КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ НА ОСНОВІ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ

Olexandr S. Kyrychenko

Анотація


У даній статті автором виокремлено критерії формування готовності до професійної діяльності інженерів вищих навчальних закладів з використанням 3D-моделювання. Проаналізовано термінологічні поняття «критерій» і «показник». Запропоновано чотири основні критерії формування готовності: мотиваційний, інтеграційний, діяльнісний, творчий. Для кожного виокремленого критерію вказано показники його прояву. На основі виокремлених критеріїв і показників їх прояву відзначено наступні рівні формування готовності: низький, середній, достатній і високий.


Ключові слова


готовність; готовність до професійної діяльності інженерів; критерії і показники формування готовності до професійної діяльності; рівні формування готовності; 3D-моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахмат Н. В. Педагогічне моделювання як складова фахової готовності вчителя початкових класів [Текст] / Н. В. Бахмат // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2011. – Вип. 7. – С. 14 – 20.

Бацуровська І. В. Теоретичні основи використання технологій дистанційного навчання при підготовці майбутніх інженерів у ВНЗ [Текст] / І.В. Бацуровська // Перспективна техніка і технології – 2011 : матеріали VII-ї Міжнар. наук.—практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (Миколаїв, 13-16 вересня 2011). – Миколаїв: 2011. – С. 157 – 163.

Бацуровська І. В. Упровадження моделі підготовки магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних курсів [Текст] / І. В. Бацуровська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – № 3 (85). – 2016. – С. 14 – 20.

Броннікова В. Б. Критерії, показники та рівні готовності майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів [Електронний ресурс] / В. Б. Броннікова // Теорія і методика професійної освіти : електронний науковий фаховий журнал. – Режим доступу: http://tmpo.ivet-ua.science/images/Vol._10/16_tmpo_10_bronnikova.pdf.

Горбатюк Р. Комп’ютерне моделювання у підготовці майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності [Текст] / Р. Горбатюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2009. – № 3. – С. 222 – 229.

Дахин А. Н. Педагогическое моделирование : монография / А. Н. Дахин. – Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2005. – 230 с.

Дущенко О. Готовність майбутнього вчителя інформатики до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності [Текст] / О. Дущенко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер : Педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 327 – 333, DOI: 10.7905/нвмдпу.v0i14.1089 (ukr).

Кириченко О. С. Технології 3D-моделювання для підготовки інженерів-електроенергетиків [Текст] / О. С. Кириченко // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика» (м. Ужгород, 23-24 червня 2017 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 69 – 72.

Кобзар В. М. Формування готовності до інноваційної діяльності майбутніх технологів у коледжах аграрного профілю [Текст] : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Кобзар Валентина Миколаївна – Вінниця, 2015. – 261 с.

Козак Л. В. Критерії готовності майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності [Текст] / Л. В. Козак // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2013. – Вип. 3. – С. 76 – 88.

Литвин В. А. Методика формування інформаційної культури майбутніх архітекторів [Електронний ресурс] / В. А. Литвин // Молодий вчений. – 2015. – № 2(4). – С. 159 – 162. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2%284%29__43.

Лодатко Є. О. Моделювання в педагогіці : точки відліку [Електронний ресурс] / Є. О. Лодатко // Е-журнал «Педагогічна наука : історія, теорія, практика, тенденції розвитку». – 2010. – Вип. № 1. – Режим доступу: http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_emagazine_pedagogical_science_vypuski_n1_2010_st_2/.

Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні : Монографія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 460 с.

Огієнко О. І. Формування готовності до інноваційної діяльності як важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя [Текст] / О. І. Огієнко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал СумДПУ імені А. С. Макаренка. – № 7 (33). – 2014. – С. 154 – 162.

Ожга М. М. Методика навчання систем 3D проектування майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю : дис. канд. пед. наук [Текст] : 13.00.02 / Ожга Михайло Михайлович – Харків, 2015. – 284 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка : Около 70 000 слов // С. И. Ожегов / Под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. – [23-е изд., испр.]. – М. : рус. яз., 1991. – 917 с.

Плахотнюк Н. П. Критерії та показники рівня готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності [Текст] / Наталя Павлівна Плахотнюк. // Збірник наукових праць Слов'янського державного педагогічного університету. Ч. II. –Слов’янськ: СДПУ. – 2010. – №5. – С. 181 – 191.

Самойленко О. М. Теоретичні основи використання технологій дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів математики [Текст] / О. М. Самойленко // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2011. – Вип. 1. – С. 29-34.

Самойленко О. М. Підготовка бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання : монографія / О. М. Самойленко; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Херсон : Грінь Д.С., 2013. – 434 c. – Бібліогр.: с. 374 – 418.

Столяренко О. В. Моделювання педагогічної діяльності у підготовці фахівця: навчально-методичний посібник / О. В. Столяренко, О. В. Столяренко. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 196 с.

Федорук А. Л. Критерії та показники готовності майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю [Текст] / А. Л. Федорук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка : науковий часопис. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – № 130. – С. 223 – 227.

Шароватова О. П. Дослідження готовності майбутніх соціальних педагогів до здійснення гувернерської діяльності [Текст] / О. П. Шароватова // Вісник Харківської державної академії культури. – 2009. - Вип. 27. – С. 224 – 232.

Яворська Т. М. Структура, критерії та рівні сформованості самоосвітньої компетентності у майбутніх фахівців економічної галузі [Текст] / Т. М. Яворська // Професійна освіта: проблеми і перспективи. – 2014. – Вип. 7. – С. 56 – 61.
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.2938

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.