НАВЧАННЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ: ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • Rayisa F. Yurii Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова

Ключові слова:

функції керівника школи, управління навчальним закладом, ленінський стиль керівництва, майстерність керівника, складові управлінської майстерності

Анотація

В статті досліджуються особливості викладання теорії ймовірностей на фармацевтичному факультеті медичного університету та питання використання комп’ютерної техніки в процесі вивчення дисциплін математичного циклу студентами фармацевтичних факультетів медичних університетів; з’ясовано можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення теорії ймовірностей, показано особливості викладання теорії ймовірностей на фармацевтичному факультеті медичного ВНЗ та відображена важлива роль спеціалізованих комп’ютерних систем при вивченні даної науки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Rayisa F. Yurii, Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова

доцент кафедри біофізики, медичної апаратури та інформатики

Посилання

Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В.Ю. Биков. – К. : Атіка, 2009. – 684 с.

Дрофа Т.П. Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій під час викладання іноземної мови [Електронний ресурс] / Дрофа Т.П. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_10.

Заболотний В.Ф. Дидактичні засади застосування мультимедіа у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»/В.Ф. Заболотний . – Київ. – 2010. – 38 с.

Malin F. Creer un webzine // FDLM – Cle international – Paris, 2002. – № 332. – P. 31-33.

Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.– метод. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

Смольянникова И.А. Конгресс конференций «Информационные технологии в jбразовании» [Электронный ресурс] // И. А. Смольянникова, Ресурсы ИКТ как технологическая составляющая учебной среды для формирования иноязычной компетенции. - Режим доступа: http://ito.edu.ru/2003/II/2/II-2-2196.html (21.12.12).

Співаковський О.В., Петухова Л.Є., Коткова В.В. Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: навч.-метод. посіб. [для студ. напряму підгот. «Початкова освіта»]. – Херсон, 2011. – 267с.

Ставицька І.В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1103 (21.12.12). – Назва з екрану.

Чередніченко Г.А. Мультимедійні технології у процесі викладання дисципліни «іноземна мова» у вищих технічних навчальних закладах./ Г.А.Чередніченко, Л.Ю. Шапран, Л.І. Куниця // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка – 2011. - №4. – С.134 – 138.

Юрій Р.Ф., Коваль Б.Ф. Використання інформаційних технологій у викладанні математики студентам фармацевтичних факультетів медичних університетів// Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми.– 2009.– Вип.21.– С. 561–566.

Downloads


Переглядів анотації: 389

Опубліковано

2015-02-19

Як цитувати

[1]
R. F. Yurii, «НАВЧАННЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ: ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», OD, вип. 1 (9), с. 250–260, Лют 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ