ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ РЕФОРМ

Olga Khoma, Oksana Liba

Анотація


У статті розкриваються сучасні підходи до навчання молодших школярів в умовах освітньої реформи. Увага акцентується на формуванні у молодших школярів комунікативної та математичної компетентностей. Проаналізовано дослідження науковців з проблеми, дібрано окремі компетентнісні завдання з української мови та математики для реалізації змісту і цілей навчання в початковій школі. Авторами вказано на роль інтерактивного навчання як інноваційного в процесі формування компетентностей.


Ключові слова


інтегрований урок; математична компетентність; комунікативна компетентність; компетентність; компетентнісні завдання; початкова школа;

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильківська Н. Як навчати тексти сприймати. Лінгвістика тексту на уроках української мови в 1-2-му класі. Учитель початкової школи. 2017. №8. С.16-22.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і головн.ред. В. Т. Бусел. К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.1440с.

Закон України «Про освіту». Прийнято Верховною Радою України 05.09.2017: http //zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата опублікування: 28.09.2017)

Зенченко Т.Ф. Підготовка майбутніх учителів до вивчення прикметника у початкових класах на компетентнісних засадах: автореф. дис… канд.пед.н: спец:13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова). Київ, 2016. 22с.

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/ 2018 навчальному році. Учитель початкової школи. 2017. №9 (вкладка). С.1-3.

Онопрієнко О. Компетентнісно зорієнтовані задачі як засіб формування математичної компетентності учнів. Початкова школа. 2013. №3. С.23– 26.

Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. К.: Видавництво А.С.К, 2004. 192с.

REFERENCES

Vasylkivska N. Yak navchaty teksty spryimaty. Linhvistyka tekstu na urokakh ukrainskoi movy v 1-2-mu klasi. Uchytel pochatkovoi shkoly. 2017. #8. S.16-22.

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / Uklad. i holovn.red. V. T. Busel. K.: Irpin: VTF «Perun», 2001.1440s.

Zakon Ukrainy «Pro osvitu». Pryiniato Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 05.09.2017: http //zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (data opublikuvannia: 28.09.2017)

Zenchenko T.F. Pidhotovka maibutnikh uchyteliv do vyvchennia prykmetnyka u pochatkovykh klasakh na kompetentnisnykh zasadakh: avtoref. dys… kand.ped.n: spets:13.00.02 «Teoriia ta metodyka navchannia (ukrainska mova). Kyiv, 2016. 22s.

Metodychni rekomendatsii shchodo vykladannia navchalnykh predmetiv u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh u 2017/ 2018 navchalnomu rotsi. Uchytel pochatkovoi shkoly. 2017. #9 (vkladka). S.1-3.

Onopriienko O. Kompetentnisno zoriientovani zadachi yak zasib formuvannia matematychnoi kompetentnosti uchniv. Pochatkova shkola. 2013. #3. S.23– 26.

Pometun O. I. Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia. K.: Vydavnytstvo A.S.K, 2004. 192s.
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.9123

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.