ОПІКА ДІТЕЙ ЯК НАПРЯМ ЇХ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Svitlana Luparenko

Анотація


У статті розкриваються мета й особливості здійснення опіки дітей в Україні у 1900-1917 рр. Опіка дітей спрямовувалася на забезпечення їх елементарним захистом, піклуванням, необхідним для життя. Особливостями здійснення опіки були: вжиття заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей (надання лікарняної допомоги; проведення медичних оглядів; обстеження навчальних приміщень; правильне облаштування дитячих закладів; проведення бесід щодо необхідності зміцнення здоров’я; улаштування шкільних аптечок; створення дитячих літніх колоній; організація занять для дітей біженців); організація соціальної роботи з дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування (утримання опікунських закладів; виявлення причин занедбання дітей; патронування; забезпечення діяльності судів для малолітніх злочинців); задоволення матеріальних потреб дітей (відкриття безкоштовних їдалень; організація гарячих сніданків у навчальних закладах; оренда квартир для дітей; надання матеріальної допомоги).


Ключові слова


дитячі заклади; діти; здоров’я; опіка; освіта; соціальна робота; соціокультурне забезпечення; харчування

Повний текст:

PDF

Посилання


Кривачук Л. Формування та реалізація державної політики у сфері охорони дитинства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук з державного управління : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління». Донецьк, 2014. 40 с.

Резніченко Н. Державне управління процесами медичного забезпечення дітей та жінок. Запоріжжя : Просвіта, 2009. 108 с.

Ярошевич Ю. Про охорону дитинства. Світло. 1914. Кн. 9. С. 47–55.

Державний архів Одеської області (ДАОО). Фонд 316. Оп. 1, дело 377 – Педагогическая помощь детям беженцев и лиц, пострадавшим от военных действий. 1915–1921 гг. 65 л.

ДАОО. Фонд 316. Оп. 2, дело 35 – Отчеты о работе народных училищ. 1909 г. 100 л.

Державний архів Харківської області (ДАХО). Фонд 200. Оп. 1, дело 364 – Доклад училищной комиссии о задачах, постановке и правильном устройстве летних школьных колоний. Отрывок научно-исследовательского доклада об организации детского воспитания и детских садов. 1910 г. 50 л.

ДАХО. Фонд 200. Оп. 1, дело 365 – Исторический очерк по организации и изучению школьных детских каникулярных колоний за границей и в России. 1910 г. 7 л.

ДАХО. Фонд 200. Оп. 1, дело 384 – Очерк деятельности комитета и протоколы заседаний совета комитета школьных летних колоний и комиссии по постройке колоний. 1911 г. 26 л.

ДАХО. Фонд 266. Оп. 1, дело 927 – Циркуляры. 1916 г. 21 л.

ДАХО. Фонд 509. Оп. 1, дело 5 – Кассовый отчет и оправдательные документы на выдачу денег учителям за помещение и культурно-бытовое обслуживание. 1915 г. 81 л.

ДАХО. Фонд 509. Оп. 1, дело 6 – Кассовый отчет и оправдательные документы на выдачу денег учителям за помещение и за культурно-бытовые нужды. 1916 г. 92 л.

ДАХО. Фонд 635. Оп. 1, дело 11 – Протоколы заседаний комиссий. 1907 г. 19 л.

ДАХО. Фонд 635. Оп. 1, дело 17 – Отчет о состоянии начальных училищ. 1910 г. 23 л.

References

Kryvachuk L. (2014). Formuvannia ta realizatsiia derzhavnoi polityky u sferi ohorony dytynstva v Ukraini [Formation and realization of state policy in the sphere of child protection in Ukraine]: Extended Abstract of candidate’s thesis: 25.00.02. Donetsk, Ukraine (ukr).

Reznichenko N (2009). Derzhavne upravlinnia protsesamy medychnogo zabezpechennia ditey ta zhinok [State management of the processes of medical care for children and women]. Zaporizhia, Ukraine: Prosvita (ukr).

Yaroshevych Yu. (1914). Pro ohoronu dytynstva [About child protection]. Svitlo, 9, 47–55 (ukr).

Derzhavnyi arhiv Odeskoi oblasti. (1915–1921). Fond 316. Op. 1, delo 377 – Pedagogicheskaya pomoshch detiam bezhentsev i lits, postradavshim ot voennyh deistviy, 65 [State Archive of Odesa Region (SAOR). (1915–1921). Fund 316. Description 1, case 377 – Pedagogical assistance to children of refugees and people who suffered from military actions, 65] (rus).

DAOO. (1909). Fond 316. Op. 2, delo 35 – Otchety o rabote narodnyh uchilishch, 100 [SAOR. (1909). Fund 316. Description 2, case 35 – Reports about work of public schools, 100] (rus).

Derzhavnyi Archive Kharkivskoi Oblasti (DAKhO). (1910). Fond 200. Op. 1, delo 364 – Doklad uchilishchnoi komissii o zadachah, postanovke i pravilnom ustroistve letnih shkolnyh koloniy. Otryvok iz nauchno-issledovatelskogo doklada ob organizatsii detskogo vospitaniya i detskih sadov, 50 [SAKhR. (1910). Fund 200. Description 1, Case 364 – School commission report about tasks, establishment and correct organization of summer school colonies. Abstract from scientific-research report about organization of children’s education and nursery schools, 50] (rus).

DAKhO. (1910). Fond 200. Op. 1, delo 365 – Istoricheskiy ocherk po organizatsii i izucheniyu detskih kanikulyarnyh koloniy za graniysei i v Rossii, 7 [SAKhR. (1910). Fund 200. Description 1, Case 365 – Historical essay on organization and study of school children’s holiday colonies abroad and in Russia, 7] (rus).

DAKhO. (1911). Fond 200. Op. 1, delo 384 – Ocherk deyatelnosti komiteta i protokoly zasedaniy soveta komiteta shkolnyh letniy koloniy i komissiy po postroike koloniy, 26 [SAKhR. (1911). Fund 200. Description 1, Case 384 – Essay on activity of committee and protocols of meetings of committee council of school summer colonies and commission for consruction of colonies, 26] (rus).

DAKhO. (1916). Fond 266. Op. 1, delo 927 – Tsirkulyary, 21 [SAKhR. (1916). Fund 266. Description 1, Case 927 – Circulars, 21] (rus).

DAKhO. (1915). Fond 509. Op. 1, delo 5 – Kassovyi otchet i opravdatelnyie dokumenty na vydachu deneg uchitelyam za pomeshcheniie i kulturno-bytovoie obsluzhivaniie, 81 [SAKhR. (1915). Fund 509. Description 1, Case 5 – Cash report and explaining documents for giving money to teachers for the room and cultural-domestic service, 81] (rus).

DAKhO. (1916). Fond 509. Op. 1, delo 6 – Kassovyi otchet i opravdatelnyie dokumenty na vydachu deneg uchitelyam za pomeshcheniie i kulturno-bytovoie nuzhdy, 92 [SAKhR. (1916). Fund 509. Description 1, Case 6 – Cash report and explaining documents for giving money to teachers for the room and cultural-domestic needs, 92] (rus).

DAKhO. (1907). Fond 635. Op. 1, delo 11 – Protokoly zasedaniy komissiy, 19 [SAKhR. (1907). Fund 635. Description 1, Case 11 – Protocols of meetings of commissions, 19] (rus).

DAKhO. (1910). Fond 635. Op. 1, delo 17 – Otchety o sostoyanii nachalnyh uchilishch, 23 [SAKhR. (1910). Fund 635. Description 1, Case 17 – Reports on the state of public schools, 23] (rus).
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.4759

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.