НОВІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ КОМПЕТЕНТНОГО ЛІКАРЯ

Elena Tkachuk, Yaroslava Kulbashna, Valeriia Zakharova

Анотація


У статті розкрито ролі і функції сучасного викладача закладів вищої медичної освіти (наставника, тренера, тьютора, ментора, коуча, фасилітатора, менеджера, дослідника) у створенні якісного досвіду для студентів та забезпеченні умов для набуття ними знань, компетентностей і навичок. Обгрунтовано необхідність оновлення педагогічної парадигми у вищій медичній школі відповідно до еволюційних особистісних змін сучасної генерації молоді. Встановлено, що серед недостатньо оцінених функцій викладача вищої медичної школи є формування здоров’язберігаючої та іншомовної компетентностей майбутнього лікаря.  Визначено ключові завдання сучасного викладача вищої медичної освіти, які взаємопов’язані і взаємозалежні між собою.


Ключові слова


вища школа, заклад вищої медичної освіти, загальні компетентності, здоров’язбережувальна компетентність, майбутні лікарі, функції викладача вищої школи

Повний текст:

PDF

Посилання


Амосова К.М. (2018). Хто такі «міленіали», і як навчати таких студентів. URL: http://nmu.ua/news/kateryna-amosova-hto-taki-milenialy-yak-navchaty-takyh-studentiv/

Бутенко Н. Компетенції сучасного викладача вищої школи в контексті реалізації його місії / Н. Бутенко // Вісник Львівського університету. - Серія педагогіки. - 2009. - Вип. 25. - Ч. 1. - С. 31-39.

Головань М. С. Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу / М. С. Головань // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. Збірник статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип. 44. – Ч. 3. – с.79-88.

Закон України «Про вищу освіту»: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 вересня 2017 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2017. – 100 с. // електронний ресурс URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Запара Л. Лідерство та умови розвитку лідерів. Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації: Матеріали 5-ї міжнародної наук.-практ. конф. – Дніпро, 7-9.11.2017: тези доповідей. – Дніпро: Друкарня ДДАЕУ, 2017. – 276 с.

Зеєр Э.Ф. Психология личностно ориентированного профессионального образования.– Екатеринбург: Изд–во Урал. Гос. проф. пед. ун–та, 2000. – с. 257.

Ільчук В. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін у вищих навчальних аграрних закладах: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / Ільчук Віта Василівна; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 20016. - 254 с.

Карпиєвич, Е. Ф., Краснова, Т. И. Методика подготовки тьюторов и критерии оценки ее эффективности. Актуальные вопросы организации научно-методического обеспечения университетского образования: материалы Междунар. научно-практической интернет-конференции, Минск, 26–27 октября 2017 г. / БГУ, Центр проблем развития образования ГУУиНМР: – Минск: БГУ, 2017. – С. 84-92. URL: http://elib.bsu. by/handle/123456789/185923? offset=20.

Кульбашна Я.А., Ткачук О.Г. Формування загальних компетентностей майбутніх лікарів // Педагогічний процес: Теорія і практика (серія: Педагогіка) м. Київ, 2016. - №4 (55).

Кульбашна Я.А. Підготовка компетентного лікаря: акредитація закладів вищої стоматологічної освіти України і США Педагогічний процес:теорія і практика. – 2016. - №2. – С.100-105

Кульбашна Я.А. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматології: теоретичні й методичні основи: монографія / Я.А. Кульбашна. – К.: ВПП «Компас», 2014. – 416с.

Литвиненко О. Тютор как ключевая фигура современного образовательного менеджмента. Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації: Матеріали 5-ї міжнародної наук.-практ. конф. – Дніпро, 7-9.11.2017: тези доповідей. – Дніпро: Друкарня ДДАЕУ, 2017. – 276 с

Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2020 років // електронний ресурс URL: http://healthsag.org.ua/wp-content/uploads/2014/11/Strategiya_UKR.pdf.

Рябініна О.В. Теорія та практика освіти. URL: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/ 2174/ lkc.pdf

Саркісова О. Ю. Реалізація студентоцентризму у навчанні засобом упровадження інтерактивних технологій / О. Ю. Саркісова // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю, (Київ, 2–3 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ: КНЕУ, 2016. – С. 258–259. URL: http://ir.kneu.edu.ua: 8080/handle/2010/17954.

Сиротенко Г.О. Інноваційна діяльність педагога: від теорії до успіху. Інформаційно- методичний збірник /Упорядник Г.О. Сиротенко. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 124 с.

Соколова Е. И. Анализ терминологического ряда «коуч», «ментор», «тьютор», «фасилитатор», «эдвайзер» в контексте непрерывного образования // Непрерывное образование: XXI век. Выпуск 4, 2013. URL:http://lll21.petrsu.ru/ journal/content_list.php?id=13481 DOI: 10.15393/j5.art.2013.2171.

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти Нову редакцію було ухвалено на Міністерській конференції 14-15 травня 2015 року. URL:http://www.enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20Ukrainian _by%20the%20British%20Council.pdf.

Ткачук О. Г. Формування «лідерства», як професійно важливої якості майбутнього лікаря [Текст] / О.Г. Ткачук // Теоретичний та науково-методичний часопис Вища освіта України. Тематичний випуск «Інтеграція вищої освіти і науки». – 2015. № 3 (додаток 1).

Указ президента України № 42/ 2016 Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя – здорова нація». URL: http://www.president.gov.ua /documents/422016-19772.

Kulbashna Ya., Tkachuk O., Zakharova. V. The development of foreign language and leadership competencies in providing competiveness of future doctor // European humanities studies: State and Society, 2017

Paul Haidet, Howard F Stein The Role of the Student-Teacher Relationship in the Formation of Physicians DOI: 10.1111/j.1525-1497.2006.00304.x

Shakmurova G. А., Egamberdieva L. N. Health protection activity of a teacher in formation of students’ personality. European Sciences review Scientific journal № 3–4 2017 (March–April) DOI: http://dx.doi.org/10.20534/ESR-17-3.4-85-86.

Tuning Educational Structures in Europe. Accessed at: http://www.unideusto.org /tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf .

References

Amosova K.M. (2018). Khto taki «milenialy», i yak navchaty takykh studentiv. Retrieved from http://nmu.ua/news/kateryna-amosova-hto-taki-milenialy-yak-navchaty-takyh-studentiv/ (ukr).

Butenko N. (2009). Kompetentsii suchasnoho vykladacha vyshchoi shkoly v konteksti realizatsii yoho misii. Visnyk Lvivskoho universytetu. - Seriia pedahohiky. - Vyp. 25. - Ch. 1., 31-39. (ukr).

Holovan M. S. (2014). Profesiina kompetentnist vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu / M. S. Holovan // Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity. Seriia: Pedahohika i psykholohiia. Zbirnyk statei.– Vyp. 44. – Ch. 3, 79-88. (ukr).

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» (2014). [Law of Ukraine]. – K.: PALYVODA A. V., 2017. – 100 s. // Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (ukr).

Zapara L. (2017). Liderstvo ta umovy rozvytku lideriv. Rozvytok form i metodiv suchasnoho menedzhmentu v umovakh hlobalizatsii: Proceedings of the International, tezy dopovidei. – 276 s. (ukr).

Zeer Е..F. (2000). Psykholohyia lychnostno oryentyrovannoho professyonalnoho obrazovanyia. Ekaterynburh, Rossyia: Yzdatelstvo Uralskoho Hosudarstvennoho professyonalnoho pedahohycheskoho unyversytetas. 257 s. (rus).

Ilchuk V. V. (2016) Pedahohichni umovy profesiinoho samorozvytku vykladachiv fakhovykh dystsyplin u vyshchykh navchalnykh ahrarnykh zakladakh. Candidate’s: Vinnytskyi derzh. ped. un-t imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. - Vinnytsia, Ukraine. - 254 s. (ukr).

Karpyievych, E. F., Krasnova, T. Y. (2017). Metodyka podhotovky tiutorov y kryteryy otsenky ee эffektyvnosty. Aktualnыe voprosы orhanyzatsyy nauchno-metodycheskoho obespechenyia unyversytetskoho obrazovanyia: Proceedings of the International, Mynsk, BHU, Tsentr problem razvytyia obrazovanyia HUUyNMR: –– S. 84-92. Retrieved from http://elib.bsu. by/handle/123456789/185923? offset=20. (rus).

Kulbashna Ia.A. (2014). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv iz stomatolohii: teoretychni i metodychni osnovy: monohrafiia / Ia.A. Kulbashna. – K.: VPP «Kompas». – 416s. (ukr).

Kulbashna Ia.A. (2016). Pidhotovka kompetentnoho likaria: akredytatsiia zakladiv vyshchoi stomatolohichnoi osvity Ukrainy i SShA Pedahohichnyi protses:teoriia i praktyka. - №2. – S.100-105. (ukr).

Kulbashna Ya.A., Tkachuk O.H. (2016). Formuvannia zahalnykh kompetentnostei maibutnikh likariv [Formation of general competencies of future physicians]. Pedahohichnyi protses: Teoriia i praktyka (seriia: Pedahohika) № 4 (55). (ukr).

Lytvynenko O. (2017). Tiutor kak kliuchevaia fyhura sovremennoho obrazovatelnoho menedzhmenta. Rozvytok form i metodiv suchasnoho menedzhmentu v umovakh hlobalizatsii: Materialy 5-i mizhnarodnoi nauk.-prakt. konf. – Dnipro, 7-9.11.2017: tezy dopovidei. – Dnipro: Drukarnia DDAEU. – 276 (ukr).

Natsionalna stratehiia reformuvannia systemy okhorony zdorovia v Ukraini na period 2015 – 2020 rokiv // Retrieved from http://healthsag.org.ua/wpcontent/uploads/2014/ 11/ Strategiya_UKR.pdf. (ukr).

Sarkisova O. Yu. Realizatsiia (2016, 2–3 bereznja). Studentotsentryzmu u navchanni zasobom uprovadzhennia interaktyvnykh tekhnolohii. All-Ukrainian Conference. – Kyiv: KNEU, 2016. – S. 258–259. Retrieved from http://ir.kneu.edu.ua: 8080/handle/ 2010/ 17954. (rus).

Syrotenko H.O. (2006). Innovatsiina diialnist pedahoha: vid teorii do uspikhu. Informatsiino. – Poltava, Ukraine: POIPPO, – 124 s. (ukr).

Sokolova E. Y. (2013). Analyz termynolohycheskoho riada «kouch», «mentor», «tiutor», «fasylytator», «эdvaizer» v kontekste neprerыvnoho obrazovanyia. URL:http://lll21. petrsu.ru/journal/content_list.php?id=13481 DOI:10.15393/j5.art. 2013.2171. (rus).

Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity – Kyiv, Ukraine: TOV “CS”, 2015. – 32 c. (ukr).

Riabinina O.V. Teoriia ta praktyka osvity. Retrieved from http://univer.nuczu.edu.ua/ tmp_metod/ 2174/ lkc.pdf (ukr).

Tkachuk O. H. (2015). Formuvannia «liderstva», yak profesiino vazhlyvoi yakosti maibutnoho likaria. Teoretychnyi ta naukovo-metodychnyi chasopys Vyshcha osvita Ukrainy. Tematychnyi vypusk «Intehratsiia vyshchoi osvity i nauky». № 3 (1). (ukr).

Ukaz prezydenta Ukrainy # 42/ 2016 Pro Natsionalnu stratehiiu z ozdorovchoi rukhovoi aktyvnosti v Ukraini na period do 2025 roku «Rukhova aktyvnist - zdorovyi sposib zhyttia – zdorova natsiia». Retrieved from http://www.president.gov.ua/documents/ 422016-19772. (ukr).

Haidet, P. & Howard, F. Stein (2006) The Role of the Student-Teacher. Relationship in the Formation of Physicians, 21(Suppl 1), 16–20. DOI: 10.1111/j.1525-1497. 2006.00304.x (Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1484 835/) (eng).

Kulbashna Ya., Tkachuk O., Zakharova. V. The development of foreign language and leadership competencies in providing competiveness of future doctor // European humanities studies: State and Society, 2017 (ukr).

Shakmurova, G. А. & Egamberdieva L. N. (2017). Health protection activity of a teacher in formation of students’ personality. European Sciences review Scientific journal, № 3–4 (March–April), 85-87. DOI: http://dx.doi.org/10. 20534/ESR-17-3.4-85-86 (eng).

Tuning Educational Structures in Europe. Retrieved from: http://www.unideusto.org /tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf. (eng)
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.31220

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.