ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ

Tatyana Biryukova, Larisa Shinkura

Анотація


У статті розглядаються особливості використання інтерактивних технологій навчання для збільшення мотивації студентів до вивчення природничих дисциплін. Зроблений за допомогою програми табличного процесора графічний порівняльний аналіз зміни відповідей студентів на запитання авторської анкети до використання інтерактивних технологій та після та наголошено на зміну мотивації до навчання у відповідях другої анкети. Очевидним стає факт необхідності додаткової просвітницької роботи зі студентами на теми з історії медицини для допомоги у формування їх кінцевих цілей навчання.


Ключові слова


анкетування, інтерактивні технології, круглий стіл, мотивація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Гилюн О.В. Освітні мотивації студентської молоді Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. Дніпро: Дніпропетровський національний ун-т ім.О.Гончара, Центр соц.-політ.дослідж, 2012. № 1(81). С.102-104.

Киселева Н.С. Формирование учебно-профессиональной мотивации студентов младших курсов педагогических специальностей ВУЗа средствами психологического тренинга: дис. кандидата псих.наук: 19.00.07: Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat URL: http://www.dissercat.com/content/formirovanie-uchebno-professionalnoi-motivatsii-studentov-mladshikh-kursov-pedagogicheskikh-#ixzz5EPshf8p4 (дата звернення: 10.05.2018).

Ягупов В.В. Педагогіка URL: http://eduknigi.com/ped_view.php?id=209 (дата звернення: 25.04.2018).

Пометун О. І., Пироженко Л. В. Інтерактивні технології навчання: Теорія, досвід. Київ: А.П.Н., 2002. 136 с.

Шевчук П., Фенрих П. Інтерактивні методи навчання: Щецін: вид-во WSAP, 2005. 170 с.

Hyliun O.V. (2012). Osvitni motyvatsii studentskoi molodi [Educational motivation of student youth]. Grani: scientific-theoretical and socio-political almanac. D. 1(81), 102-104 (ukr).

Kyseleva N.S. (2007). Formyrovanye uchebno-professyonalnoi motyvatsyy studentov mladshykh kursov pedahohycheskykh spetsyalnostei VUZa sredstvamy psykholohycheskoho trenynha [Formation of educational and professional motivation of students of junior courses of pedagogical specialties of the University with means of psychological training]: Candidate’s thesis: 19.00.07. Retrieved from http://www.dissercat.com/content/formirovanie-uchebno-professionalnoi-motivatsii-studentov-mladshikh-kursov-pedagogicheskikh-#ixzz5EPshf8 p 4. (ukr)

Yahupov V.V. (2002). Pedahohika [Pedagogy] Retrieved from : http://eduknigi.com/ped_view.php?id 209 (ukr)

Pometun O. I. (2002). Interaktyvni tekhnolohiyi navchannya: Teoriya, dosvid [Interactive Learning Technologies: Theory, Experience]. 136 p. (ukr)

Amosov N.N. (1965). Mysli i serdce [Thoughts and the heart]. 224 p. (rus)

Shevchuk P. (2005) Interaktyvni metody navchannya [Interactive teaching methods].170 p. (ukr)
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.1159

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.