ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩІ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД

Ключові слова:

environmental education, academic and teaching staff, professional and environmental competence.

Анотація

У статті розглянуто професійні компетентності, якими повинен оволодіти майбутній учитель у Республіці Польщі; проаналізовано групи професійних компетентностей відповідно до стандарту професійних компетентностей учителів сучасної польської школи; охарактеризовано базові компетентності учителя польської школи, які виокремлюють вітчизняні та польські науковці; зроблено акцент на соціокультурній компетентності майбутнього учителя та на необхідності використання інформаційних технологій навчання учителями всіх напрямів підготовки; висвітлено проблему підвищення рівня професійної компетентності майбутнього педагога.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гуревич Р. С. Компетентнісний підхід у професійно-педагогічній освіті / Р. С. Гуревич // Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методол. семінару 3 квіт. 2014 р., м. Київ: [у 2 ч.]. Ч. 2 / Нац. акад. пед. наук України; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), О. І. Ляшенко (заст. голови) та ін.]. – К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014 – 292 с. – С. 137-143.

Кристопчук Т. Є. Педагогічна освіта в Республіці Польща: структура та зміст / Т. Є. Кристопчук // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 3-4. – С. 127-134.

Кучай О. В. Формування професійної компетенції вчителів інформатики у вищих навчальних закладах Польщі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. В. Кучай. – Черкаси, 2011. – 23 с.

Лактіонова Г. М. Концепт покоління / Г. М. Лактіонова // Концептосфера педагогічної освіти: Матеріали філософсько-методологічного семінару «Аксіологічна концептосфера педагогічної освіти» / Авт. ідеї і упор. Т. П. Усатенко. – К. – Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2010. – 299 с.

Мушкета Р. Підготовка вчителів фізичного виховання у Польщі до оцінювання навчальних досягнень учнів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Радослав Мушкета. – Тернопіль, 2007. – 42 с.

Пасічник В. Р. Модель професійних компетенцій випускників фізкультурних вищих навчальних закладів Польщі  В. Р. Пасічник  Проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 5. – С. 102-104.

Смірнова Л. Л. Соціокультурна компетентність у структурі підготовки учителів іноземної мови в Польщі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Л. Л. Смірнова. – Кіровоград, 2010. – 23 с.

Шанскова Т. І. Сучасні тенденції підготовки та перепідготовки фахівців гуманітарного профілю у Польщі та країнах Європейського Союзу / Т. І. Шанскова // Українська полоністика. – 2013. – Вип. 10. – С. 159-169.

Denek K. O nowy ksztalt edukacji / К. Denek. – Torun, 1998. – 177 s.

Jakowicka M. Nauczyciel w ksztal ceniu i doskonaleniu w kontekscie reformy edukacji / M. Jakowicka; red. W. E. Koziol, E. Kobylecka. – Warszawa: Wyd. Eurydice, 2008. – 219 s.

Kuzma J. Nauczyciele przyszlej szkoly / J. Kuzma. – Krakow, 2000. – 197 s.

Downloads


Переглядів анотації: 552

Опубліковано

2015-06-25

Як цитувати

[1]
«ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩІ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД», OD, вип. 3(11), с. 81–89, Чер 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ