ІДЕЇ ПРО РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ДІТЕЙ ЯК ПРЕДМЕТ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Yana Matiushynets

Анотація


У статті подано історико-педагогічний аналіз поглядів українських педагогів кінця ХІХ – початку ХХ століття щодо створення і функціонування розвивального середовища для дітей. Автором висвітлено основні підходи до організації навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (дитиноцентризму, природовідповідності, виховання середовищем) та особливості створення розвивального середовища на різних відтинках часу (1899-1918 рр). З’ясовано цілі, завдання функціонування різних установ для дітей відповідно до суспільних, економічних, політичних та культурних змін на теренах України кінця ХІХ – початку ХХ століття (необхідності морального і фізичного виховання особистості, дотримання національного характеру освіти, індивідуального підходу).


Ключові слова


дитиноцентризм; діти; народні дитячі садки; природовідповідність; середовище для дітей; середовищний підхід; українська школа; українські педагоги.

Повний текст:

PDF

Посилання


Венгловська О. А. Внесок С. Русової у розбудову українських дитячих садків / О. А. Венгловська. // Матеріали І науково-практичної інтернет-конференції "Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика". – 2016. – С. 195–199.

Іванюк Г. Діяльність Софії Русової в царині педагогіки: служіння народу й Україні / Г. Іванюк // Рідна школа. – 2016. – № 5 – 6. – С. 46–50.

Іванюк Г. І. Нормативно-правове забезпечення становлення й функціонування нової школи в добу Української революції (1917–1921 рр.) / Г. І. Іванюк. // Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)». – 2017. – С. 8–10.

Концепція Нової української школи [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-hkola-compressed.pdf – Назва з екрану.

Панасенко С. В сучасній школі. / С. Панасенко // К.: Українська школа, 1917. – 24 с

Педагогический съезд Харьковского Учебного Округа по вопросам среднего образования (с 1 по 11 июня 1916 г.): резолюции общих собраний, предметных комиссий и собрания начальников учебных заведений. – Харьков: Тип. и Литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1916. – 89 с.

Русова С. Дошкільне виховання. / С. Русова // Катеринослав : Укр. вид-во, 1918. – 162 с.

Русова С. Нова школа / С. Русова. // Вид. 2-ге. - Київ : Українська школа, 1917 (під орудою С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги і С. Черкасенка). – 20 с.

Січкар А. Д. Трансформація ідей про розвивальне середовище у спадщині українських педагогів (20-ті рр. ХХ століття) / А. Д. Січкар. // Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн Інтернет-конференції 6 квітня . – 2017. – С. 12–15.

ЦДІАК (Центральний державний історичний архів України, м. Київ). Ф.707, Оп.150, Спр. 41, 21 арк.

Чепіга Я. Проблеми виховання й навчання в світлі науки й практики : Збірник психо-педагогічних статтей. Кн. 1 / Я. Чепіга (Я. Зеленкевич). // Київ: Друк. Першої Київської Артілі Друкарської Справи, 1913. – 156 с.

Чепіль М. М. Дитина як суб'єкт виховання у педагогічній спадщині Софії Русової [Текст] / М. М. Чепіль // Наука і освіта. – 2017. – № 2. – С. 20-24, DOI:10.24195/2414-4665-2017-2-4

References

Venhlovska O. (2016) Vnesok S. Rusovoi u rozbudovu ukrainskykh dytiachykh sadkiv [Contribution of S. Rusova in the development of Ukrainian kindergartens]. Materialy I naukovo-praktychnoi internet-konferentsii "Pedahohichna personalistyka: teoriia, istoriia, osvitnia praktyka", 195–199. (ukr)

Ivaniuk H. (2016) Diialnist Sofii Rusovoi v tsaryni pedahohiky: sluzhinnia narodu y Ukraini [Activities of Sofia Rusova in the field of pedagogy: service to the people and Ukraine]. Ridna shkola, 5 – 6, 46–50. (ukr)

Ivaniuk H. I. (2017) Normatyvno-pravove zabezpechennia stanovlennia y funktsionuvannia novoi shkoly v dobu Ukrainskoi revoliutsii (1917–1921) [Normative-legal support for the formation and functioning of a new school in the era of the Ukrainian Revolution (1917-1921)]. Zbirnyk materialiv Vseukrainskoho naukovo-praktychnoho seminaru «Rozvytok osvity v dobu Ukrainskoi revoliutsii (1917–1921)», 8–10. (ukr)

Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly (2016) [Concept of the New Ukrainian School]. Rezhym dostupu do resursu: https:// mon.gov.ua /storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf – Nazva z ekranu. (ukr)

Panasenko S. V suchasnii shkoli. (1917) [In the modern school]. K.: Ukrainska shkola, 24. (ukr)

Pedagogicheskiy syezd Kharkovskogo Uchebnogo Okruga po voprosam srednego obrazovaniya (s 1 po 11 iyunya 1916 g.): rezolyutsii obshchikh sobraniy. predmetnykh komissiy i sobraniya nachalnikov uchebnykh zavedeniy (1916) [Pedagogical Congress of Kharkiv Educational District on issues of secondary education (from June 1 to June 11, 1916): resolutions of general meetings, subject committees and the meeting of heads of educational institutions], Kharkov: Tip. i Litogr. M. Zilberberg i S-via, 89. (rus)

Rusova S. Doshkilne vykhovannia (1918) [Preschool education]. Katerynoslav : Ukr. vyd-vo, 162. (ukr)

Rusova S. (1917) Nova shkola [New School], Vyd. 2-he. - Kyiv : Ukrainska shkola (pid orudoiu S. Rusovoi, Yu. Siroho, Ya. Chepihy i S. Cherkasenka), 20. (ukr)

Sichkar A. D. (2017) Transformatsiia idei pro rozvyvalne seredovyshche u spadshchyni ukrainskykh pedahohiv [Transformation of the ideas about a developing environment in the legacy of Ukrainian teachers]. Visnyk polsko-ukrainskoi naukovo-doslidnytskoi laboratorii psykhodydaktyky imeni Yana Amosa Komenskoho "Modernizatsiia osvitnoho seredovyshcha: problemy ta perspektyvy" Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi onlain Internet-konferentsii 6 kvitnia, 12–15. (ukr)

TsDIAK (Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv [Central State Historical Archives of Ukraine, Kyiv]). F.707, Op.150, Spr. 41, 21. (ukr)

Chepiha Ya. (1913) Problemy vykhovannia y navchannia v svitli nauky y praktyky: Zbirnyk psykho-pedahohichnykh stattei. [Problems of upbringing and learning in the light of science and practice: a collection of psycho-pedagogical articles]. Kn. 1, Kyiv: Druk. Pershoi Kyivskoi Artili Drukarskoi Spravy, 156. (ukr)

Chepil M. M. (2017) Dytyna yak subiekt vykhovannia u pedahohichnii spadshchyni Sofii Rusovoi [The child as a subject of education in the pedagogical heritage of Sophia Rusova]. Nauka i osvita, 2, 20-24, DOI:10.24195/2414-4665-2017-2-4 (ukr)




DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.55846

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.