ГЕОІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Автор(и)

  • Svitlana M. Babijchuk Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

історичний досвід, інновація, новаторство, інноваційна діяльність в освіті

Анотація

Сучасна освіта ґрунтується на практичному використанні знань, одним з компонентів якого є формування в учнів певної компетентності. Вивчення основгеогінформаційних систем у старших класах ґрунтується на формуванні в учнів геоінформаційної компетенції. Геоінформаційна компетенція є складовою інформаційної компетенції учня. Означення цього поняття багатогранне оскільки містить комплекс компетенцій, які повинні формуватися в учня. У статті розглядається практичне формування в учнів секції «ГІС у географії» Київської Малої академії наук геоінформаційної компетенції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Svitlana M. Babijchuk, Київський університет імені Бориса Грінченка

здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук кафедри теорії та історії педагогіки

Посилання

The new ArcGISat 10.1– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://resources.arcgis.com/en/help/getting-started/articles/026n00000012000000.htm

Бібік Н.М. Компетентність у навчанні / Н.М. Бібік // Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 408 .

Державні стандарти базової і повної середньої освіти // Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р., № 1392. – С. 1–70. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards/

Закон України про освіту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

Лубенець Л.С., Мороз О.І., Тартачинська З.Р. До питання точності паперових та електронних карт // Геодезія, картографія і аеро-фотознімання. Вип. 74. 20 — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Geodez/2011_74/09.pdf

Овчарук О.В. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : б-ка з освітньої політики / під заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – С. 6–15, 34–47.

Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2-х т. Т. 2. / Г.К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – С. 459.

Трубачева С.І. Роль шкільного підручника у формуванні загальнонавчальних компетентностей учнів / С.І. Трубачева // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 9. – С. 50–57.

Шипулін В.Д. Посібник з навчання роботі з кадастрово-реєстраційною системою / Шипулін В.Д. К.: Географіка, 2011. – 439с.

Downloads


Переглядів анотації: 285

Опубліковано

2015-02-19

Як цитувати

[1]
S. M. Babijchuk, «ГЕОІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ», OD, вип. 1 (9), с. 1–12, Лют 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ