М. Н. Покровский. - М.: Мир, 1918. – 232 с.

Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом очерке, часть І и ІІ (от древнейших времен до конца ХІХ столетия). рекоменд. ГУСом. / М. Н. Покровский. - М.; Пг.: Гос. изд-во, 1920.- 276 с.

Рожик М. Є. Всесвітня історія. Новітні часи. 1914 1945: підручник для 10 класу середньої школи / [Рожик М. Є., Ерстенюк М. І., Пасічник М. С., Сухий О. М. та ін.]. – К.: Генеза, 1996. – 384 с.

Рожков Н. А. Методика преподавания истории и история XIX в. / Н. А. Рожков. – Пг., 1918. – 268 с.

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / Г. К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики. 2 е изд. - М.: Педагогика, 1984. – 96 с.

Сивков К. В. К вопросу о типе учебника истории для средней школы / К. В. Сивков // Вестник воспитания. - 1910. - № 6. - С. 51-57.

Фарфаровский С. В. О лабораторном преподавании истории в старших классах среднеучебных заведений / [Фарфоровский]. - Казань : Центр. тип., 1915. – 22 с.

Хрестоматія з історії Української РСР: посібник для вчителів. - Т. 1.: З найдавніших часів до кінця 50 х рр. ХІХ ст. / за ред. Гуржія І. О. – К., 1959. – 747 с.

Хрестоматія з історії Української РСР: посібник для вчителів / За ред. Ф. Є. Лося. - К.: Радянська школа, 1961. – 644 с.

Хрестоматия по истории древнего мира: пособие для преподавателей сред. шк. / ред. Струве В. В. - М. : Учпедгиз, 1956. – 343 с.

Downloads


Переглядів анотації: 524

Опубліковано

2015-06-25

Як цитувати

[1]
«ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ», OD, вип. 3(11), с. 70–80, Чер 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ