СКЛАДОВІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор(и)

  • Mayya M. Halytska Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

спортивні дисципліни, підготовка, міждисциплінарна інтеграція, методи, мотивація, коефіцієнт засвоєння навчального матеріалу

Анотація

У статті окреслено компетентнісний підхід до формування змісту освіти, який став новим концептуальним орієнтиром навчальних закладів та одним із чинників модернізації змісту освіти; проаналізовано зміст понять «компетентність» та «компетенція»; під комунікативною компетентністю студентів вищих навчальних закладів розуміється інтегральна якість особистості, яка синтезує в собі загальну культуру спілкування та її специфічні прояви в професійній діяльності; визначено складові комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Mayya M. Halytska, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник НДЛ освітології

Посилання

Афанасьев В.Г. Функциональная неграмотность и профессиональная некомпетентность как факторы риска современной цивилизации / В.Г. Афанасьев – Л.: НИИ НОВ, 1992. – 60 с.

Бібік Н.М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування / Н.М. Бібік // Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під. заг. ред. О.В. Овчарук. – "К.І.С.", 2004. – С. 47 - 53.

Бодалев А.А. Психология новой эры: компетентность или безпомощность / А.А. Бодалев – Режим доступу: http: // psy.1september.Ru/2001/47/45.htm.

Большой толковый словарь иностранных слов в трех томах / Сост. М.А. Надель-Червинская, П.П. Червинский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – Т.2. – 544 с.

Ворошилов В.В. Проектирование в системе повышения квалификации работников образования (на материале деятельности Пермского областного ИПКРО) / В.В. Ворошилов – Пермь, 1999. – 56 с.

Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И.А. Зимняя - М.: Просвещение, 1991. – 219 с.

Козак С.В. Формування іномовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців морського флоту: Автореф. дис. ...канд. пед. наук: 13.00.04 / Південноукраїнський державний педагогічний ун-т ім. К.Д. Ушинського / С.В. Козак – О., 2001. – 20 с.

Коллектив. Личность. Общение: словарь социально-психологических понятий (под ред. Е.С. Кузьминой и В.Е. Семенова) / Е.С. Кузьминой, В.Е. Семенова – Л.: Лениздат, 1988. – С. 54.

Краткий психологический словарь / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – С. 156.

Макаренко С.С. Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності учителя: Дис. ...канд. психол. наук: 19.00.07. / С.С. Макаренко – К., 2001. — 180 с.

Малиновська Г.В. Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції майбутнього економіста в процесі його професійної підготовки / Г.В. Малиновська // Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-методичний журнал. - №5. – 2002. – С. 108-117.

Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую профессию: Учебное пособие для студентов / В.А. Мижериков, М.Н. Ермоленко – М., 1999. – 288 с.

Новий тлумачний словник української мови у трьох томах / Уклад. В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. – К.: Аконіт, 2003. – Т.1. – 926 с.

Ожегов С.И. Словарь русского язика / С.И. Ожегов – М.: Русский язык, 1984. – 798 с.

Словник української мови: в 10 Т. – К.: Наукова думка, 1973. – Т.4. – 1624с.

Семиченко В.А. Концепция целостности и ее реализация в профессиональной подготовке будущих учителей (психолого-педагогический аспект): Дис. ...д-ра психол. наук / В.А. Семиченко – К., 1992. – 432 с.

Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: (Учеб. пособие). – М.: Слово / Slоvо, 2000. – 264 с.

Чошонов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения: Методическое пособие / М.А. Чошонов – М.: Народное образование, 1996 – 160 с.

Downloads


Переглядів анотації: 942

Опубліковано

2015-04-10

Як цитувати

[1]
M. M. Halytska, «СКЛАДОВІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ», OD, вип. 2(10), с. 39–48, Квіт 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ