МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ-КОНСТРУКТОРІВ

Anton Semenyuk

Анотація


Статтю присвячено дослідженню моделі формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів у процесі професійної підготовки.  Визначено сутність феномена «художня культура майбутніх художників-конструкторів». Представлено основні наукові підходи щодо формування художньої культури майбутніх фахівці (особистісний, компетентнісний, культурологічний, аксіологічний, інтегральний). Охарактеризовано та обґрунтовано зміст складових моделі формування художньої культури майбутніх дизайнерів.

 


Ключові слова


культура; методика; модель; підхід; художня культура; художня культура майбутніх художників-конструкторів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонова О. Є. Базові знання з педагогіки: становлення, розвиток, технологія формування / О. Є. Антонова. − Житомир : ЖДПУ, 2003. − 208 с.

Захарова Г. И. Теория и методика психологического тренинга / Г. И. Захарова. – Челябинск, 2008. – 44 с.

Макар З. Ю. Вимоги до професійних знань і вмінь сучасних фахівців сфери дизайну / З. Ю. Макар // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці, 2014. – Вип. 713. – С. 108-116.

Масол Л. М. Художньо-педагогічні технології в основній школі : єдність навчання і виховання / Л. М. Масол. – Харків, 2015. – 178 с.

Ягупов В. В. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти / В. В. Ягупов, В. І. Свистун // Наукові записки. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2007. – Том 71. – С. 3–8.

References

Antonova O. Y. (2003). Bazovi znannya z pedahohiky: stanovlennya, rozvytok, tekhnolohiya formuvannya [Basic knowledge of pedagogy: formation, development, technology of formation] / O. Ye. Antonova. − Zhytomyr. − 208 s. (ukr).

Zaharova G. I. (2008). Teoryya y metodyka psykholohycheskoho trenynha [Theory and methodology of psychological training] / G. I. Zaharova. – Cheliabynsk. – 44 s. (rus).

Makar Z. Y. (2014). Vymohy do profesiynykh znan' i vmin' suchasnykh fakhivtsiv sfery dyzaynu [Requirements for professional knowledge and skills of modern specialists in the field of design] / Z. Y. Makar // Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. – Chernivtsi. – Vyp. 713. – S. 108-116. (ukr).

Masol L. M. (2015). Khudozhn'o-pedahohichni tekhnolohiyi v osnovniy shkoli : yednist' navchannya i vykhovannya [Artistic and pedagogical technologies in the basic school: the unity of education and education] / L. M. Masol. – Kharkiv. – 178 s. (ukr).

Yahupov V. V. (2007). Kompetentnisnyy pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv u systemi vyshchoyi osvity [Competency approach to training specialists in the system of higher education] / V. V. Yahupov, V. I. Svystun // Naukovi zapysky. Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota. – T.1. – S. 3–8. (ukr).
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.96418

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.