СУЧАСНІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО МЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Alexandra Boychuk

Анотація


У статті розглядаються сучасні психолого-педагогічні вимоги до викладача вищого медичного навчального закладу. Окреслено комплекс особистісних та професійних характеристик. Розкрито основні напрями (навчальну, методичну, наукову та організаційну діяльність) та функції (продукування медичних та інших наукових знань; реалізація навчального процесу у вищій медичній школі на основі різноманітних освітніх і педагогічних технологій; поширення медичних знань; формування у студента вищого медичного навчального закладу вміння й усвідомлення необхідності здобуття освіти впродовж усього життя) діяльності викладача медичного ВНЗ, доведено їхній взаємозв’язок.


Ключові слова


викладач; вищий медичний навчальний заклад; напрями педагогічної діяльності; особистісні та професійні характеристики; педагогічна система; професійна компетентність; професіоналізм; психолого-педагогічні вимоги; функції педагогічної діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєляєва О. М. Професійно-педагогічна діяльність викладачів вищих медичних навчальних закладів у контексті системного підходу. Світ медицини та біології. 2014. № 3 (45). С. 182–185.

Брюховецька О., Чаусова Т. Професійно значущі якості особистості викладача вищого навчального закладу. Післядипломна освіта в Україні. 2012. № 1. С. 74–78.

Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 316 с.

Гладуш В. А., Лисенко Г. І. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія: навч. посіб. Дніпропетровськ, 2014. 416 с.

Гуревич Р. С. Мобільне навчання – нова технологія професійної освіти ХХІ ст. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2012. № 20. С. 113–119.

Кир’ян Т. І. Принципи перебудови вищої освіти і вища медична школа України. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». 2016. № 6 (2). С. 26–30.

Садовий М. І., Трифонова О. М. Організація професійної підготовки фахівців в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища. Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: матеріали доповідей та повідомлень міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. І. В. Козубовської, Ф. Ф. Шандора (Ужгород, 16 вересня 2016 року). Ужгород : Ужгородський національний університет, 2016. С. 176-177.

Сорокопуд Ю. В. Педагогика высшей школы. Ростов на Дону : Феникс, 2011. 541 с.

References

Bieliaieva O. M. (2014)Profesiino-pedahohichna diialnist vykladachiv vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladiv u konteksti systemnoho pidkhodu. Svit medytsyny ta biolohii. № 3 (45). S. 182–185 (ukr).

Briukhovetska O., Chausova T. (2012) Profesiino znachushchi yakosti osobystosti vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu. Pisliadyplomna osvita v Ukraini. № 1. S. 74–78. (ukr).

Vitvytska S. S. (2003) Osnovy pedahohiky vyshchoi shkoly. Kyiv : Tsentr navchalnoi literatury, 316 (ukr).

Hladush V. A., Lysenko H. I. (2014) Pedahohika vyshchoi shkoly: teoriia, praktyka, istoriia: navch. posib. Dnipropetrovsk, 416 (ukr).

Hurevych R. S. (2012) Mobilne navchannia – nova tekhnolohiia profesiinoi osvity KhKhI st. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky. № 20. S. 113–119 (ukr).

Kyrian T. I. (2016) Pryntsypy perebudovy vyshchoi osvity i vyshcha medychna shkola Ukrainy. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». № 6 (2). S. 26–30 (ukr).

Sadovyi M. I., Tryfonova O. M. (2016) Orhanizatsiia profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv v umovakh khmaro oriientovanoho navchalnoho seredovyshcha. Aktualni problemy suchasnoi sotsiolohii, sotsialnoi roboty ta profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv: materialy dopovidei ta povidomlen mizhnar. nauk.-prakt. konf. / za red. I. V. Kozubovskoi, F. F. Shandora (Uzhhorod, 16 veresnia 2016 roku). Uzhhorod : Uzhhorodskyi natsionalnyi universytet, S. 176-177 (ukr).

Sorokopud Yu. V. (2011) Pedahohyka visshei shkoli. Rostov na Donu : Fenyks, 541 (ukr).
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.168

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.